Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

Št. 610-0003/2023-201 Ob-3185/23, Stran 1944
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 30/07) in Letnega programa kulture 2023 objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv 
za sofinanciranje posebnih programov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2023 
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem javno poziva kulturne ustvarjalce k predložitvi ponudb za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki so v javnem interesu.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet poziva
Finančna podpora posebnim programom v občini, ki so državnega značaja.
V javni interes na področju izvajanja posebnih programov s področja glasbene umetnosti spadajo programi, ki se dogovorno izvajajo v Občini Ravne na Koroškem ter s tem pripomorejo, da so Ravne prepoznavno kulturno središče. Občina bo finančno podprla izvajanje programov, ki so državnega pomena in so finančno podprti tudi s strani pristojnega ministrstva.
4. Na pozivu lahko kandidirajo javni in drugi zavodi, zadruge ter druge pravne osebe, ki se ukvarjajo s posebnimi programi državnega značaja, ob pogoju, da:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem in izvajajo dejavnost na območju občine, program mora biti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Ravne na Koroškem,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem,
– so najmanj dve leti registrirane in delujejo na področju glasbene dejavnosti,
– imajo izkušnje z izvajanjem posebnih programov s področja glasbene umetnosti,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega programa,
– za prijavljen program imajo izdelano natančno finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen najmanj 50 % delež sredstev pridobljenih iz drugih virov,
– s predlaganimi programi ne sodelujejo na nobenem drugem razpisu Občine Ravne na Koroškem ali pri nosilcu občinskih javnih kulturnih programov.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša 5.000 € za podporo posebnim programom v občini, ki so državnega značaja.
6. Splošni pogoji poziva: pri izboru med predlaganimi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost in medijska odmevnost programa.
7. Merila in kriteriji za izbor: izbira izvajalcev bo opravljena na osnovi kriterijev pravilnika ter izvedbo programov, določenih v predmetu tega poziva.
8. Uporaba kriterijev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev posameznega programa v skladu s kriteriji bo v 30 dneh po vložitvi popolne vloge ocenila komisija za spremljanje javnega poziva ter predlagala županu višino sofinanciranja.
Dodeljena sredstva za posamezni program mora predlagatelj realizirati najkasneje do 31. 12. 2023, na podlagi pisne izjave in z dokazili o izvedbi programa.
9. Razpisni rok: javni poziv se začne 20. 10. 2023 in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 2023.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, vsak delovni dan od dneva objave tega poziva do razdelitve sredstev.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak program ustrezno označiti in za vsak program predložiti popolno ponudbo skladno z razpisno dokumentacijo.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pripisom »Ponudba ne odpiraj« »Javni poziv – kultura 2023« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega poziva.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/82-16-007, e-naslov: marija.vrhovnik@ravne.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vloge odpiral sproti, do razdelitve razpoložljivih sredstev, glede na vrstni red prejema vlog in bo posameznega predlagatelja obvestil o podpori predlaganemu programu najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne vloge. V primeru hkratne pridobitve prijav, se programi vrednotijo v skladu s pravilnikom ter se glede na razpoložljivost sredstev ter potrebna sredstva za izvedbo programa procentualno porazdelijo.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti