Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3123. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Straža, stran 9221.

  
Na podlagi prve alineje drugega odstavka 29. člena in prvega odstavka 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21) je Občinski svet Občine Straža na 7. redni seji dne 5. 10. 2023 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    S T A T U T A 
Občine Straža 
1. člen 
V 1. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Ta statut določa območje Občine Straža, njen status in simbole, temeljna načela za organizacijo in delovanje, oblikovanje in pristojnosti organov, neposredno sodelovanje občanov pri odločanju, premoženje in financiranje občine, njene akte in druga vprašanja skupnega pomena v občini, za katere tako določa zakon.«.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
2. člen 
Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Oblike in načine sodelovanja občanov pri odločanju o lokalnih zadevah določa zakon.«.
3. člen 
V 7. členu se v točki 2. Upravlja občinsko premoženje črta tretja alineja.
V 7. členu se spremeni besedilo točke 5 tako, da se glasi:
»5. Ureja, upravlja in skrbi za delovanje lokalnih javnih služb tako, da:
– zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb v skladu z zakonom,
– gradi in vzdržuje javno komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.«.
4. člen 
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
(pridobivanje in obdelava podatkov) 
Občina pridobiva in obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, in z njimi ravna v skladu z zakonom.«.
5. člen 
V četrtem odstavku 10. člena se za besedo »zakonom« doda vejico, črta besedico »in« in za besedo »statutom« doda besedno zvezo »in poslovnikom občinskega sveta«.
6. člen 
Črta se 11. člen.
7. člen 
V drugem odstavku 16. člena se v drugi alineji za zadnjo besedo doda beseda »proračuna«.
8. člen 
V drugem odstavku 24. člena se spremeni četrta alineja tako, da se glasi:
»– izvršuje načrt, ki ureja ravnanje s stvarnim in finančnim premoženjem občine, in odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja pod vrednostjo, ki jo določa zakon za sprejem načrta ravnanja s premičnim premoženjem občine,«.
9. člen 
V 32. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine in uporablja svoj žig.«.
10. člen 
V 34. členu se črtajo drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
11. člen 
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
»34.a člen 
(delovanje nadzornega odbora) 
Nadzorni odbor dela in sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzoča večina njegovih članov. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov.
Nadzorni odbor predstavlja in zastopa predsednik. Predsednik sklicuje in vodi seje, koordinira izvajanje letnega programa nadzora, podpisuje odpravke sklepov in opravlja druge naloge, ki jih določa ta statut in poslovnik nadzornega odbora. Če je predsednik odsoten ali zadržan, ga nadomešča od njega pooblaščeni član nadzornega odbora.«.
12. člen 
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni načrt nadzorov in predlog finančnega načrta. Z letnim načrtom nadzorov in njegovimi dopolnitvami in spremembami mora nadzorni odbor seznaniti župana in občinski svet ter ga objavi na spletni strani občine. Predlog finančnega načrta predloži nadzorni odbor županu v postopku priprave predloga proračuna občine.«.
Tretji odstavek 35. člena se črta.
13. člen 
Naslov in besedilo 36. člena se spremenita tako, da se glasita:
»36. člen 
(sklep o izvedbi nadzora) 
Nadzorni odbor začne izvedbo nadzora z izdajo sklepa, s katerim določi vsebino in obseg nadzora, čas in kraj nadzora ter pooblastila člana nadzornega odbora, ki bo izvajal nadzor. Sklep se vroči zastopniku ali pooblaščeni osebi neposrednega, posrednega uporabnika občinskega proračuna ali druge pravne osebe, ki upravlja z občinskim premoženjem, pri kateri bo nadzorni odbor izvedel nadzor. O izdaji sklepa se obvesti župana.«.
14. člen 
Besedilo 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen 
(izločitev člana nadzornega odbora) 
Za izločitev člana nadzornega odbora iz posameznega nadzora se smiselno uporabljajo določila o razlogih za izločitev uradne osebe po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, ali zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
Član nadzornega odbora, ki med izvajanjem funkcije ugotovi, da obstojijo razlogi za izločitev ali nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, o tem takoj pisno obvesti predsednika nadzornega odbora, ta pa člane nadzornega odbora. Član nadzornega odbora takoj preneha z delom v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov.
Če obstaja sum za obstoj razlogov za izločitev ali nasprotja interesov in s tem dvom v nepristranost člana nadzornega odbora, lahko zahtevajo njegovo izločitev iz posamezne zadeve nadzorovana oseba, predsednik nadzornega odbora ali drug član nadzornega odbora. Predlagatelj izločitve vloži pisno zahtevo za izločitev pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev.
Predsednik nadzornega odbora odloči o obstoju nasprotja interesov čim prej, najkasneje pa v 5 dneh od prejema obvestila ali zahteve za izločitev in o tem nemudoma obvesti člana nadzornega odbora. O obstoju nasprotja interesov predsednika nadzornega odbora odločita člana nadzornega odbora. Zoper odločitev ni pravnega sredstva.«.
15. člen 
Besedilo 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen 
(poročilo nadzornega odbora) 
V postopku nadzora so nadzorovane osebe dolžne članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo nadzora. Pregled dokumentacije se opravlja na sedežu nadzorovane osebe.
Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega odbora osnutek poročila v skladu z veljavnimi predpisi in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih v postopku nadzorovanja izdela in sprejme osnutek poročila v skladu z veljavnimi predpisi ter ga v roku osem dni po sprejemu pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od prejema poročila odgovoriti na posamezne navedbe nadzornega odbora (odzivno poročilo).«.
16. člen 
Naslov in besedilo 39. člena se spremenita tako, da se glasita:
»39. člen 
(končno poročilo) 
Po preteku roka za posredovanje odzivnega poročila sprejme nadzorni odbor poročilo o nadzoru s priporočili in predlogi, v katerega vključi mnenja in pripombe nadzorovane osebe (končno poročilo). S končnim poročilom seznani občinski svet in župana, po potrebi pa tudi računsko sodišče in pristojno ministrstvo.
Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava njegova poročila.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora ter jih v skladu s svojimi pristojnostmi ali pooblastili ustrezno upoštevati.«.
17. člen 
Črta se 40. člen.
18. člen 
Besedilo 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen 
(letno poročilo o delu in porabi sredstev nadzornega odbora) 
Nadzorni odbor je dolžan županu in občinskemu svetu najmanj enkrat letno poročati o svojem delu. V pisnem poročilu navede pomembnejše ugotovitve, do katerih je prišel pri izvedbi nadzorov, ter predloge in priporočila za izboljšanje poslovanja nadzorovanih oseb.«.
19. člen 
Besedilo 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»44. člen
(sredstva za delo nadzornega odbora) 
Sredstva za delo nadzornega organa se zagotavljajo v proračunu občine na podlagi ovrednotenega letnega programa dela. Če letni program dela še ni sprejet, se pri pripravi proračuna upošteva ovrednoten letni program dela, ki velja v letu, v katerem se proračun sprejema.
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do plačila za opravljanje dela v skladu s pravilnikom, ki ureja plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov.
Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi s podjemno pogodbo ali avtorsko pogodbo, ki jo sklene župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence.«.
20. člen 
Besedilo 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»45. člen 
(poslovnik o delu nadzornega odbora) 
Podrobnejšo organizacijo in način svojega dela določi nadzorni odbor v svojem poslovniku, ki ga sprejme z večino glasov vseh članov. V poslovniku se podrobneje določijo tudi naloge nadzornega odbora, pravice in dolžnosti članov nadzornega odbora, načrtovanje dela, postopek nadzora, pravice in dolžnosti udeležencev nadzora ter druga vprašanja, pomembna za delo nadzornega odbora.
Poslovnik nadzornega odbora se objavi v uradnem glasilu občine.«.
21. člen 
V 46. členu se črta prvi odstavek.
22. člen 
V prvem odstavku 48. člena se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,«.
Dosedanja prva, druga, tretja, četrta in peta alineja postanejo druga, tretja, četrta, peta in šesta alineja.
V drugem odstavku 48. člena se doda nov prvi stavek, ki se glasi:
»Odbori in komisije štejejo 3 do 5 članov.«.
V drugem odstavku 48. člena se za zadnjim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
»Občasna delovna telesa so lahko ustanovljena največ za čas trajanja mandata občinskega sveta, ki je ustanovil delovno telo.«.
23. člen 
Črta se 49. člen.
24. člen 
V prvem stavku prvega odstavka 50. člena se za besedo »občanov« doda vejico in besedno zvezo »če zakon ne določa drugače«.
