Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3130. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2023, stran 9237.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 33. redni seji dne 18. 10. 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2023 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2023 se spremeni 2. člen tako, da se po novem glasi:
»
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračun leta 2023 
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)
4.874.551
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.910.434
70 
DAVČNI PRIHODKI
2.649.566
700 Davki na dohodek in dobiček
2.435.962
703 Davki na premoženje
120.630
704 Domači davki na blago in storitve
92.974
706 Drugi davki 
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
260.868
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
186.555
711 Takse in pristojbine
6.357
712 Globe in denarne kazni
3.290
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
64.666
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
149.755
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
24.412
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolg. sredstev
125.343
73 
PREJETE DONACIJE
1.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
1.813.362
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč. institucij
1.099.847
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU
713.515
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.843.092
40 
TEKOČI ODHODKI 
1.192.742
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
291.086
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
43.201
402 Izdatki za blago in storitve
796.255
403 Plačila domačih obresti
18.700
409 Rezerve
43.500
41 
TEKOČI TRANSFERI 
1.435.088
410 Subvencije
78.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
732.993
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanov.
179.410
413 Drugi tekoči domači transferi
444.685
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.153.174
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.153.174
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
62.088
431 Investicijski transferi fizičnim in prav. osebam, ki niso pr. up.
22.235
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
39.853
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–968.541
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA (550)
68.505
55 
ODPLAČILO DOLGA
68.505
550 Odplačila domačega dolga
68.505
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.037.046
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–68.505
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
968.541
XII. 
STANJE SRED. NA RAČUNU OB KONCU PRET. LETA
1.141.485
« 
2. člen 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici – http:/www.sveti-jurij.si/.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0007/2023
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 18. oktobra 2023
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Andrej Vrzel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti