Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1200. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, stran 1775.

Na podlagi 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90), 43. člena zakona o urejanju prostora, (Uradni list SR Slovenije, št. 18/84 in 15/89) ter 1. odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v periodnem obdobju (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/90). je Skupščina občine Novo mesto na seji vseh zborov dne 23. 4. 1992 sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DRUŽBENEGA PLANA
občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
Družbeni plan občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list Republike Slovenije, št. 7/92) se spremeni in dopolni v naslednjih poglavjih:
1
Točka 6. 4. NAČINI UREJANJA PROSTORA se v prvi tabeli, kjer so v srednjeročnem obdobju predvidene faze planskih aktivnosti po posameznih področjih, dopolni tako, da se pod 1. Urejanje stavbnih zemljišč, podtočki 1.1 Stanovanjska gradnja doda:
-------------------------------------------------------------------------------
Krajevna skupnost  Naziv             Vrsta PIN   Planske faze
-------------------------------------------------------------------------------
Drska        Brod              ZN       C
-------------------------------------------------------------------------------
ter v podtočki 1.2. Oskrbne in storitvene dejavnosti doda:
-------------------------------------------------------------------------------
Krajevna skupnost  Naziv             Vrsta PIN   Planske faze
-------------------------------------------------------------------------------
Drska        osnovna šola Mrzla dolina   ZN       C
-------------------------------------------------------------------------------
2
V poglavju 6.6. KARTOGRAFSKI DEL IN PROGRAMSKE ZASNOVE se dodata novi točki:
R. PROGRAMSKA ZASNOVA ZA ZAZIDALNI NAČRT BROD
1. Opredelitev območja urejanja
Območje je namenjeno gradnji individualnih stanovanjskih hiš in leži v jugozahodnem delu Novega mesta. Površina območja meri 0,65 ha in je danes v kmetijski rabi. Zemljišče je travnik, ki je nagnjen proti jugu s skrajno višinsko razliko 6 m. Preko območja potekajo naslednje komunalne naprave: na Z robu je elektrovod visoke napetosti (zračna linija). Na J robu je elektrovod nizke napetosti in PTT vod (zračna linija). Ob stari cesti poteka vodovod.
Območje urejanja obsega zemljišča z naslednjimi parc. številkami: 732/1, del 733, del 820/3 in 820/12 vse k. o. Šmihel pri Novem mestu.
2: Organizacija dejavnosti v prostoru
V območju urejanja je predvidena gradnja sedmih individualnih stanovanjskih hiš, dostopnih poti ter infrastrukturnih naprav in objektov za nameri oskrbe območja. Stanovanjske hiše so locirane po obodu ureditvenega območja, osrednji del pa je predviden za ureditev dostopne ceste in potrebne infrastrukture, ki se nadaljuje v zaledje kot dostop do morebitne pozidave. Pas zemljišča ob cesti v naselju Brod je namenjen za hiše, ki poleg bivalnega združujejo še javni program (trgovina, servis, gostinstvo,...).
3. Zasnova namenske rabe prostora
Ureditveno območje je v celoti namenjeno gradnji individualnih hiš, ureditvi pripadajočih internih površin, ureditvi dostopov in poti javnega in poljavnega značaja, ureditvi površin mirujočega prometa za potrebe gostov stanovalcev hiš in za potrebe javnega programa.
3.1. Kapaciteta območja po posameznih dejavnostih /namenu
--------------------------------------------------------------
Objekt / površina                   Velikost
--------------------------------------------------------------
Zazidljive površine                  0,10 ha
Prometne poti / parkirišča               0,08 ha
Zunanje površine / zelenice, vrtovi          0,47 ha
--------------------------------------------------------------
Skupaj                         0,65 ha
--------------------------------------------------------------
4. Zasnova infrastrukturnega omrežja, objektov in naprav
Vodovod:
Območje ZN se bo oskrbovalo s separatnim vodovodom, povezanim z javnim vodovodnim omrežjem, ki poteka ob stari cesti. Predvidena poraba vode je 10,18 l/s. Ker obstoječi vodovod kapacitetno dodatne porabe vode ne more zagotoviti, ga bo potrebno nadomestiti z novim cevovodom v dolžini ca 300 m.
Kanalizacija
Zasnova kanalizacije odpadnih in deževnih vod je v mešanem sistemu. Območje se bo na sistem kanalizacijskega omrežja priključilo skladno s projektom kanalizacije na Brodu, za katerega je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Predhodno bo potrebno preveriti pomen dodatnih količin odpadnih vod iz območja ZN glede na obremenitve razbremenilnika visokih vod. V negativnem primeru bo potrebno zgraditi nove objekte oziroma preprojektirati načrte za kanalizacijski sistem.
Elektrika
Ureditveno območje se bo na električno omrežje priključilo z zgraditvijo nove kabelske transformatorske postaje, ki bo vključena v bodoči napajalni 20 k V kablovod iz obstoječega DV 20 kV v TP Slavka Gruma.
Tangirano obstoječe NN omrežje v ureditvenem območju ni možno prestaviti, zato je predvidena njegova predelava v kabelsko omrežje.
Rešitev napajanja ureditvenega območja z električno energijo se izvede skladno z realizacijo elektro energetskega omrežja v ZN Mrzla dolina.
Telefon
Ureditveno območje se bo na obstoječe TK omrežje navezalo na J delu ob stari cesti in sicer tako, da se zgradi: del nove primarne trase TK omrežja na Roški cesti, del obstoječe kabelske kanalizacije, ki poteka ob trasi medkrajevnega kabla ob Roški cesti do roba območja ZN, novo sekundarno TK omrežje v območje ZN ter TK omrežje v samem območju.
Promet
Območje ZN se prometno priključi na staro cesto na J delu območja. Za mirujoči promet se predvidi zadostno število parkirnih mest.
Dostop na sosednja zemljišča območja ZN.
Določitev ureditvenega območja ZN Brod je preoblikovala obseg sedaj obstoječih kmetijskih zemljišč med staro cesto na Brodu in novo Roško, cesto. Glede na topografijo zemljišč, ki je taka, da zemljišča v območju ZN naravno gravitirajo na staro cesto in da preostala kmetijska zemljišča naravno gravitirajo proti reki Krki oziroma Roški cesti, je urejen tudi njihov dostop. Formiranje območja za pozidavo spreminja dostop le zemljiščem ob stari cesti na način kot to predvideva zasnova prometne ureditve – priključna cesta usklajena s prometno-tehničnimi normativi in standardi. Dostop na preostala zemljišča, ki so v sosedstvu območja ZN Brod, ostane neprizadet in lahko funkcionira na sedaj obstoječ način.
Plinovod
Predvidena so individualna kurišča v posameznih; hišah in sicer na trdo gorivo, Po izgradnji sekundarnega plinovodnega omrežja bo območje možno priključiti na gospodinjski plin.
Odpadki
V območju ZN je predvideno mesto, za zbiranje odpadkov v zabojnike in sicer ha način, da bo njihov odvoz možen brez vzvratnih voženj.
5. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
V območju je predvidena gradnja sedmih individualnih hiš, lociranih po obodu območja, z maksimalnim vertikalnim gabaritom P + M oziroma takim, da višina pritličja in strehe skupaj ne presega 8,00m in ni manjša od 7,50m.
Glede na število individualnih stanovanjskih hiš je predvidena gostota od 28 do 40 lj./ha in tako sovpada z gostoto y obstoječem naselju Brod.
Z vidika krajinskega oblikovanja je predvidena ozelenitev robnih mej območja ZN kot tudi mej med posameznimi parcelami.
6. Usmeritev za varovanje naravne in kulturne dediščine ter značilnih prvin krajine
Ureditveno območje nima evidentiranih objektov niti ne posebej zavarovanih predelov naravne in kulturne dediščine.
7. Usmeritev za varovanje in izboljšanje bivalnega okolja
Predviden je sodoben, model pozidave skladen z normativi in standardi, ki se nanašajo na varovanje okolja.
8. Usmeritev za obrambo in zaščito Model pozidave mora omogočati ustrezno protipotresno gradnjo in protipožarno varovanje.
Območje mora imeti dovolj prostega prostora za primere reševanja, varovanja in preprečevanja nesreč. Grafični prikaz programske zasnove:
R. PROGRAMSKA ZASNOVA ZA ZAZIDALNI NAČRT OSNOVNA ŠOLA MRZLA DOLINA
1. Opredelitev območja urejanja
Območje, namenjeno gradnji osnovne šole in vrtca leži v jugozahodnem delu Novega mesta v nadaljevanju blokovne zazidave po zazidalnem načrtu Mrzla dolina. Površina območja je 3,1 ha in je danes v kmetijski rabi, prevladujejo travniki in njive. Teren je nagnjen proti zahodu; višinska razlika je približno 19m.
Območje urejanja obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 949/1, 949/2, 952/2, 952/3, 947/3, 947/5, 947/6, del 889, del 903, 899, del 898, del 891 in del 888, vse k.o. Šmihel pri Novem mestu.
2. Organizacija dejavnosti v prostoru
V območju urejanja je predvidena gradnja osnovne šole za 720 učencev (32 oddelkov) in otroškega vrtca za 128 otrok (8 oddelkov) ter ureditev pripadajočih zunanjih površin. V okviru šolskega objekta in šolskih igrišč je predvidena souporaba posameznih prostorov za potrebe prebivalcev bližnjih stanovanjskih območij.
Osrednji vhod v območje urejanja bo izveden s predvidene ceste, zgrajene v nadaljevanju Ulice Slavka Gruma. Ob uvozu v območje šole in vrtca se organizirajo parkirišča ter ostale dostavne površine. Posamezni dostopi (za učence nižjih razredov, učence višjih razredov, gospodarski dostop, v prostore vrtca) morajo biti med seboj ločeni.
Objekt šole in vrtca je postavljen na severni del zemljišča, na južnem delu pa se uredijo igrišča in zelene površine. Šolski prostori in prostori vrtca se predvidoma uredijo v enem objektu, pri čemer so šolski prostori v zahodnem delu objekta in prostori vrtca v vzhodnem delu, lahko pa v dveh ločenih objektih.
Zunanje površine šole in vrtca so medsebojno ločene.
Predvideti je potrebno peš povezavo obravnavanega območja z obstoječim šolskim kompleksom oziroma s Šmihelom.
3. Zasnova namenske rabe prostora
Poleg izgradnje šolske stavbe so predvidene še pripadajoče zunanje površine: šolsko dvorišče z igrišči, gospodarsko dvorišče, šolski vrt in zelenice, parkirišča (30 PM), dostavne površine. Šolska igrišča bodo namenjena atletiki, košarki in odbojki; uredi se tudi otroško igrišče.
Za potrebe vrtca je predvidena izgradnja objekta vrtca ter otroških igrišč in parkirišča (15 PM).
4. Kapaciteta območja po posameznih dejavnostih
------------------------------------------------------------
Objekt, površina              Šola    Vrtec
------------------------------------------------------------
Grajeni objekti             0,7 ha    0,2 ha
Prometne površine            0,4 ha    0,2 ha
Zunanje površine (igrišča, zelenice)   1,3 ha    0,3 ha
                     2,4 ha    0,7 ha
------------------------------------------------------------
Skupaj                   3,1      ha
------------------------------------------------------------
5. Zasnova infrastrukturnega omrežja
5.1. Prometne površine:
Ulica Slavka Gruma se podaljša do vstopa v območje urejanja na zahodnem delu zemljišča. Območje šole in vrtca se na to cesto naveže prek enega priključka. Poljska pot na vzhodnem delu območja se po potrebi lahko vključi v prometno rešitev. Parkirišča (do 50 PM za avtomobile, stojala za kolesa) se uredijo med cesto in objektom(a).
5.2. Komunalna infrastruktura:
Vodovod: Dobava vode se izvede iz smeri Regrških košenic – odcep iz cevovoda RZ Sv. Rok – Srebrniče.
Kanalizacija: za odvodnjavanje meteornih in fekalnih vod se zgradi nov mešan sistem kanalizacije kot nadaljevanje po ZN Mrzla dolina zgrajenega kanalizacijskega omrežja.
S predhodno hidravlično presojo je potrebno ugotoviti prepustnost obstoječega kanala. Če prepustnost kanala ni zadostna, se kanalizacija izvede v ločenem sistemu.
Elektrika: Za preskrbo območja z električno energijo je predvidena nova transformatorska postaja ter visokonapetostni kablovod. Trasa VN kablovoda bo potekala od obstoječe TP Ulica Slavka Gruma ob mestni cesti do novo predvidene TP.
TK omrežje: Za zagotovitev potrebnega števila telefonskih priključkov je potrebno zgraditi primarno TK omrežje od avtobusne postaje do križišča Roške ceste z Ulico Slavka Gruma s perspektivno kapaciteto. Sekundarno TK omrežje se izvede s cevnim kablom s kapaciteto, pogojeno s potrebami šolskega objekta in vrtca.
Ogrevanje je predvideno iz obstoječe kotlarne v Ulici Slavka Gruma. Možna je tudi priključitev na toplovodno omrežje iz srednješolskega kompleksa po predhodni uskladitvi z upravljalcem.
Odpadki se bodo zbirali v zabojnikih in odvažali na komunalno deponijo v Leskovcu.
6. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
Urbanistično – arhitektonska rešitev objekta šole in vrtca z zunanjo ureditvijo se pridobi z anonimnim javnim natečajem.
Šolski prostori in prostori za potrebe vrtca se lahko predvidijo v enem. ali v dveh. objektih. Potrebno je zagotoviti možnost fazne gradnje (vrtec v drugi fazi), ob tem pa je potrebno v največji možni meri objekt(a) prilagoditi konfiguraciji terena. Tako objekt(a) kot pripadajoče zunanje površine je potrebno načrtovati tako; da bodo posegi v relief (useki, nasipi pri izravnavah terena) čim manjši.
Oblikovanje objekta mora biti čimbolj prilagojeno obstoječim kvalitetam krajinske slike širšega območja, pri čemer naj višinski gabarit ne presega vrha Šipčevega hriba oziroma naj bo objekt oblikovan tako, da ne bo predstavljal vizualno motečega elementa v tem prostoru.
V okviru ureditve zunanjih površin je potrebno sanirati poškodbe terena, nastale zaradi gradbenih posegov in oblikovati kvaliteten šolski ambient s parkovnim drevjem in grmovnicami (brez eksotičnih vrst) ter zelenicami.
7. Usmeritve za izboljšanje in varovanje bivalnega in delovnega okolja
Objekt šole in vrtca je potrebno načrtovati tako, da bodo učilnice orientirane na jug oziroma jugovzhod specialne učilnice se lahko orientirajo tudi na sever. Vsi drugi prostori morajo biti dobro osvetljeni.
Prostori vrtca naj bodo orientirani proti jugu oziroma jugovzhodu. Možne so tudi druge orientacije razen severne in odklonov 45 stopinj od severa.
Orientacija športnih igrišč je v smeri sever – jug; otroška igrišča morajo biti osončena vsaj v dopoldanskem času.
Objekt(a) in igrišča morajo biti od mestne ceste (v nadaljevanju Ulice Slavka Gruma) odmaknjeni najmanj 10 m.
8. Faznost gradnje
Predvideni posegi se bodo izvedli v dveh fazah in sicer: šolski objekt s pripadajočimi zunanjimi površinami v prvi fazi in prostori (objekt) vrtca s pripadajočimi zunanjimi površinami v drugi fazi.
Grafični prikaz programske zasnove:
3
V poglavju 6.6. KARTOGRAFSKI DEL IN PROGRAMSKE ZASNOVE se v podpoglavju L. PROGRAMSKE ZASNOVE ZA ZAZIDALNI NAČRT CMS (MEHANIZIRANO LESNO SKLADIŠČE) V ZALOGU spremeni in dopolni besedilo te programske zasnove v naslednjih točkah:
1. Opredelitev območja urejanja
Zadnji stavek drugega odstavka se dopolni tako, da v celoti glasi:
»Območje se namenja proizvodni dejavnosti in sicer za primarno predelavo lesa, proizvodnjo betona in betonskih izdelkov ter drugim proizvodnim obratom.«
3. Organizacija dejavnosti v prostoru
Za drugim odstavkom se dodata nova odstavka, ki glasita:
»Za proizvodnjo betona se predvidi postavitev betonarne in spremljajočih objektov ter skladiščnih prostorov.
Drugi proizvodni obrati se v preostalem območju razporedijo ob upoštevanju funkcionalnosti postavitve in organizacije posamezne dejavnosti.«
4. Kapaciteta območja po posameznih dejavnostih
V tabeli se zmanjša podatek o velikosti območja za skladišče žaganega lesa ter doda podatek o velikosti območja za betonarno ter drugih proizvodnih.obratov in sicer:
»E. Skladišče žaganega lesa 42.700 m
F Betonarna in drugi proizvodni obrati 20.000 m«
6. Zasnova komunalnega omrežja
Za drugim stavkom prvega odstavka se doda naslednje besedilo, ki glasi:
»Tehnološko vodo se črpa iz reke Krke ali izvede vodnjak.
Kvaliteta vode, ki se izpušča v teren ali vodotok mora ustrezati določilom strokovnega navodila o metodologiji za preiskavo kakovosti in količinskih sprememb odpadnih voda (Uradni list SRS, št. 4/85).« Zadnji odstavek se spremeni in glasi: »Za ogrevanje in ostalo energijo se predvidi plin.«
8. Zasnova prostora za SLO in DS Ta točka se v celoti črta.
Grafični prikaz programske zasnove se zamenja z naslednjim prikazom:
4
Območji zazidalnih, načrtov Brod in osnovna šola Mrzla dolina se vrišeta v kartografski del in sicer na listih Namenska raba prostora v območjih razvojnih središč in Načini urejanja razvojnih središč obe v M 1:10000, z zap. št. 130 a in 142 a ter v kartografski dokumentaciji na listu št. Novo mesto – 46.
5
V kartografski dokumentaciji se karte Novo mesto 35, 36, 37, 38, 46, 47 in 49, Kostanjevica 2 ter Semič 17 dopolnijo tako, da se opredelijo nova stavbna zemljišča.
Št. 30-01/86-92
Novo mesto, dne 23. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Marjan Dvornik l. r

AAA Zlata odličnost