25. člen 
V drugem odstavku 51. člena se besedo »njegove« nadomesti z besedo »njihove« in za besedo »pristojnosti« črta vejica.
26. člen 
Drugi odstavek 54. člena se premeni tako, da se glasi:
»Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana z odlokom, s katerim določi njeno notranjo organizacijo in delovno področje. Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.«.
Tretji odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podrobnejše delovanje občinske uprave določajo zakon in drugi predpisi.«.
27. člen 
Črtajo se 56. do 61. člen.
28. člen 
Besedilo 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»62. člen 
(občinsko odvetništvo) 
Občina lahko ustanovi občinsko odvetništvo skladno z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo.«.
29. člen 
Drugi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občane se s sklicem zbora občanov seznani na krajevno običajen način in z objavo na spletni strani občine.«.
30. člen 
V drugem stavku tretjega odstavka 69. člena se besedno zvezo »na krajevno običajen način objavi« nadomesti z besedno zvezo »objavi na spletni strani občine in na krajevno običajen način.«.
31. člen 
V prvem odstavku 70. člena se za besedno zvezo »zaključnem računu« doda beseda »proračuna«.
32. člen 
V prvem odstavku 74. člena se spremeni četrti stavek tako, da se glasi:
»Osebno podpisovanje obrazca se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice za občino.«.
33. člen 
V prvem odstavku 75. člena se besedo »četrtim« nadomesti z besedo »tretjim«.
34. člen 
Besedilo 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»82. člen 
(občinske javne službe) 
Občina zagotavlja opravljanje obveznih in izbirnih javnih služb na način in v oblikah, kot jih določa zakon.
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.
Občina uredi izvajanje občinskih javnih služb z odlokom v skladu z zakonom.
Z občinskim predpisom se lahko določi, da se za opravljanje posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občine podeli javno pooblastilo javnemu podjetju, javnemu zavodu, javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog, zlasti če se v celoti ali pretežno financirajo s plačili uporabnikov.
Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne službe.
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih pravnih osebah javnega prava, ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.«.
35. člen
Črtata se 83. in 84. člen.
36. člen 
Besedilo 85. člena se spremeni tako, da se glasi:
»85. člen 
(premoženje občine) 
Sestavo, upravljanje in ravnanje s premoženjem občine določajo zakoni in predpisi, ki določajo upravljanje in ravnanje z državnim premoženjem in premoženjem občin.
Za neodplačno pridobitev nepremičnega in premičnega premoženja je potrebno predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta ob upoštevanju predpisov, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države in občin, razen v primeru, ko gre za brezplačen prenos stvarnega premoženja, na katerih:
– so zgrajeni objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture ali objekti družbene infrastrukture,
– je načrtovana gradnja objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture ali objekti družbene infrastrukture.«.
37. člen 
V prvem odstavku 87. člena se za besedo »sveta« doda vejica in besedna zveza »in v rokih, ki jih določa zakon in predpisi s področja javnih financ.«.
Drugi, tretji in šesti odstavek 87. člena se črtajo, dosedanji četrti in peti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
38. člen 
Črta se 88. člen.
39. člen 
Besedilo 91. člena se spremeni tako, da se glasi:
»91. člen 
(začasno financiranje) 
Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij občine, njenih nalog in drugih, s predpisi določenih namenov, začasno nadaljuje skladno z določili zakona, ki ureja javne finance.
Odločitev o začasnem financiranju sprejme župan na podlagi zakona, ki ureja javne finance.«.
40. člen 
Črta se 92. člen.
41. člen 
Besedilo 95. člena se spremeni tako, da se glasi:
»95. člen 
(poročanje o izvrševanju proračuna) 
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanje proračuna skladno z določili zakona, ki ureja javne finance.
Poročilo iz prejšnjega odstavka se v roku 15 dni po obravnavi na seji občinskega sveta objavi na spletni strani občine.«.
42. člen 
Besedilo 108. člena se spremeni tako, da se glasi.
»108. člen 
(posamični akti občine) 
Posamični akti so odločbe in sklepi, s katerimi odloča občinska uprava o upravnih zadevah iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti, če zakon ne določa drugače.
Upravni postopki se vodijo skladno z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, če posamezno področje ne ureja drug zakon.«.
43. člen 
Črta se 112. in 113. člen.
KONČNA DOLOČBA
44. člen 
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2023-5
Straža, dne 5. oktobra 2023
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti