Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

Ob-3183/23, Stran 1939
Na podlagi 33., 34., in 35. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 17. in 39. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15), 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 79/2013, 80/2013) in 12. člena Statuta javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona, z dne 30. 7. 2013 in sklepa Sveta zavoda JZ Knjižnica Gornja Radgona, ki je bil sprejet na 12. redni seji dne, 12. 10. 2023, razpisna komisija Sveta javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja/direktorice 
Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona 
1. Uporaba izrazov: v javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. Zavod in kraj opravljanja dela: Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona, objavlja javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktor Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona, Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona.
3. Pogoji za opravljanje dela
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi mora kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima najmanj specializacijo po visokošolski izobrazbi ali visoko univerzitetno izobrazbo ali magistrsko izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodstvenih delih,
– ima opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke oziroma ga mora opraviti v roku enega leta po imenovanju, sicer mu delovno razmerje preneha,
– ima opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka oziroma ga mora opraviti v roku treh mesecev po imenovanju, sicer mu delovno razmerje preneha,
– ima vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– aktivno obvlada slovenski jezik.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Izpolnjevanje pogojev kandidati dokazujejo s predložitvijo pisne izjave.
4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi
Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. potrdilo oziroma izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. potrdilo oziroma izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede opravljenega strokovnega izpita bibliotekarske stroke,
4. potrdilo oziroma izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka,
5. potrdilo oziroma izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje svetu javnega zavoda pridobitev podatkov iz prve, tretje, četrte in pete točke iz uradnih evidenc.
Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Prijava mora vsebovati program vodenja, delovanja in razvoja zavoda.
5. Rok in naslov za vlaganje prijav in rok za obveščanje o izbiri
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »javni razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda – ne odpiraj« najkasneje v roku 10 dni na naslov: Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona.
Nepravočasne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje.
Kandidati bodo dobili pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno v katalogu informacij javnega značaja Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona.
6. Oseba, ki daje informacije o izvedbi javnega razpisa: dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite pri Simona Pörš, na elektronskem naslovu: racunovodstvo@lu-gradgona.si, ali po tel. 02/621-08-34, vsak delovni dan od 8. do 11. ure.
7. Okvirna vsebina dela
Direktor zavoda ima poleg pristojnosti in nalog, določenih s predpisi zavoda še naslednje pristojnosti in naloge:
– predlaga temelje poslovne politike, gospodarske in finančne načrte, delovni in razvojni program ter sprejema ukrepe za njihovo izvajanje;
– sprejema splošne akte, ki niso v pristojnosti sveta zavoda;
– izdaja navodila za izvrševanje splošnih aktov;
– izvršuje sklepe sveta zavoda;
– sestavlja letna poročila za zavod;
– odloča o vseh vprašanjih iz delovnih razmerij;
– vodi strokovno delo zavoda in odgovarja za strokovnost dela, organizira interni strokovni nadzor in izdaja strokovna navodila;
– sklicuje in vodi seje strokovnega sveta;
– skrbi za tekoče informiranje delavcev o bistvenih dogodkih iz poslovanja zavoda;
– odreja posredovanje informacij javnega značaja v svetovni splet in obvešča javnost in medije o dejavnosti zavoda;
– odloča o izobraževanju zaposlenih in dodeljevanju štipendij;
– ureja razmerja med sindikati v zavodu;
– opravlja druge naloge, določene s predpisi in akti zavoda.
8. Sklenitev delovnega razmerja: z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas petih let s polnim delovnim časom, s predvidenim nastopom delovnega razmerja dne 25. 3. 2024.
9. Objava javnega razpisa:javni razpis se objavi v Katalogu informacij javnega značaja javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona in v sredstvih javnega obveščanja.
Razpisna komisija Sveta Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti