Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1992 z dne 27. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1992 z dne 27. 5. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

1345. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o naravni in kulturni dediščini
1346. Odlok o soglasju k statutu Sklada Republike Slovenije za razvoj

Predsedstvo Republike Slovenije

1347. Odlok o imenovanju člana Sveta predsedstva Republike Slovenije za varstvo ustavne ureditve

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1390. Odlok o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev in stanovanjskih najemnin

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1391. Odredba o določitvi cene obrazca vloge za izdajo potnega lista in cene obrazca potnega lista

BANKA SLOVENIJE

1348. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini
1349. Sklep o prepovedi sklepanja terminskih deviznih poslov

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1350. Odločba o višini RTV naročnine

OBČINE

Kamnik

1353. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen

Laško

1354. Odlok o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško
1355. Odlok o ureditvenem načrtu komunala Laško
1356. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Litija

1357. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1358. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Litija v letu 1992

Ljubljana

1351. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
1352. Sklep o oblikovanju cen

Ljubljana Vič-Rudnik

1370. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Materinski dom
1371. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Polhograjska graščina

Ljubljana-Bežigrad

1359. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna občine Ljubljana Bežigrad za leto 1991
1360. Odlok o spremembah odloka o volitvah v zbore Skupščine občine Ljubljana Bežigrad
1361. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih upravnih organih in strokovnih službah
1362. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje urejanja BP 9/1 - JUB
1363. Sklep o soglasju k preimenovanju Vzgojnovarstvenega zavoda z organizacijskimi enotami
1364. Sklep o soglasju za uvedbo 40-urnega delovnega tedna v Domu starejših občanov Bežigrad

Ljubljana-Šiška

1365. Odlok o najemninah za poslovne stavbe in poslovne prostore
1366. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 - Stadion
1367. Odlok o ustanovitvi zavodov s področja osnovnega šolstva
1368. Odlok o ustanovitvi Glasbene šole Franca Šturma Šiška-Bežigrad, Ljubljana
1369. Sklep o soglasju k preimenovanju osnovne šole

Logatec

1372. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Logatec v letu 1992

Postojna

1373. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju predšolske vzgoje in varstva otrok
1374. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju osnovnega šolstva
1375. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju osnovnega glasbenega izobraževanja

Slovenj Gradec

1376. Odlok o spremembi območij naselij Mislinja, Tolsti vrh, Gornji Dolič in Završe ter o uvedbi uličnega sistema v naselju Mislinja
1377. Sklep o potrditvi zaključnega računa davkov in prispevkov občanov občine Slovenj Gradec za leto 1991
1378. Sklep o soglasju k statutom javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov v občini Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

1379. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Slovenska Bistrica za leto 1991
1380. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov - osnovnih šol na območju občine Slovenska Bistrica
1381. Odlok o spremembi območij naselij Bukovec in Zg. Polskava
1382. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Slovenska Bistrica
1383. Odlok o varstvu gozdov pred požari
1384. Sklep o javni razgrnitvi osnutka začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
1385. Sklep o povišanju cen komunalnih storitev in najemnin za stanovanja
1386. Sklep o uvedbi samoprispevka v Krajevni skupnosti Tinje
1387. Poročilo volilne komisije KS Tinje o izidu glasovanja na referendumu, ki je bil 10. maja 1992

Šentjur pri Celju

1389. Sklep o spremembi poprečne gradbene cene stanovanj in poprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč ter določitvi odstotka od poprečne gradbene cene v občini Šentjur pri Celju

Šmarje pri Jelšah

1388. Odlok o ureditvenem načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina

POPRAVKI

1. Popravek zakona o zdravstveni dejavnosti
2. Popravek odloka o ustanovitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok
AAA Zlata odličnost