Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1177. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 na območju občine Idrija, stran 1754.

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) in 2. člena odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 (Uradni list RS, št. 33/91), ki jo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije ter 254. člena statuta občine Idrija (Uradni list SRS, št. 22/79) je sprejel Izvršni svet Skupščine občine Idrija na seji dne 6. 5. 1992
ODREDBO
o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 na območju občine Idrija
1. člen
Da se odkrijejo in preprečijo v tej odredbi navedene živalske kužne bolezni, morata opraviti pooblaščeni Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica, Veterinarska ambulanta Idrija (v nadaljnjem besedilu: Veterinarska ambulanta Idrija – VA) in Obratna veterinarska ambulanta Perutninskega kombinata Pivka (v nadaljnjem besedilu: Obratna veterinarska ambulanta – OVA) ukrepe za sistematsko zatiranje kužnih bolezni v letu 1992. Imetniki živali so dolžni izvajati ukrepe iz te odredbe.
2. člen
VA in OVA morata pred vsakim začetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe o tem obvestiti Medobčinski inšpektorat Idrija, Logatec, Vrhnika, pristojen za veterinarsko inšpekcijo (v nadaljnjem besedilu: Medobčinski inšpektorat – MI, veterinarska inšpekcija). O opravljenem delu sta dolžna poročati na predpisanih obrazcih.
3. člen
Zaščitna cepljenja se morajo opraviti v obsegu, da so živali stalno zaščitene. Kontrolo imunosti opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: VF) po programu, ki ga določi Republiška veterinarska uprava Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Republiška veterinarska uprava – RVU).
4. člen
VA in OVA, ki izvajata preventivna cepljenja in diagnostične preiskave, morata voditi evidenco o datumu cepljenja oziroma preiskave o imenu in bivališču imetnika živali, proizvajalcu, opisu živali, serijski in kontrolni številki cepiva ter rezultatih cepljenja in preiskav: dalje morata spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in obveščati MI, veterinarsko inšpekcijo, o vseh nezaželenih stranskih pojavih in znakih, ki kažejo na nezanesljivo imunost.
5. člen
Zaščitno je treba cepiti kopitarje, govedo in ovce proti vraničnemu prisadu na kmetiji Jelični vrh 1. Zaščitno cepljenje opravi VA do 30. 4. 1992.
6. člen
Splošno preventivno cepljenje psov proti steklini mora biti opravljeno do 15. 4. 1992. Zaščitno cepljenje mladih psov proti steklini se mora opraviti takoj, ki dopolnijo 4 mesece starosti. Ob zadevnem cepljenju psov je treba opraviti tudi dehelmintizacijo živali.
Na okuženem in ogroženem območju občine je treba zaščitno cepiti proti steklini tudi domače živali, ki se pasejo, n. pr. govedo v pašnih skupnostih Vojskega, Kanjega dola, Idrijskih Krnic, Črnega vrha nad Cerknem, Otavnika in drugod in sicer do 15. 5. 1992.
Cepljenje živali in odstranitev zajedavcev opravi VA, cepljenje pašnih živali bremeni delno imetnike živali in delno proračun občine.
7. člen
Proti atipični kokošji kugi je treba zaščitno cepiti farmsko rejo kokoši nesnic konzumnih jajc v Šebalku b. št. naselja Godovič, kooperantke Perutninskega kombinata Pivka, TOZD LKP Cerknica, stanujoče v Godoviču 105. Cepljenje opravi OVA z živo ali mrtvo vakcino po programu imunoprofilakse (obvezno strokovno navodilo RVU št. 322/A-026/82 z dne 11. 3. 1982).
Izvajalec cepljenja kontrolira stopnjo imunosti cepljenih piščancev najmanj 14 dni do 3 tedne pred njihovo prodajo tako, da vzame po en hlevski krvni vzorec, ki sestoji iz 20 posameznih vzorcev. Laboratorijsko kontrolo stopnje imunosti opravi VF.
Zaščitno cepljenje perutnine proti atipični kokošji kugi se opravi tudi v predelu Šebalk naselja Godovič ter v okviru rej kokoši nesnic jajc za konzum individualnih proizvajalcev v Sp. Kanomlji 13 in 33 ter Sp. Idriji 91. Cepljenje opravi VA do 30. 4. 1992 na način, ki ga za vrsto vakcine določi proizvajalec ter po merilih, navedenih v tem členu.
8. člen
Kokoši nesnice konzumnih jajc proizvodne jate na perutninski farmi v Šebalku b. št., naselja Godovič, od kooperantke Perutninskega kombinata Pivka, TOZD LKP Cerknica, stanujoče Godovič 105 in kokoši v gospodarstvih Sp. Kanomlja 13 in 33 ter Sp. Idrija 91 in morda drugod bi morale biti že izvorno, v valilnicah, zaščitene proti Marekovi bolezni, sicer jih je treba cepiti proti tej bolezni kot tudi proti infekcioznemu bronhitisu in Gumboro bolezni v vzrejališču. Zaščitno cepljenje opravi v okviru farme, OVA, v skladu z veljavnim programom imunoprofilakse, na gospodarstvih pa VA na način, ki ga za posamezno vrsto vakcine določi proizvajalec, in to do 30. 6. 1992. Pri Marekovi bolezni se morajo njeni prvi primeri potrditi s histološko preiskavo. Preiskavo opravi VF.
9. člen
Proti prašičji kugi je treba preventivno vakcinirati prašiče v gospodarstvih, ki imajo deset ali več plemenskih svinj oziroma najmanj 50 pitancev (Zadlog 27), kot tudi tiste, ki se krmijo s pomijami iz gostinskih obratov, obratov družbene prehrane in drugih javnih lokalov (Sp. Idrija 1...).
Praviloma morajo biti zaščitene proti kugi plemenske živali n. pr. na lokacijah Cerkljanski vrh 9, Čekovnik 10, Srednja Kanomlja 48, Zadlog 27 in 56.
Cepljenje opravi VA s sevom K-lapiniziranega virusa na način, ki ga določi proizvajalec vakcine in sicer na stroške imetnikov živali.
10. člen
Tuberkulinizirati je treba:
– 50% vseh krav in brejih telic, zato si mora VA prilagoditi plan IX. tuberkulinizaciji,
– osnovne goveje črede v hlevih družbeno organizirane proizvodnje na Mrzlem vrhu št. 9, 10, 13, 18, 19, p. Sp. Idrija,
– vse plemenske merjasce na lokacijah Cerkljanski vrh 9, Čekovnik 10, Srednja Kanomlja 47, Zadlog 27 in 56 ter drugod,
– kokoši na dvorišču v Idriji, N. Pirnata 9 in na vseh dvoriščih, ki neposredno mejijo na navedeno dvorišče, ki je bilo okuženo z aviarno tbc v letu 1991.
Tuberkulinizacijo živali opravi VA. Delavci VA, pooblaščeni za diagnostično dejavnost, morajo pri vsaki patoanatomski preiskavi prašičev opraviti tudi pregled mezentalnih, portalnih in drugih bezgavk na tuberkulozo.
11. člen
Na brucelozo je treba preiskati enkrat letno:
– krave v hlevih individualnih proizvajalcev z mlečno prstanastim preizkusom; v primeru sumljive ali pozitivne reakcije je treba odvzeti živalim kri za pregled;
– 20% plemenskih telic v hlevih družbeno organizirane proizvodnje na Mrzlem vrhu št. 9, 10, 13, 18, 19, p. Sp. Idrija s serološkim pregledom krvi.
Vzorce mleka oziroma krvi odvzamejo delavci VA do 31. 12. 1992. Mlečno prstanasto preiskavo opravi KVZ Nova Gorica, oddelek za higieno živali, laboratorijsko preiskavo krvi (SA – test) opravi VF.
12. člen
Na Q-mrzlico je treba preiskati enkrat letno vse ovce in koze na paši na pasišču Rodne pri Orehku oziroma pred oddajo le-teh v promet, s posebnim ozirom na drobnico iz lokacij Bukovo 38, Cerkljanski vrh 13, Orehek 36 in Zakriž 35. Vzorce krvi odvzamejo delavci VA, laboratorijske preiskave opravi VF, po potrebi delno v breme proračuna občine.
13. člen
Na govejo levkozo je treba pregledati 20% plemenskih živali v hlevih družbeno organizirane proizvodnje Mrzli vrh št. 9, 10, 13, 18 in 19, p. Sp. Idrija..
Vzorce krvi odvzame VA do 31. 12. 1992. Preiskave seruma s preizkusom precipitacije v agarskem gelu opravi VF.
14. člen
Na leptospirozo je treba pregledati 20% še ne pregledane plemenske govedi v hlevih družbeno organizirane proizvodnje Mrzli vrh št. 9, 10, 13, 18 in 19, p. Spodnja Idrija.
Vzorce krvi odvzame VA do 31. 12. 1992. Preiskave opravi VF.
15. člen
Na stroške imetnika živali mora VA opraviti vakcinacijo govedi in drugih živali proti trihofitiji na vseh kmetijah, kjer je bolezen prisotna.
16. člen
Na kužno malokrvnost kopitarjev je treba preiskati vse žrebce plemenjake v občini n. pr. v Idrijskih Krnicah
4, p. Sp. Idrija, Podlanišču 46, p. Cerkno in na Vojskem 35, p. Idrija ter vse novonabavljene kopitarje izven občine. Preiskati je treba tudi vse kopitarje v okuženih hlevih.
Vzorce krvi plemenskim žrebcem odvzame VF ob rednih pregledih. Vzorce krvi ostalim navedenim kopitarjem odvzame VA. Serološki pregled vzorcev krvi ž gelpre-cipitinskim testom (Cogginsov test) opravi VF.
17. člen
Na vrtoglavost postrvi je treba pregledati v ribogojnici Ribiške družine Idrija, s sedežem v Idriji, Levstikova
5, enkrat letno postrvi, ki se vlagajo, prodajajo ali prevažajo. Vzorci mladic in tržnih rib morajo biti poslani v preiskavo od 1. 6. do 31. 12. 1992.
Na virusno hemoragično septikemijo postrvi je treba preiskati plemenske jate postrvi enkrat letno do 30. 4. 1992.
Na živo srebro v mesu rib je treba preiskati enkrat letno ribe iz reke Idrijce, nižje od Rudnika živega srebra Idrija do Stopnika in sicer po pet odraslih rib na naslednjih treh mestih vzorčenja: Idrija, Sp. Idrija in Želih. Vzorčenje rib je opraviti do 30. 6. 1992.
Vzorce rib za preiskavo po tem členu vzame VA in jih dostavi VF. Preiskave rib na vsebnost živega srebra bremene Ribiško družino Idrija.
18. člen
Za preprečitev okužbe s trihino (Trichinella spiralis) je treba obvezno opraviti trihinoskopijo svinjskega mesa in mesa drugih dovzetnih vrst živali, ki je namenjeno domači porabi, po izvoru pa je iz zdravstveno nepreverjene sredine. Stroški trihinoskopskega pregleda bremene imetnika živali.
19. člen
Proti miksomatozi je treba vakcinirati kunce, ki se odpremljajo na razstave, ocenjevanja in podobno. Stroški bremenijo imetnike živali.
20. člen
VA mora pošiljati vzorce kože s prsnega predela, velikosti 10 x 20 cm, od 20% odstreljenih gamsov v občini.
Pri gamsih, za katere se sumi, da so okuženi z garjami, je treba vzeti del kože z roba spremenjenega mesta.
Preiskave opravi VF.
21. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 323-1/92
Idrija, dne 7. maja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Idrija
Milan Božič, dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost