Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3059. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1L)
3060. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1H)
3061. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-E)
3062. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (OdUVŠUPNM-A)

Sklepi

3063. Sklep o razrešitvi ministrice
3064. Sklep o imenovanju ministrice
3065. Sklep o izvolitvi članice Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu
3066. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3067. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3068. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3069. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Drugi akti

3070. Priporočilo Državnega zbora v zvezi z Osemindvajsetim letnim poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2022 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2022

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3132. Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja za obdobje 2023–2027
3133. Uredba o določitvi cene električne energije
3134. Uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema
3135. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Odloki

3136. Odlok o uvedbi začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah Republike Slovenije z Republiko Hrvaško in Madžarsko

MINISTRSTVA

3137. Odredba o določitvi mejnih prehodov z Republiko Hrvaško in Madžarsko, na katerih je v času trajanja začasnega ponovnega nadzora dovoljeno prehajati državno mejo

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3071. Spremembe Pravil o postopku za izvedbo javnega natečaja za direktorja/direktorico Službe Državne volilne komisije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3072. Sprememba Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3073. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin
3074. Pristop h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

OBČINE

Brežice

3075. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Stanovanjska gradnja Sela pri Dobovi – del EUP SEL-02«
3076. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
3077. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice
3078. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče
3079. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko
3080. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice
3081. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki
3082. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova
3083. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko
3084. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece
3085. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina
3086. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Brežice
3087. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Celje

3088. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Otok 1
3089. Odlok o dopolnitvi in spremembah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
3090. Sklep št. 3/2023 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
3091. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LJ-25-1 – Ljubečna

Cerkno

3092. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023
3093. Sklep o določitvi tržne najemnine
3094. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3095. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3096. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobje

3097. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

Dobrna

3098. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

Gornji Petrovci

3099. Razpis nadomestnih volitev člana sveta Krajevne skupnosti Šulinci

Idrija

3100. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Idrija

Ig

3101. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju zdravstvene dejavnosti otroško šolskega dispanzerja na območju občin Ig in Škofljica

Ilirska Bistrica

3102. Sklep o potrditvi mandata za funkcijo članice Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za preostanek mandatne dobe 2022–2026
3103. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3104. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
3105. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
3106. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
3107. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
3108. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
3109. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Laško

3110. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP TE – 1
3111. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za leto 2023
3112. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na parcelah št. 1627, 1628, 1630 in 1631, k. o. Trobni Dol (1033)
3113. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parceli št. 745/1, k.o. Lahomšek (1029)
3114. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1099, k. o. Reka (1025)
3115. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1469/4, k.o. 1039 Rimske Toplice
3116. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 779/2 in 778/4, obe k. o. 1024 Rifengozd

Metlika

3117. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade družine v Občini Metlika

Odranci

3118. Odredba o delovnem in poslovnem času ter uradnih urah Občinske uprave Občine Odranci

Pivka

3119. Odlok o spremembah Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera

Rečica ob Savinji

3120. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del območja EUP RS04 in RS35 – Peca

Slovenj Gradec

3121. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja LE 19 – Spole v k.o. Legen (ID številka v zbirki prostorskih aktov: 3618)

Slovenske Konjice

3122. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

Straža

3123. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Straža
3124. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža

Sveti Jurij ob Ščavnici

3130. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2023

Šentjur

3125. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

Štore

3126. Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2023
3127. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Štore

Trebnje

3131. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 – rebalans II

Tržič

3128. Poročilo o izidu ponovnih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Pristava

Vipava

3129. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območja PO21, PO2V in PO2Z v Podragi

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti