Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1992 z dne 22. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1992 z dne 22. 5. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

1238. Zakon o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (ZOdlZS)
1239. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju-Maribor-Celje-Ljubljana-Postojna-državna meja pri Novi Gorici
1240. Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij za katere je depozitar vlada ZDA, haaških konvencij in konvencij o intelektualni lastnini
1241. Akt o imenovanju podpredsednikov in ministrov

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1242. Odlok o določitvi mejnih prehodov za meddržavni cestni promet na meji z Republiko Madžarsko
1243. Odlok o uvedbi finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1992
1244. Odlok o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1992

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1245. Navodilo za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane
1246. Odredba o koeficientu povečanja dolarskih cen nacionaliziranega premoženja
1247. Odredba o pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo določenih del, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije
1248. Poprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plače v Republiki Sloveniji
1249. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1250. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
1251. Odredba o spremembi odredbe o pošiljanju podatkov o cenah
1252. Pravilnik o metodologiji za ocenjevanje kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti
1315. Pravilnik o pogojih za sofinanciranje izgradnje kadrovskih stanovanj na demografsko ogroženih območjih
1316. Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti
1317. Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev
1318. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečnega mesečnega bruto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v RS v gospodarstvu RS marca 1992 in višini neto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v obdobju januar-marec 1992

USTAVNO SODIŠČE

1253. Odločba o razveljavitvi določb 9. do 28. člena zakona o stavbnih zemljiščih

BANKA SLOVENIJE

1319. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o izdaji, apoenih in glavnih znamenjih vrednostnih bonov Republike Slovenije
1320. Sklep o izročitvi vrednostnega bona za 5.000 enot v obtok

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1254. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. marca 1992
1255. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
1256. Sklep o spremembi sklepa o najvišji pokojninski osnovi
1257. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
1258. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
1259. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
1260. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
1261. Sklep o akontativni določitvi enkratnega letnega zneska za rekreacijo v letu 1992

OBČINE

Brežice

1262. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne in veterinarsko higienske storitve v občini Brežice

Grosuplje

1263. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Grosuplje za leto 1991
1264. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva
1265. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Stična
1266. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vzgojnovarstveni zavod "Kekec" Grosuplje
1267. Sklep o soglasju k statutom vzgojnoizobraževalnih zavodov Osnovne šole Dobrepolje, Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje in Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični
1268. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Grosuplje v 8. volilni enoti (KS Mlačevo)
1269. Odredba o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za deponijo komunalnih odpadkov Stehan
1270. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev srednjeročnega družbenega plana občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do 1990, dopolnjenega leta 1989 ini osnutka programskih zasnov za komunalno deponijo Stehan

Kamnik

1271. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Kamnik za leto 1991

Kočevje

1272. Pravilnik o dodeljevanju posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kočevje

Kranj

1311. Odlok o proračunu občine Kranj za leto 1992
1312. Odlok o zazidalnem načrtu Čirče

Lenart

1273. Odlok o proračunu občine Lenart za leto 1992
1274. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lenart
1275. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt
1276. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Cerkvenjak
1277. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Gradišče
1278. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Jurovski dol
1279. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Lenart
1280. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Voličina
1281. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Zg. Ščavnica
1282. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vzgojnovarstveni zavod Lenart
1283. Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Lenart
1284. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o uvedbi komasacijskega postopka za melioracijsko območje Šetarska gmajna
1285. Sklep o določitvi elementov za izračun predmestne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin
1286. Odredba o plačevanju pristojbin za veterinarsko-higiensko službo, odstranjevanje neregistriranih psov in obdukcijo poginjenih živali, če obstaja sum na kužno bolezen, v občini Lenart
1287. Odredba o pristojbinah za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja na območju občine Lenart

Litija

1288. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Litija
1289. Odlok o načinu oplojevanja živali na območju občine Litija
1290. Odlok o pokopališkem redu in javnih pogrebnih svečanostih na območju občine Litija

Ljubljana Moste-Polje

1313. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana občine Ljubljana Moste-Polje za obdobje 1986-1990
1314. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za planske celote: M 1 Zelena jama, Nove Jarše, M 2 Moste, Kodeljevo, M 3 Šmartno, Sneberje, M 5 Selo, Nove Fužine, M 6 Štepanjsko naselje, Hrušica, Bizovik, M 7 Zadobrova, Novo Polje, Zalog, M 8 Polje, Vevče, Kašelj, M 9 Zadvor, Sostro, M 10 Vinje, Klopce, Senožeti, M 11 Dolsko

Ljubljana Vič-Rudnik

1291. Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtini Vv-1/86 Virje-Podpeč

Ljutomer

1292. Odlok o potrditvi zaključnega računa davkov in prispevkov občanov za leto 1991
1293. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Ljutomer za obdobje 1986-1990
1294. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji upravnih organov občine Ljutomer
1295. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o matičnih območjih, sedežih matičnih območij in naselja, kjer se sklepajo zakonske zveze v občini Ljutomer
1296. Sklep o soglasju k statutom
1297. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

Novo mesto

1298. Odredba o dajanju soglasja k cenam
1299. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za zazidalni načrt za poslovno-stanovanjsko gradnjo v Dolnjih Kamencah kot sestavnega dela prostorskih sestavin družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990

Sevnica

1300. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Sevnica

Škofja Loka

1301. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Škofja Loka za leto 1991
1302. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc
1303. Statutarni sklep

Šmarje pri Jelšah

1304. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za sofinanciranje 50 novih delovnih mest v malem gospodarstvu
1305. Poročilo o izidu nadomestnih volitev delegata v Zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Šmarje pri Jelšah
1306. Sklep o razpisu predhodnega referenduma o preoblikovanju Krajevne skupnosti Kristan vrh v temeljno lokalno samoupravno skupnost

Vrhnika

1307. Odlok o grbu in zastavi občine Vrhnika
1308. Odlok o podeljevanju priznanj
1309. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992, na območju občine Vrhnika
1310. Sklep o sprejemu programa razvoja Pokojiške planote

POPRAVKI

1. Popravek koeficientov rasti cen industrijskih izdelkov, pri proizvajalcih v Republiki Sloveniji, marec
2. Popravek sklepa o spremembi sklepa o najvišji pokojninski osnovi
3. Popravek sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 1992
AAA Zlata odličnost