Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1233. Odredba o imenovanju in nalogah poverjenikov za civilno zaščito, stran 1803.

Na podlagi 8. točke 37. člena in v zvezi s 107. členom zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) izdaja minister za obrambo
ODREDBO
o imenovanju in nalogah poverjenikov za civilno zaščito
1. člen
S to odredbo se urejajo merila za imenovanje državljanov Republike Slovenije na dolžnost poverjenika za civilno zaščito (v nadaljevanju: poverjenik), naloge poverjenika in njegovo opremljenost.
2. člen
Poverjenik je pripadnik Civilne zaščite Republike Slovenije, ki spodbuja in usmerja izvajanje osebne in vzajemne zaščite prebivalcev in organizira izvajanje zaščitnih in reševalnih nalog ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojni.
Poverjenik pri opravljanju svojih nalog sodeluje s pristojnimi štabi za civilno zaščito in vodstvi reševalnih enot.
3. člen
Poverjeniki se imenujejo v skladu z ocenami ogroženosti v večjih stanovanjskih stavbah (blokih, stolpnicah), v zaselkih, vaseh, delih naselij, manjših podjetjih, zavodih in drugih organizacijah, kjer ni pogojev za imenovanje štabov za civilno zaščito, ter v vseh drugih delovnih in bivalnih okoljih, kjer iz ocen ogroženosti izhaja, da morajo prebivalci izvajati določene ukrepe za. zaščito in reševanje.
V posebno ogroženih okoljih se lahko imenujejo tudi namestniki poverjenikov.
Poverjeniki in njihovi namestniki se imenujejo po naslednjih merilih:
– v večjih stanovanjskih stavbah, v zaselkih, vaseh in delih naselij, ki predstavljajo zaokroženo celoto, za vsakih 150-200 stanovanj oziroma do 500 prebivalcev;
– v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah od 100-300 zaposlenih, izjemoma do 500 zaposlenih, če podjetje, zavod ali organizacija ne opravlja dejavnosti, pomembne za zaščito in reševanje ali če njen tehnološki proces v večji meri ne ogroža delavcev in okoliškega prebivalstva;
– v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah z manj kot 100 zaposlenimi se imenujejo poverjeniki za več takšnih podjetij, zavodov in drugih organizacij skupaj, vendar ne za več kot 500 zaposlenih, ali za mešane poslovno-stanovanjske objekte, naselja ali dele naselij, vendar ne za več kot 500 delavcev in stanovalcev skupaj.
4. člen
Za poverjenike se imenujejo državljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje za razporeditev na dolžnosti v civilni zaščiti, imajo organizacijske sposobnosti; znanja s področja zaščite in reševanja in so pripravljeni delovati na področju zaščite in reševanja. Za poverjenika se lahko imenujejo tudi pooblaščene osebe za varstvo pri delu ali za varstvo pred požarom.
Na dolžnosti poverjenikov se lahko imenujejo tudi obvezniki civilne zaščite, ki so končali civilno služenje vojaškega roka.
5. člen
Poverjenike in njihove namestnike imenujejo poslovodni organi v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah, sveti krajevnih skupnosti ali pristojni organ občine na predlog pristojnega štaba za civilno zaščito, če sveti krajevnih skupnosti opustijo to dolžnost.
6. člen
Poverjenik je za svoje delo odgovoren organu, ki ga je imenoval ter nadrejenemu štabu za civilno zaščito.
7. člen
Poverjenik v pripravah za zaščito in reševanje:
– spodbuja opremljanje delavcev oziroma prebivalcev z osebno in skupno zaščitno opremo ter njihovo usposabljanje za izvajanje osebne in vzajemne zaščite;
– usmerja in izvaja določene ukrepe za zaščito in reševanje;
– sodeluje pri organiziranju sil za zaščito in reševanje;
– opozarja pristojne organe na redno vzdrževanje zaklonišč;
– skrbi za brezhibnost sredstev in opreme za RKB zaščito, gašenje požarov, za reševanje iz ruševin, prvo medicinsko pomoč in drugih sredstev in opreme, ki se nahaja v objektih in okolju, za katere je zadolžen;
– spremlja in opozarja na preteče nevarnosti;
– vodi evidenco sil in sredstev za zaščito in reševanje;
– opravlja druge naloge, pomembne za zaščito in reševanje.
Poverjenik pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojni:
– ugotavlja stanje in posledice ter o tem obvešča nadrejeni štab za civilno zaščito;
– spodbuja in usmerja osebno in vzajemno zaščito;
– sodeluje z vodstvi splošno reševalnih služb oziroma s pristojnimi štabi za civilno zaščito pri vodenju in izvajanju zaščite in reševanja.
8. člen
Poverjenik se mora seznaniti z okoljem in objekti za katere je zadolžen, predvsem pa z:
– lokacijami, zmogljivostjo in delovanjem zaklonišč,
– conami ruševin,
– lokacijo pomembnejših komunalnih napeljav in objektov,
– ter drugimi objekti in napravami pomembnimi za zaščito in reševanje.
9. člen
Poverjeniku in namestniku pripada uniforma Civilne zaščite Republike Slovenije, poveljniška torbica s priborom, osebna zaščitna sredstva, poveljniški dozimeter in baterijska svetilka.
Dokler se poverjeniku ne zagotovi uniforma iz prejšnjega odstavka, mu pripada predpisana oznaka na narokavnem traku.
Uniformo Civilne zaščite Republike Slovenije in druga sredstva iz prvega in drugega odstavka tega člena zagotovi poverjeniku organ, ki ga imenuje.
10. člen
Poverjeniki se usposabljajo po programu, ki ga predpiše Republiška uprava za zaščito in reševanje.
11. člen
Organi, ki so zadolženi za imenovanje poverjenikov, lahko glede na posebne ogroženosti in možnost zaščite in reševanja posameznih okolij, določijo dodatna merila za organiziranje in delo poverjenikov.
12. člen
Organi iz 5. člena te odredbe so dolžni imenovati poverjenike za civilno zaščito v roku 6. mesecev od dneva uveljavitve te odredbe.
13. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 851/51
Ljubljana, dne 21. aprila 1992.
Minister
za obrambo
Janez Janša l. r.

AAA Zlata odličnost