Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

Ob-3217/23, Stran 1941
Svet Zavoda Vrtca Lendava-Lendvai Óvoda, Župančičeva ulica 5, Lendava, na podlagi Sklepa št. 17 sveta zavoda, ki je bil sprejet na seji dne 5. 10. 2023, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI) in Zakonom o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in 11/18).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo takoj po izvedbi postopkov.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (če ga še nima, ga mora pridobiti v roku enega leta, sicer mu mandat preneha po zakonu), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost Ministrstva za pravosodje in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (potrdila ne smejo biti starejša od 15 dni) ter dokazilo o znanju madžarskega jezika pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Vrtca Lendava-Lendvai Óvoda, Župančičeva ulica 5, 9220 Lendava, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Lendava-Lendvai Óvoda 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti