Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3124. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža, stran 9224.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. in 102. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21) je Občinski svet Občine Straža na 7. redni seji dne 5. 10. 2023 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Straža 
1. člen 
V 3. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za delovanje delovnih teles občinskega sveta, razen določb o snemanju sej sveta.«.
Drugi stavek 3. člena se črta.
2. člen 
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(vrste sej občinskega sveta) 
Občinski svet dela in odloča na sejah, in sicer na rednih, izrednih in dopisnih sejah ter na sejah na daljavo. Občinski svet ima lahko tudi slavnostne in žalne seje, za katere se ne uporabljajo določbe tega poslovnika o rednih, izrednih, dopisnih ali sejah na daljavo.
Slavnostne seje se lahko sklicujejo ob prazniku občine in drugih svečanih priložnostih.
Žalne seje se sklicujejo ob smrti župana, podžupana, člana občinskega sveta, bivših županov ali smrti častnega občana. Župan lahko skliče žalno sejo tudi ob drugih tragičnih dogodkih v občini.«.
3. člen 
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen 
(dnevni red konstitutivne seje) 
Obvezni dnevni red konstitutivne seje sveta je:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta,
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana,
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb, pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana,
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta,
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana,
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in ne odloča.
Dnevni red konstitutivne seje lahko vsebuje tudi slovesno prisego župana in njegov pozdravni nagovor.
Župan po slovesni prisegi in pozdravnem nagovoru prevzame vodenje seje.«
4. člen 
V 10. členu se spremenita tretji in četrti odstavek tako, da se glasita:
»Mandatna komisija na podlagi poročila občinske volilne komisije in potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane občinskega sveta in predlaga članom občinskega sveta sprejem sklepa o potrditvi njihovih mandatov.
O pritožbah kandidatov za člane občinskega sveta in pritožbah preostalih kandidatov za župana se odloča skladno z zakonom.«.
5. člen 
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(potrditev mandatov članov občinskega sveta in župana) 
Občinski svet potrdi mandate članov občinskega sveta in ugotovi izvolitev župana po obravnavi poročila mandatne komisije iz drugega odstavka 10. člena tega poslovnika.
O pritožbah kandidatov za člane občinskega sveta in pritožbah preostalih kandidatov za župana se odloča skladno z zakonom.«.
6. člen 
15. člen se črta.
7. člen 
Prvi, tretji, sedmi, osmi in deveti odstavek 21. člena se črtajo.
V drugem odstavku 21. člena se za besedilom »seje občinskega sveta« doda besedilo »in nadaljevanje prekinjenih sej«.
Drugi odstavek 21. člena postane prvi odstavek. Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo novi drugi, tretji in četrti odstavek.
Za novim četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Župan sme izjemoma iz nujnih razlogov, ki jih pisno obrazloži, preklicati že sklicano sejo občinskega sveta na drugo uro ali drug dan. Obvestilo o spremembi termina že sklicane seje se posreduje članom občinskega sveta najmanj 2 dni pred dnevom prvotno sklicane seje, pri čemer datum seje ne sme biti pred datumom prvotno sklicane seje, medtem ko je ura seje, ki se bo izvedla na datum sklica, lahko zgodnejša.«.
8. člen 
Naslov 22. člena se spremeni tako, da se glasi: »(redna seja)«.
Tretji odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Gradivo, ki je uvrščeno v predlog dnevnega reda, osnutek zapisnika prejšnje seje in osnutki zapisnikov izrednih in dopisnih sej, ki so potekale med zaporednima rednima sejama, se naložijo v računalniški oblak ali v drugo ustrezno računalniško infrastrukturo, do katere imajo člani občinskega sveta dostop. Članu občinskega sveta se lahko na njegovo utemeljeno zahtevo posreduje gradivo v fizični obliki, bodisi v celoti ali za posamezno točko dnevnega reda. Utemeljen razlog je lahko oseben (npr. zdravstveno stanje) ali objektiven (npr. nedelujoča računalniška oprema, težava dostopa do računalniške opreme ipd.).«
V četrtem odstavku 22. člena se besedna zveza »ki je bilo poslano pozneje« nadomesti z besedilom »ki je bilo naloženo v računalniški oblak ali v drugo ustrezno računalniško infrastrukturo«.
Za petim odstavkom 22. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Vabilo za redno sejo občinskega sveta, osnutek zapisnika prejšnje seje in gradiva se objavijo na spletni strani občine. Gradivo, ki vsebuje osebne podatke, se naloži le v računalniškem oblaku ali v drugi ustrezni računalniški infrastrukturi, do katere imajo člani občinskega sveta dostop.«.
9. člen 
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izredna seja občinskega sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče uvrstiti v dnevni red redne seje.«
Četrti odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izredno sejo občinskega sveta se skliče po določilih tega poslovnika ne glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje, in za njo ne veljajo roki, določeni z zakonom, statutom in s tem poslovnikom.«.
Peti odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vabilo s predlogom dnevnega reda izredne seje se praviloma vroči članom občinskega sveta po elektronski pošti vsaj en dan pred sejo ali na sami seji. Vabilo se pošlje tudi osebam, navedenim v 23. členu tega poslovnika, in se ga objavi na spletni strani občine.«.
Za petim odstavkom 24. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Za posredovanje gradiva članom sveta se smiselno uporablja 22. člen tega poslovnika.«.
10. člen 
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen 
(dopisna seja) 
Dopisno sejo se skliče za odločanje o zadevah, o katerih je potrebno takojšnje sprejetje odločitve občinskega sveta.
Dopisna seja se opravi na podlagi elektronsko vročenega vabila s priloženim gradivom in predlogom sklepa, ki naj se sprejme, ter z glasovanjem po elektronski pošti, preko sistema kratkih sporočil ali v fizični obliki. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je, do katere ure se šteje trajanje seje).
Občinski svet, ki odloča na dopisni seji, je sklepčen, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali.
Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je zanj glasovala večina opredeljenih članov sveta.
O dopisni seji se sestavi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o prejemu vabil članov sveta in ugotovitev, koliko članov sveta je glasovalo za predlog in koliko proti, rezultat glasovanja in sklepe, ki so bili sprejeti.
Potrditev zapisnika dopisne seje sveta se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo.«.
11. člen 
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen 
(seja sveta na daljavo) 
V primeru naravne ali druge hujše nesreče (izredne okoliščine), če izvedba redne seje z osebno navzočimi člani sveta predstavlja tveganje za njihovo zdravje in varnost, in je to nujno za sprejem odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, lahko župan skliče sejo na daljavo skladno z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo.
O obstoju izrednih okoliščin iz prejšnjega odstavka tega člena ter sklicu in izvedbi seje na daljavo odloča župan. Župan določi potek seje, roke za obravnavo zadev ter čas za razpravo in način glasovanja.
Seja na daljavo je seja, na kateri člani sveta sodelujejo izven sedeža sveta s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča razpravo in glasovanje na daljavo. Če član sveta sodeluje na seji izven sedeža sveta, mora zagotoviti, da je njegova komunikacijska naprava povezana v omrežje, ki omogoča prenos slike in zvoka ali samo zvoka.
Dnevni red seje sveta na daljavo se določi s sklicem.
Seja na daljavo se izvede z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča prenos in snemanje slike in zvoka v takšni kakovosti, da je brez dvoma mogoče ugotoviti identiteto člana sveta, ki sodeluje na seji izven sedeža sveta. Seja na daljavo se snema, ne pa tudi javno predvaja.
Pri ugotavljanju sklepčnosti se za prisotne štejejo člani sveta, ki na seji sodelujejo z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Svet na seji na daljavo odloča le o zadevah, o katerih se glasuje z javnim glasovanjem. Člani sveta, ki na seji sodelujejo izven sedeža sveta, glasujejo z uporabo glasovalne naprave, če take naprave ni, pa z izrekanjem »ZA« ali »PROTI« ali na drug dogovorjen način, iz katerega je nedvoumno razvidna volja člana sveta.
Župan takoj razglasi izid glasovanja o posamezni zadevi.
Po zaključeni seji na daljavo se sestavi zapisnik, ki se objavi v informacijskem sistemu in na spletni strani občine. Zapisnik obsega podatke o udeležbi na seji, sprejetih odločitvah sveta, izidih posameznih glasovanj in glasovanj posameznih članov sveta.«.
12. člen 
Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen 
(javnost seje) 
Seje občinskega sveta so javne.
Javnost seje je zagotovljena, če je občanom, drugim zainteresiranim osebam in predstavnikom sredstev javnega obveščanja omogočeno spremljanje seje neposredno v prostoru, kjer poteka seja, ali če jim je spremljanje seje omogočeno s tehničnimi pripomočki.
Občane, druge zainteresirane osebe in predstavnike sredstev javnega obveščanja se o seji obvesti z objavo vabila. Vabilo, ki mu je priloženo gradivo za sejo, se objavi na spletni strani občine in na krajevno običajen način vsaj 7 dni pred sejo. Sredstvom javnega obveščanja se pošlje še obvestilo po elektronski pošti.
Občani in druge zainteresirane osebe, ki želijo prisostvovati seji občinskega sveta, morajo najmanj en dan pred dnevom seje pisno najaviti svojo prisotnost na njej.
Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja sveta poteka, primeren prostor, da lahko spremlja delo občinskega sveta in pri tem ne moti dela. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od prostora za člane občinskega sveta.
Predsedujoči lahko na zahtevo predstavnika sredstev javnega obveščanja dopusti zvočno in slikovno snemanje posameznih delov seje. O zahtevi občana za zvočno in slikovno snemanje posameznih delov seje odloči občinski svet.
Če občan ali druga zainteresirana oseba, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva javnega obveščanja moti delo občinskega sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela občinskega sveta, pa odredi njegovo odstranitev iz prostora.«.
13. člen 
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen 
(izključitev javnosti) 
Predsedujoči predlaga občinskemu svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne točke dnevnega reda, če to terja zagotovitev varstva podatkov, ki v skladu z zakonom niso informacije javnega značaja ali če vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine ali druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave ali državna, vojaška ali uradna tajnost.
Kadar občinski svet sklene, da bo izključil javnost ali da bo kakšno točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti, odloči tudi, kdo je lahko poleg predsedujočega in članov občinskega sveta navzoč na seji.
Član občinskega sveta ne sme sporočiti podatkov iz dokumentov ali gradiv, ki so zaupne narave, ali podatkov iz seje, ki poteka brez navzočnosti javnosti.«.
14. člen 
Besedilo 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen 
(ugotavljanje sklepčnosti) 
Pred začetkom seje predsedujoči obvesti občinski svet o morebitni zadržanosti njegovih članov.
Predsedujoči nato ugotovi, ali je občinski svet sklepčen in v primeru sklepčnosti začne s sejo. V primeru, da predsedujoči ob uri sklica seje ugotovi, da občinski svet ni sklepčen, odredi 15 minutni odmor. Če se po odmoru ponovno ugotovi nesklepčnost občinskega sveta, predsedujoči ugotovi, da se seja ne more začeti.
Predsedujoči med sejo pazi na sklepčnost občinskega sveta in v primeru, da ugotovi, da ni sklepčen, odredi petnajstminutni odmor. Če po odmoru ponovno ugotovi nesklepčnost občinskega sveta, sejo prekine.
Navzočnost članov občinskega sveta se ugotovi z uporabo glasovalne naprave, z dvigom rok ali s poimenskim klicanjem članov.
O udeležbi članov občinskega sveta na sejah se vodi evidenca. Evidentira se tudi odsotnost člana občinskega sveta med sejo, če traja več kot petnajst minut.
Predsedujoči obvesti občinski svet o povabljenih na sejo.
Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.«.
15. člen 
V drugem odstavku 30. člena se beseda »hitri« nadomesti z besedo »nujni«.
16. člen 
V tretjem odstavku 36. člena se besedna zveza »seja ni sklepčna« v prvem in drugem stavku nadomesti z besedno zvezo »občinski svet ni več sklepčen«.
17. člen 
V 40. členu se med drugo in tretjo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– prepoved nepooblaščenega zvočnega in slikovnega snemanja seje ali delov seje,«.
Dosedanja tretja alineja 40. člena postane četrta alineja.
18. člen 
Za drugim odstavkom 41. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Prepoved nepooblaščenega zvočnega in slikovnega snemanja seje ali delov seje se lahko izreče, če snemalec kljub opominu krši red na seji, tako da onemogoča delo občinskega sveta.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek 41. člena postaneta četrti in peti odstavek.
19. člen 
V 43. členu se na koncu stavka doda besedilo »in določi termin za njeno nadaljevanje«.
20. člen 
Za desetim odstavkom 50. člena se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, iz katere ni jasno razvidna volja člana občinskega sveta, sta neveljavni.«.
21. člen 
Drugi odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O ugotovitvi izida glasovanja se sestavi zapisnik, ki vsebuje:
– datum in številko seje sveta,
– predmet glasovanja,
– sestavo komisije,
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov »ZA« in število glasov »PROTI« oziroma pri glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat,
– ugotovitev, da je predlog izglasovan ali da ni izglasovan s predpisano večino, pri glasovanju o kandidatih pa, kateri kandidat je izvoljen ali imenovan,
– podpis članov komisije.«.
Tretji odstavek 51. člena se črta.
22. člen 
Drugi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zapisnik obsega glavne podatke o vsebini in delu na seji, zlasti pa podatke o udeležbi članov občinskega sveta na seji, ugotavljanje sklepčnosti, dnevni red, potrditev zapisnika prejšnje seje in zapisnikov morebitnih izrednih ali dopisnih sej, sprejete sklepe in rezultate glasovanja pri vsakem sklepu (število glasov »ZA« in »PROTI«).
Za šestim odstavkom 53. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Če se seja občinskega sveta ni začela zaradi nesklepčnosti, se to ugotovi z zapisnikom, v katerem se navede vabljene člane občinskega sveta, navzoče člane občinskega sveta, ugotovitev o nesklepčnosti in ugotovitev, da se seja ne more začeti. Zapisnik podpiše predsedujoči.«.
23. člen 
Naslov in besedilo 54. člena se spremenita tako, da se glasita:
»54. člen 
(zvočno in slikovno snemanje) 
Potek seje sveta se zvočno snema za namen zagotavljanja javnosti dela sveta, obveščanja javnosti, predvsem zaradi transparentnosti delovanja in sprejemanja posameznih odločitev ter nadzora javnosti nad delovanjem organov občine, dokumentiranja, objave posnetka v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani občine, neposrednega prenosa sej, izvajanja oblastnih nalog občine in priprave zapisnika seje sveta. Potek seje se lahko snema tudi slikovno.
Snemanje sej izvaja občinska uprava ali pooblaščeni zunanji izvajalec, ki ga pooblasti župan ali direktor občinske uprave.
Posnetki se lahko objavijo na spletni strani občine in se z nje odstranijo v roku enega meseca od dneva potrditve zapisnika na seji sveta.
Posnetki seje se hranijo skupaj z zapisnikom in drugim gradivom s seje skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z dokumentarnim gradivom.
Arhiv posnetkov sej sveta se na strežniku občine ali strežniku pogodbenega izvajalca arhivske hrambe hrani še eno leto po izteku mandata članov sveta.
Seje ali deli sej, ki so zaprte za javnost, se snemajo le zvočno za namen priprave zapisnika, zato se posnetek ne objavlja javno.
Upravljavec zbirk osebnih podatkov, pridobljenih s snemanjem sej, je občinska uprava.
Udeležba posameznika na seji občinskega sveta se šteje kot njegova privolitev za obdelavo osebnih podatkov za namene, določene s tem poslovnikom.
Član občinskega sveta in drug udeleženec javne seje, če je za to dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati zvočni zapis seje. Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca.
Vsakdo lahko zaprosi, da se mu del zvočnega zapisa seje, ki vsebuje informacijo javnega značaja, ki jo želi pridobiti, posreduje v elektronski obliki. Prošnjo, v kateri poleg svojega osebnega imena in naslova navede, kakšno informacijo želi dobiti, vloži ustno ali pisno pri pooblaščenemu javnemu uslužbencu, ki o zahtevi odloči v skladu z zakonom.«.
24. člen 
Drugi odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov sveta, zapisniki sej ter vse gradivo občinskega sveta in njegovih delovnih teles se hrani skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje in hrambo dokumentarnega gradiva.«.
Tretji odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Roke hranjenja dokumentarnega gradiva določi župan skladno s predpisi, ki neposredno določajo roke hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi, in glede na oceno, koliko časa je posamezno dokumentarno gradivo pomembno za delo organa.«.
Četrti odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za arhiviranje in določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva se upoštevajo predpisi, ki urejajo ravnanje in hranjenje dokumentarnega gradiva.«.
25. člen 
V prvem odstavku 56. člena se tretji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Zahtevo, odredbo ali sklep o zavrnitvi se hranijo skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje in hranjenje dokumentarnega gradiva.«.
26. člen 
Za drugim odstavkom 57. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Sklepe, ki jih sprejme občinski svet, podpiše župan. Če sejo ali obravnavo posamezne točke dnevnega reda ni vodil župan, podpiše sprejete sklepe oseba, ki je vodila sejo ali obravnavo posamezne točke dnevnega reda. Odpravke sklepov je treba posredovati pripravljavcem, predlagateljem in članom sveta praviloma v petnajstih dneh po končani seji razen, če svet ne odloči drugače.«.
27. člen 
V 58. členu se za besedo »statutom« postavi pika in črta besedna zveza »ali z ustreznim odlokom«.
28. člen 
V tretjem odstavku 68. člena se v četrtem stavku za besedo »članov« postavi pika in črta besedna zveza »in je med navzočimi člani večina tistih, ki so člani občinskega sveta«.
V 68. členu se črta peti odstavek.
29. člen 
Črtata se 70. in 71. člen.
30. člen 
V 72. členu se za tretjim odstavkom dodajo novi četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»Občinski svet sprejema po dvostopenjskem postopku: statut, poslovnik o delu občinskega sveta, proračun, prostorske akte in druge odloke, razen odlokov iz naslednjega odstavka tega člena.
Občinski svet sprejema po enostopenjskem postopku: zaključni račun proračuna, rebalans proračuna, spremembe proračuna, odlok na podlagi izida glasovanja občanov na referendumu, spremembe in dopolnitve odloka na podlagi odločbe ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov, odlok o prenehanju veljavnosti posameznih določb odloka ali posameznih odlokov, prečiščena besedila splošnih aktov, intervencijske akte, pravilnike, odredbe, sklepe ter druge splošne in posamične akte.
Občinski svet lahko sprejme splošni akt iz četrtega odstavka tega člena po enostopenjskem postopku iz razlogov, določenih v tem poslovniku.
Prostorski akti se sprejemajo po postopku, določenim s predpisi, ki urejajo prostor.
Odredbo za objavo popravkov statuta, poslovnika občinskega sveta, odlokov, sklepov ter drugih splošnih in posamičnih aktih, ki so potrebni zaradi napake, nastale na občinskem svetu, daje župan razen v primeru popravka poslovnika nadzornega odbora, ki jo da predsednik nadzornega odbora. Popravke se objavi na enak način, kot se objavi osnovni akt.«.
31. člen 
Naslov in besedilo 74. člena se spremenita tako, da se glasita:
»74. člen 
(podpis splošnih aktov) 
Izvirnike aktov iz 72. člena, ki jih sprejme občinski svet, se žigosa, podpiše pa jih župan.«.
32. člen 
Četrti odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog odloka mora vsebovati naslov akta, uvod, besedilo členov in obrazložitev posameznih členov«.
Peti odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uvod mora vsebovati:
– pravni temelj za sprejem odloka,
– oceno stanja in razloge za sprejem odloka,
– cilje, načela in poglavitne rešitve predloga odloka,
– oceno finančnih posledic sprejema predloga odloka za občinski proračun,
– ocena morebitnih drugih posledic sprejema predloga odloka,
– prikaz sodelovanja javnosti pri pripravi odloka,
– grafično ali kartografsko gradivo ali načrt, če to zahteva vsebina odloka.«.
33. člen 
Naslov in besedilo 79. člena se spremenita tako, da se glasita:
»79. člen 
(sodelovanje javnosti v fazi priprave odloka) 
Z namenom sodelovanja občanov in druge zainteresirane javnosti pri pripravi odlokov, ki jih sprejema občinski svet, se lahko po sprejemu predloga odloka v prvi obravnavi, le tega objavi na spletni strani občine. Z namenom pridobitve predlogov in pobud za pripravo predloga odloka se lahko osnutek odloka objavi na spletni strani občine še pred njegovo prvo obravnavo na seji občinskega sveta. Obdobje javne objave določi župan.
V času javne objave lahko občani in druga zainteresirana javnost podajo ustne ali pisne pripombe in predloge na predlog ali osnutek odloka.
Po koncu javne objave pripravi občinska uprava poročilo o sodelovanju javnosti s predstavitvijo vpliva pripomb in predlogov na vsebino osnutka ali predloga odloka in ga posreduje predlagatelju za pripravo predloga odloka za prvo ali drugo obravnavo na seji občinskega sveta.
Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi odloka ter o upoštevanju pripomb in predlogov na vsebino odloka se objavi na spletni strani občine in hrani v arhivu občinske uprave skupaj z izvirnikom sprejetega odloka.
Sodelovanje javnosti v postopkih sprejemanja proračuna določa ta poslovnik.
Sodelovanje javnosti v postopkih sprejemanja prostorskih aktov določa zakon.«.
34. člen 
V tretjem odstavku 81. člena se za v drugem stavku besedna zveza »pet članov« nadomesti z besedno zvezo »štirje člani«.
35. člen 
V poglavju VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA se spremenita naslov točke 3 in 85. člen tako, da se glasita:
»3. Nujni postopek za sprejem odlokov 
85. člen 
(nujni postopek) 
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali je to nujno za odpravo posledic naravnih nesreč, lahko občinski svet sprejme odlok po nujnem postopku.
Nujni postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka, ki mora utemeljiti razloge za sprejem odloka po tem postopku. O uporabi nujnega postopka odloči občinski svet na začetku seje pri določanju dnevnega reda. Če občinski svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po nujnem postopku, se uporabljajo določbe tega poslovnika o postopku za sprejem predloga odloka v dveh obravnavah.
V nujnem postopku se ne opravita javna objava in javna obravnava predloga odloka.
Pri nujnem postopku se združita prva in druga obravnava predloga odloka na isti seji.
V nujnem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za posamezna opravila v postopku sprejemanja odloka.
Pri nujnem postopku za sprejem odloka se lahko predlagajo amandmaji in amandmaji na amandmaje tudi ustno na sami seji do konca razprave o predlogu odloka. Ustno podani amandma je treba pred glasovanjem predložiti predsedujočemu pisno z obrazložitvijo.«.
36. člen 
Črta se 87. člen.
37. člen 
Prvi odstavek 88. člena se črta.
V drugem odstavku 88. člena, ki postane prvi odstavek, se besedna zveza »vendar samo znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen« nadomesti z besedno zvezo »skladno s predpisi, ki urejajo javne finance«.
38. člen 
V 98. členu se za četrtim odstavkom doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»Za objavo obvezne razlage določb občinskih splošnih aktov se smiselno uporabljajo določbe statuta o objavi občinskih splošnih aktov, na katere se obvezna razlaga nanaša.«.
39. člen 
V drugem odstavku 107. člena se črta drugi stavek.
KONČNA DOLOČBA 
40. člen 
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2023-4
Straža, dne 5. oktobra 2023
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti