Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1992 z dne 27. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1992 z dne 27. 5. 1992, Kazalo


Predsedstvo Republike Slovenije

1321. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1322. Sklep o osnovi za obračun plač delavcev in funkcionarjev v državnih organih Republike Slovenije za mesec april 1992

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1323. Natečaj za pridobitev nepovratnih sredstev v letu 1992 za sofinanciranje kadrovskih stanovanj na demografsko ogroženih območjih

OBČINE

Brežice

1325. Sklep o javni razgrnitvi Programskih zasnov za ureditev območja ob Prešernovi cesti
1326. Sklep o javni razgrnitvi Programskih zasnov za UN Prenova mestnega jedra
1327. Sklep o javni razgrnitvi Programskih zasnov za ZN IC Brezina - Prosta carinska cona

Cerknica

1328. Sklep o spremembi sklepa o cenah za geodetske storitve

Kočevje

1329. Odlok o proračunu občine Kočevje za leto 1992
1330. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Kočevje
1331. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje
1332. Smernice za obnovo kmetijske dejavnosti in drugih gospodarskih dejavnosti na opuščenih kmetijskih zemljiščih in za postopke za oddajo kmetijskih površin v družbeni lasti
1333. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1992

Lendava

1334. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Čentiba

Ljubljana

1324. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen

Ljubljana-Center

1335. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Ljubljana Center za leto 1991
1336. Odlok o spremembah odloka o sestavi zborov in določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Ljubljana Center

Mozirje

1337. Sklep o javni razgrnitvi "Programskih zasnov za rekonstrukcijo ceste R 314 skozi Gornji Grad"

Radovljica

1338. Statutarni sklep
1339. Odlok o grbu občine Radovljica
1340. Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov v občini Radovljica
1341. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi delovnih teles Skupščine občine Radovljica, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
1342. Sklep o potrditvi lovsko gospodarskih načrtov za obdobje 1991-1995

Žalec

1343. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen
1344. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 26. 4. 1992 za uvedbo krajevnega samoprispevka

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o plačevanju participacije v zdravstvu, delnih in popolnih oprostitvah ter o povračilih
2. Popravek odloka o ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega šolstva
3. Popravek sklepa o preimenovanju Osnovne šole Šlandrove brigade Ljubno ob Savinji
4. Popravek sklepa o preimenovanju Osnovne šole II. Grupe odredov Mozirje

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

14. Zakon o ratifikaciji plačilnega sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKPS)
15. Zakon o ratifikaciji sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKGS)
16. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o menjavi blaga v letu 1992 na osnovi blagovnih list (BMKMB92)
17. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o ukinitvi vizumov (BMKUV)
93. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o medsebojni ureditvi mednarodnega cestnega potniškega in tovornega prevoza, s protokolom o izvajanju sporazuma (BHUCPTP)
AAA Zlata odličnost