Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3071. Spremembe Pravil o postopku za izvedbo javnega natečaja za direktorja/direktorico Službe Državne volilne komisije, stran 9155.

  
Na podlagi petega odstavka 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21), prvega odstavka 6. člena Odloka o delovnem področju in notranji organizaciji službe državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 18/13 in 69/19) in smiselne uporabe določb 58. do 65. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) je Državna volilna komisija na 63. seji, dne 17. 10. 2023, sprejela
S P R E M E M B E   P R A V I L 
o postopku za izvedbo javnega natečaja za direktorja/direktorico Službe Državne volilne komisije 
1. člen 
V 5. členu Pravil o postopku za izvedbo javnega natečaja za direktorja/direktorico Službe državne volilne komisije, št. 23-1/00-15/11 z dne 12. 5. 2011, se v prvem odstavku v tretjem stavku beseda »prispe« nadomesti z besedilom »jo organ prejme«.
2. člen 
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»K prijavi morajo kandidati priložiti:
– v celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega naj bodo zlasti razvidne delovne ter morebitne vodstvene izkušnje;
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
– dokazilo o aktivnem znanju vsaj enega svetovnega jezika, kar izkaže z potrdilom o znanju tujega jezika na ravni najmanj B2 ali opravljenim izpitom iz tujega jezika v sklopu univerzitetnega študija;
– fotokopijo diplome, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede delovnih izkušenj;
– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Državni volilni komisiji pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.«.
3. člen 
V 6. členu se v tretjem odstavku doda besedilo »Zoper sklep ni pritožbe.«.
4. člen 
V 8. členu se v drugem odstavku drugi stavek nadomesti s stavkom »Sklep izda posebna natečajna komisija.« in doda novi stavek »Zoper sklep ni pritožbe.«.
5. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku doda nov stavek, ki se glasi:
»O sejah posebne natečajne komisije se vodi zapisnik. Glede zapisnika se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Državne volilne komisije.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Za zagotavljanje integritete, nepristranskosti in objektivnosti dela posebne natečajne komisije se glede izločitve člana uporablja 15. člen Poslovnika Državne volilne komisije.«.
6. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Po zaključku izbirnega postopka posebna natečajna komisija pripravi poročilo o delu in ga posreduje Državni volilni komisiji. Poročilo vsebuje seznam kandidatov, ki izpolnjujejo natečajne pogoje, ter oceno in mnenje glede njihove strokovne usposobljenosti. Poročilu se priložijo v predhodnih fazah izbirnega postopka izdani sklepi posebne natečajne komisije.«
7. člen 
Te spremembe pravil začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme Državna volilna komisija.
Št. 040-1/2023-1
Ljubljana, dne 17. oktobra 2023
Peter Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti