Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1174. Pravilnik o pogojih in postopku za prodajo stavb in posameznih delov stavb občanom in civilnopravnim osebam, stran 1752.

Na podlagi določil 9. člena zakona o prometu z nepremičninami (Uradni list RS, št. 19/76 in 42/86) ter 156. člena statuta občine Celje (Uradni list RS, št., 6/82, 37/90 in 13/91) je Izvršni svet Skupščine občine Celje na seji dne 1. 4. 1992 sprejel
PRAVILNIK
o pogojih in postopku za prodajo stavb in posameznih delov stavb občanom in civilnopravnim osebam
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pogoji in način prodaje stavb in posameznih delov stavb, ki so v lasti občine Celje.
Ta pravilnik ne velja za prodajo stanovanj in zemljišč, ki so v lasti občine Celje. Za prodajo le-teh veljajo posebni predpisi.
II. ODLOČANJE O PRODAJI
2. člen
O prodaji stavb in posameznih delov stavb na katerih je lahko lastninska pravica, odloča Izvršni svet Skupščine občine Celje ali drugi organ, ki je po statutu občine Celje pristojen za odločanje o prodaji.
3. člen
Izklicna cena za javno dražbo se določi po prometni vrednosti stavbe ali posameznega dela stavbe ob razpisu, javne dražbe. Prometna vrednost stavbe ali posameznega dela stavbe se določi na podlagi cenitve sodnega zapriseženega cenilca.
III. POSTOPEK PRODAJE
4. člen
Postopek za prodajo stavbe ali posameznega dela stavbe na javni dražbi izvede posebna komisija za prodajo nepremičnin (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo imenuje za dobo štirih let Izvršni svet Skupščine občine Celje in jo sestavljajo predsednik in dva člana.
Komisija opravi javno dražbo v polni sestavi.
5. člen
Vsi, ki nameravajo sodelovati na javni dražbi, so dolžni pred pričetkom javne dražbe plačati na žiro račun prodajalke kavcijo v višini 10% od izklicne cene.
Plačana varščina se kupcu všteje v kupnino: dražiteljem, ki na javni dražbi niso uspeli, se varščina vrne v treh dneh po opravljeni javni dražbi brez obresti.
Če se zadnji dan roka za vračilo varščine izteče na dan nedelje, praznika ali na dan, ko se pri prodajalki ne dela, se šteje za zadnji dan vračila varščine prvi delovni dan po izteku roka za vračilo varščine.
6. člen
Kupec je dolžan plačati kupnino v osmih dneh po sklenitvi pogodbe: pogodbo pa je dolžan skleniti v osmih dneh po opravljeni javni dražbi.
Če kupec ne sklene pogodbe v zgoraj navedenem roku, ali pa jo sklene in ne plača kupnine v roku, ki je določen s pogodbo, se smatra, da je odstopil od pogodbe in se stavba ali posamezni del stavbe proda pod pogoji, ki jih določa zakon o prometu z nepremičninami in ta pravilnik. V tem primeru se kupcu varščina ne vrača.
Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še stroške cenitve nepremičnine, stroške oglasa javne dražbe, ogleda nepremičnine (če so pri tem nastali kakšni stroški) ter vse stroške v zvezi s prenosom lastništva. S prodajo pridobljena sredstva se stekajo na ustrezen žiro račun občine Celje.
IV. JAVNA DRAŽBA
7. člen
Razpis javne dražbe in dražbenih pogojev objavi komisija v dnevnem časopisju ali na drug krajevno običajen način najmanj petnajst dni pred javno dražbo.
Objava javne dražbe mora vsebovati naslednje podatke:
a) splošni pogoji:
– naziv in sedež prodajalca
– obveznost predložitve potrdila o državljanstvu RS
– označba in opis nepremičnine z zemljiško knjižnimi podatki
– izklicna cena in rok plačila kupnine
– višina varščine in način pologa ter rok vračila varščine neuspelemu dražitelju
– čas in kraj izvedbe javne dražbe
– določilo o obveznosti plačila stroškov cenitve nepremičnine, oglasa javne dražbe ter prenosa lastništva
– rok v katerem je mogoče prevzeti v dejansko uporabo nepremičnino, ki je predmet javne dražbe.
b) podrobnejši pogoji:
– navedba pritiklin nepremičnine
– navedba morebitnih bremen, ki jih mora prevzeti kupec in
– druge dražbene pogoje.
8. člen
Javna dražba je ustna. Na javni dražbi ne morejo sodelovati člani komisije, njihovi zakonci in bližnji sorodniki, kot ponudniki.
Komisija začne z javno dražbo ob napovedanem času in kraju tako, da prisotne ponudnike seznani z dražbenimi pogoji, predvsem pa:
– da lahko draži samo tisti, ki se izkaže s pismenim potrdilom o plačani kavciji in ni član komisije, zakonec člana ali bližnji sorodnik,
– da lahko draži samo tisti, ki se izkaže z drugimi potrdili in pooblastili, ki so zahtevani v razpisu javne dražbe,
– določi najmanjši znesek, s katerim ponudniki lahko dvigajo izklicno ceno; najmanjši znesek je običajno 5% od izklicne cene, lahko pa je tudi nižji ali višji, če tako določi komisija,
– da na dražbi uspe kot najboljši ponudnik tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno,
– da najboljši ponudnik izgubi pravico do povračila kavcije, če ponudi najvišjo ceno, potem pa odstopi od pogodbe,
– da bo ponudnikom, ki na javni dražbi niso uspeli, povrnjena kavcija, najboljšemu ponudniku pa bo kavcija vračunana v kupnino po pogodbi.
9. člen
Komisija pred pričetkom javne dražbe ugotovi podatke o ponudnikih in preveri, če so položili kavcijo ter če so predložili ostala dokazila oziroma pooblastila, ki so bila zahtevana v razpisu javne dražbe.
Ko predsednik komisije ugotovi, da so. ponudniki položili kavcijo in predložili vsa dokazila in pooblastila prebere vsebino razpisa javne dražbe ter razglasi pričetek javne dražbe.
Član komisije – izklicatelj javno izkliče začetno izklicno ceno in označbo nepremičnine, ki se prodaja na javni dražbi.
V primeru, da nepremičnino draži samo en ponudnik, mora le-ta nedvoumno izjaviti, da se z izklicno ceno strinja, nato izklicatelj glasno ponovi izklicno ceno ter razglasi najboljšega ponudnika in doseženo ceno izdražene nepremičnine.
Če nepremičnino draži več ponudnikov, začne izklicatelj javno dražbo tako, da izkliče začetno izklicno ceno in vpraša: »Kdo da znesek oziroma odstotek, ki ga je že prej določila komisija?«
Če kdo od ponudnikov ponudi višjo ceno, nadaljuje izklicatelj javno dražbo tako, da prvič ponovi višjo ceno in vpraša ostale ponudnike: »Kdo da znesek, ki ga je že prej določila komisija?«
To se ponavlja, dokler nihče od ponudnikov ne ponudi višje cene. Ponudnik je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
Zadnjo najvišjo ponudbo izklicatelj trikrat ponovi, nato pove, da je dražba končana.
Uspeli ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno in nato odstopi od svoje ponudbe, izgubi pravico do povračila kavcije.
Po končani javni dražbi izklicatelj razglasi najboljšega ponudnika, ki je uspel na javni dražbi in doseženo ceno zdražbene nepremičnine.
10. člen
O poteku javne dražbe se vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
– kraj in čas javne dražbe,
– podatke o komisiji.
– razpisne pogoje in podatke o postopku javne dražbe,
– osebne podatke o ponudnikih,
– izklicno ceno,
– ponudbe ponudnikov,
– podatke o najboljšem ponudniku in prodajni ceni nepremičnine,
– podatke o neuspelih ponudnikih in o vračilu kavcije ter
– ostale podatke in pripombe, ki so vplivale na potek javne dražbe.
Zapisnik o poteku javne dražbe podpišejo vsi udeleženci licitacije.
11. člen
Ugovor proti opravljenem postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Ugovor reši komisija takoj.
12. člen
Zapisnik o uspeli javni dražbi je osnova za sklenitev kupoprodajne pogodbe.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
Z dnem; ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o pogojih in postopku za prodajo stanovanjskih hiš, stanovanj, drugih stavb in delov stavb občanom in civilno-pravnim osebam, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 47/87.
Št. I/2
Celje, dne 14. aprila 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Celje
Mirko Krajnc l. r.

AAA Zlata odličnost