Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

Št. 110-2/2023-1 Ob-3241/23, Stran 1942
Na podlagi petega odstavka 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) ob smiselni uporabi določb 58. do 65. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) in 3. člena Pravil o postopku za izvedbo javnega natečaja za direktorja/direktorico Službe Državne volilne komisije, št. 23-1/00-15/11, z dne 12. 5. 2011, ter Spremembe Pravil o postopku za izvedbo javnega natečaja za direktorja/direktorico Službe Državne volilne komisije, št. 040-1/2023-1, z dne 17. 10. 2023, Državna volilna komisija objavlja javni natečaj za položaj
direktorja/direktorice 
Službe Državne volilne komisije 
I. Direktor vodi Službo Državne volilne komisije (v nadaljevanju: Služba DVK) in ima pristojnosti predstojnika državnega organa v skladu s predpisi, ki urejajo položaj in naloge javnih uslužbencev, ter opravlja svoje delo na položajnem uradniškem delovnem mestu.
Za svoje delo in delo Službe DVK je direktor neposredno odgovoren Državni volilni komisiji (v nadaljevanju: DVK).
Direktor opravlja naloge tajnika DVK in usklajuje delo Službe DVK pri opravljanju del in nalog za DVK, njenih delovnih skupin in člane, zagotavlja enotno delovanje službe, skrbi za razvoj organizacije in dela ter opravlja druga dela in naloge v skladu z Odlokom o delovnem področju in notranji organizaciji službe državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 18/13 in 69/19), Poslovnikom Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20) in drugimi predpisi.
Direktor ima naslednje naloge in pooblastila:
– skrbi za izvrševanje sklepov DVK,
– predloži predlog finančnega načrta DVK ministrstvu, pristojnemu za finance,
– odobrava uporabo finančnih in materialnih sredstev za delo DVK in Službe DVK,
– zastopa DVK pri sklepanju pogodb v mejah izvrševanja finančnega načrta DVK in v postopkih pred sodišči iz naslova dejavnosti Službe DVK,
– odloča o izbiri izvajalcev v postopkih oddaje javnih naročil,
– daje smernice in navodila za delo Službe DVK, s katerimi se zagotavlja njeno enotno, usklajeno in učinkovito delo,
– izdaja pravilnike, odredbe in druge splošne akte, za katere je pooblaščen z zakonom, podzakonskimi predpisi ali drugimi splošnimi akti,
– zagotavlja javnost dela DVK in Službe DVK,
– opravlja druge zadeve, določene z zakonom, podzakonskimi predpisi in drugimi splošnimi akti.
II. Kandidat, ki se bo prijavil na javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja); smer: pravna ali druga družboslovna;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
III. Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega naj bodo zlasti razvidne delovne ter morebitne vodstvene izkušnje;
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
– dokazilo o aktivnem znanju vsaj enega svetovnega jezika, kar izkaže z potrdilom o znanju tujega jezika na ravni najmanj B2 ali opravljenim izpitom iz tujega jezika v sklopu univerzitetnega študija;
– fotokopijo diplome, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede delovnih izkušenj;
– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje DVK pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
IV. Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katerega se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katerega se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katerega oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru, ko ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.
Pogoj strokovnega izpita lahko izbrani kandidat izpolni v treh mesecih po začetku opravljanja položaja direktorja Službe DVK. Če ga v tem roku ne izpolni, se pogodba o zaposlitvi razveljavi.
V. Posebna natečajna komisija, ki jo imenuje DVK, ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in oceni njihovo strokovno usposobljenost.
Posebna natečajna komisija opravi preizkus strokovne usposobljenosti z delovnega področja Službe DVK, predvsem poznavanja volilnega prava in volilnih postopkov, organizacijo dela in kadrovskih vprašanj, vodenja postopkov javnih naročil ter znanja enega svetovnega jezika.
Direktorja Službe DVK imenuje DVK na podlagi predlaganih kandidatov.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo na položaju direktorja bo začel opravljati 1. 2. 2024 in ga bo opravljal na sedežu Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54, Ljubljana.
VI. Pisno prijavo z izjavami in drugimi dokazili je treba poslati ali prinesti v zaprti ovojnici z označbo »Za javni natečaj« na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana. Prijava je pravočasna, če je izročena organu najkasneje do ponedeljka, 6. 11. 2023, do 16. ure, oziroma če je bila oddana priporočeno na pošto najpozneje 6. 11. 2023.
Kandidate, ki bodo poslali nepopolno prijavo, bo posebna natečajna komisija pozvala k dopolnitvi. Nepopolne prijave bo posebna natečajna komisija zavrgla.
Javni natečaj se objavi na spletni strani Državne volilne komisije in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Služba Državne volilne komisije, tel. 01/432-20-02, ga. Karolina Lužar.
Glede vprašanj postopka izvedbe javnega natečaja veljajo Pravila o postopku za izvedbo javnega natečaja za direktorja/direktorico Službe DVK in spremembe teh pravil, ki so dostopna na: www.dvk-rs.si/https://www.dvk-rs.si/.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Državne volilne komisije najkasneje v roku 15 dni od izbire.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Državna volilna komisija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti