Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1230. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, stran 1799.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88), ter v zvezi z 2. točko 23. člena, 3. točke 27. člena in 31. členom zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi javni zavod za razvoj, organizacijo in vodenje enotne akademske in raziskovalne računalniške mreže v Sloveniji, za njeno mednarodno zastopanje ter za zagotavljanje strokovnega in tehničnega povezovanja s sorodnimi računalniškimi mrežami v svetu.
Ustanovitelj javnega zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvaja Vlada Republike Slovenije.
II. IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA.
2. člen
Ime javnega zavoda je: Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Jamova 39, Ljubljana. Skrajšano ime je: ARNES. Sedež javnega zavoda je v Ljubljani, Jamova 39.
III. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA
3. člen
ARNES kot raziskovalna in izobraževalna infrastruktura za razvoj, organiziranje in vodenje akademske in raziskovalne računalniške mreže v Republiki Sloveniji opravlja naslednje dejavnosti:
– načrtovanje, organiziranje in upravljanje povezav med organizacijami, ki so uporabniki storitev ARNES in povezav z drugimi državami;
– razvoj, organiziranje in nadzor nad servisi, ki jih nudijo računalniške mreže in vodenje, upravljanje ter izvajanje za to potrebnih centralnih aktivnosti, vključno z nabavo ali najemom za to potrebne programske, materialne in komunikacijske opreme;
– organiziranje in izvajanje podpornih, izobraževalnih in svetovalnih aktivnosti;
– upravljanje slovenskega naslovnega prostora (koda SI) v računalniških mrežah;
– sodelovanje v mednarodnih organizacijah, vključno z zagotovitvijo članstva v ustreznih organizacijah;
– opravljanje storitev v zunanjetrgovinskem prometu iz celotne registrirane dejavnosti.
IV. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
4. člen
ARNES upravlja upravni odbor.
Upravni odbor ARNES šteje šest članov, od katerih imenuje: tri člane ministrstvo, pristojno za raziskovalno dejavnost; dva člana ministrstvo, pristojno za visokošolsko izobraževanje in enega člana delavci, ki opravljajo dejavnost v javnem zavodu.
Predsednika upravnega odbora ARNES na predlog članov upravnega odbora imenuje ministrstvo, pristojno za raziskovalno dejavnost.
5. člen
Upravni odbor sprejema statut in druge splošne akte, sprejema programe dela in razvoja ter spremlja njihovo izvajanje, določi finančni načrt in sprejema zaključni račun, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom, s tem odlokom in statutom določene zadeve.
Upravni odbor sprejema statut, potrjuje letni program in program razvoja, določi finančni načrt in sprejema zaključni račun s soglasjem ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost in ministrstva, pristojnega za visokošolsko izobraževanje.
6. člen
Mandat članov upravnega odbora je štiri leta.
Upravni odbor letno poroča o delu ARNES ministrstvu, pristojnemu za raziskovalno dejavnost in ministrstvu, pristojnemu za visokošolsko izobraževanje.
Način dela upravnega odbora se določa s statutom in poslovnikom o delu upravnega odbora.
7. člen
Delo in poslovanje ARNES vodi direktor. Direktorja ARNES imenuje in razrešuje upravni odbor s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja je štiri leta.
8. člen
Za obravnavanje vprašanj s področja uporabniškega, strokovnega, programskega in razvojnega dela, ima ARNES strokovni svet.
Pristojnosti, način izvolitve in delovanje strokovnega sveta se določi s statutom.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO JAVNEGA ZAVODA
9. člen
Sredstva, potrebna za ustanovitev in začetek dela ARNES, zagotovi ustanovitelj na osnovi programa ustanovitve, ki ga sprejme ustanovitelj.
10. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, pridobiva ARNES na osnovi letnega programa dela iz proračuna Republike Slovenije za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in izobraževalnega programa ter z opravljanjem svojih dejavnosti za druge potrebe in naročnike.
Sredstva iz proračuna Republike Slovenije si ARNES zagotovi s pogodbo o izvedbi letnega programa dela.
Pogodbo o izvedbi letnega programa dela ARNES sklene z ministrstvom, pristojnim za raziskovalno dejavnost in ministrstvom, pristojnim za visokošolsko izobraževanje.
11. člen
ARNES lahko, poleg sredstev iz prejšnjega člena, s soglasjem ustanovitelja pridobiva sredstva, potrebna za opravljanje svoje dejavnosti, tudi iz skladov in dotacij iz domačih in mednarodnih virov.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJ A SREDSTEV ZA DELO JAVNEGA ZAVODA
12. člen
Presežek prihodkov nad odhodki ARNES uporablja za izvajanje in razvoj svojih dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča upravni odbor v soglasju z ministrstvom, pristojnim za raziskovalno dejavnost in ministrstvom, pristojnim za visokošolsko izobraževanje.
13. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev ARNES, odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
14. člen
ARNES nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
VIII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA ZAVODA
15. člen
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti ARNES do višine vrednosti premoženja, s katerim razpolaga ARNES.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Za čas do imenovanja direktorja ARNES Vlada Republike Slovenije s posebnim sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja.
17. člen
Ustanovitev in konstituiranje upravnega odbora in imenovanje direktorja ARNES se izvede v roku 60 dni po sprejetju tega odloka.
Sprejem statuta se izvede v roku 90 dni po sprejetju tega odloka.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-05/92-24/1-8
Ljubljana, dne 7. maja 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.

AAA Zlata odličnost