Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

Št. 3021-1/2023-SRRS-37 Ob-3234/23, Stran 1929
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUP–OP), Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list. RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16, 18/23 – ZDU-1O), Ustanovitvenega akta, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis 60/23 z dne 11. 1. 2023), Splošnih pogojev poslovanja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: SPP), Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2022 in 2023 z dne 16. 2. 2022 s spremembami in dopolnitvami, Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči v obliki likvidnostnih posojil, dodeljenih v skladu z Začasnim okvirom za krizne razmere in prehodom za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini z dne 18. 10. 2023, Pravilnika o dodeljevanju spodbud z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2023/917 z dne 4. maja 2023 o popravku poljske jezikovne različice Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 119 z dne 5. 5. 2023, str. 159) (v nadaljevanju: Uredba o skupinskih izjemah), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list Evropske komisije št. L 352/1 z dne 24. 12. 2013), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3) (v nadaljevanju: Uredba »de minimis« v gospodarstvu), Sporočila Komisije – Začasni okvir za krizne razmere in prehod za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (2023/C 101/03) (UL C št. 101 z dne 17. 3. 2023, str. 3) (v nadaljevanju: Začasni okvir), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20 in 112/22) (v nadaljevanju: Uredba o obmejnih območjih), Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize – ZPGOPEK (Uradni list. RS, št. 163/22 in 15/23), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč – ZOPNN-F (Uradni list RS, št. 88/23 in 95/23 – ZIUOPZP), Pogodbe št. C1630-23G900099-ZPGOPEK o prenosu sredstev za povečanje namenskega premoženja Slovenskega regionalno razvojnega sklada za izvajanje finančnih produktov, skladno z 49. členom Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) in prvega odstavka 54. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč – ZOPNN-F z dne 13. 10. 2023, objavlja
javni razpis 
za finančni produkt – BIZI LIKVIDNOST 
1. Uvodna določila
Finančni produkt BIZI LIKVIDNOST je po vsebini likvidnostno posojilo za mikro, mala in srednje velika podjetij za projekte odprave posledic poplav v mesecu avgustu 2023 in/ali za projekte s ciljem zniževanja porabe energije zaradi energetske oziroma ukrajinske krize in draginje. Poudarek finančnega produkta je na aktivnostih vlagateljev za izvedbo vlaganj na področju obvladovanja porabe/izgube energije.
Produkt vsebuje elemente državnih pomoči.
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek finančnega produkta BIZI LIKVIDNOST je 20.000.000 EUR, od tega predvidoma 10.000.000 EUR za namene odprave posledic poplav in 10.000.000 za namene vlaganj na področju obvladovanje porabe/izgub energije.
Sklad lahko predvidena razpisana sredstva za posamezno ciljno skupino prilagaja glede na povpraševanje vlagateljev.
1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen finančnega produkta je zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi poplav v avgustu 2023 in zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi posledic energetske krize, in sicer pri:
– izboljšanju likvidnosti oziroma pri tekočemu poslovanju gospodarskih subjektov,
– dvigu konkurenčnosti, produktivnosti ter tehnološki opremljenosti,
– vlaganjih na področju varstva okolja in spodbujanja učinkovite rabe virov,
– vlaganjih na področju učinkovite rabe energije,
– obnovi proizvodnega potenciala gospodarskih subjektov, prizadetih zaradi poplav v avgustu 2023.
Cilji javnega razpisa:
– obnova proizvodnega potenciala oziroma ohranitev gospodarske dejavnosti po poplavah v avgustu 2023 in zaradi energetske krize,
– večja konkurenčnost in produktivnost,
– izvedba ukrepov za obvladovanje porabe/izgub energije.
Finančni produkt BIZI LIKVIDNOST je namenjen gospodarskim subjektom (mikro, mala in srednje velika podjetja) na območju celotne Republike Slovenije za zagotavljanje likvidnostnih sredstev, pri čemer bodo pri ocenjevanju prejeli več točk projekti, ki so usmerjeni v ohranitev gospodarske dejavnosti po poplavah v mesecu avgustu 2023 ter projekti, ki bodo svoje aktivnosti usmerili v obvladovanje porabe/izgub energije.
Sredstva finančnega produkta so namenjena (so)financiranju projektov, s katerimi so doseženi cilji iz drugega odstavka tega podpoglavja.
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja so sledeča:
– seznam prilog,
– merila za ocenjevanje vlog,
– vzorec posojilne pogodbe,
– navodila o pogojih zavarovanja
– predloga za poslovno – finančno prilogo.
2. Razpisni pogoji
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede oddaje vloge, pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi oddajo vloge na javni razpis, preko Aplikacije e-Rsklad in z njo povezanim izpolnjevanjem razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se posojilna pogodba ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu posojilne pogodbe, pa bo Sklad odstopil od pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti vsa dodeljena sredstva v skladu z določili posojilne pogodbe.
2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
3. Pri obravnavi vloge se izhaja iz finančnih izkazov za leto 2022, ki so objavljeni na Ebonitete.si. V kolikor finančni izkazi niso razvidni iz Ebonitete.si, jih mora vlagatelj priložiti k vlogi. Vlagatelj mora obvezno priložiti tudi finančne izkaze za poslovanje v tekočem koledarskem letu oziroma za leto 2023 za mesece pred oddajo vloge, podpisane s strani vlagatelja.
4. Projekt mora predstavljati zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
5. Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga.
6. Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz sistema Ebonitete.si, najmanj 4,00. V kolikor bonitetna ocena ni razvidna iz sistema Ebonitete.si, mora vlagatelj bonitetno oceno, ki ni starejša od treh mesecev od oddaje vloge, predložiti sam.
7. Vlagatelj lahko izkazuje na 31. 12. 2022 kazalnik neto finančni dolg na EBITDA največ 6,00.
8. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni konstrukciji.
9. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta, kar mora priložiti ob oddaji vloge.
10. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50,00 EUR ali več). V kolikor je vlagatelj pravni subjekt in je zavezanec mora imeti predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 12 mesecev od oddaje vloge. V ta namen Sklad po uradni dolžnosti s strani Finančne uprave RS pridobi ustrezno potrdilo, na osnovi pooblastila vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave vlagatelja.
11. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.
12. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada, vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni upravičen do spodbude.
13. Skupna višina zadolženosti vlagatelja in z njim povezanih oseb do Sklada ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 132.256.337,98 EUR na dan 31. 12. 2022.
14. Pri izvedbi projekta je potrebno upoštevati, da je nakup dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti več kot 25,00 % povezana (lastniško, upravljavsko ali »glasovalno«) z vlagateljem. Za povezano osebo z vlagateljem se štejejo sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda in tudi lastniki pravne osebe ter s. p., če je z vlagateljem sorodstveno povezana (do vključno tretjega dednega reda).
15. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, postopku finančnega prestrukturiranja, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njihovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niso opustili poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge niso bile v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr., 196/21 – odl. US, 157/22 – odl. US, 35/23 – odl. US in 57/23 – odl. US).
16. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
17. Vlagatelj (razen mikro, malo in srednje veliko podjetje, ki posluje manj kot 3 leta) ne sme biti (1) v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter Uredba o skupinskih izjemah, (2) v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma je to pomoč prejel ali je v postopku prestrukturiranja oziroma je prestrukturiranje neuspešno zaključil. O izpolnjevanju navedenega pogoja, se mora vlagatelj izreči v izjavi.
18. Vlagatelj mora vlaganja s projektom ohraniti na upravičenem območju projekta in v lasti upravičenca vsaj 3 leta po zaključku projekta.
19. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji in projekti, ki ne upoštevajo načela »Do No Significant Harm« (DNSH), določenim v Obvestilu Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, in sicer kadar škodujejo:
– blažitvi podnebnih sprememb, kadar dejavnost vodi do znatnih emisij toplogrednih plinov;
– prilagajanju podnebnim spremembam, kadar dejavnost vodi do povečanega škodljivega vpliva na podnebje (na sedanje in pričakovano stanje);
– trajnostni rabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar dejavnost škoduje dobremu stanju ali dobremu ekološkemu potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu stanju morskih voda;
– krožnemu gospodarstvu (vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem), kadar dejavnost vodi do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov ali do znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov ali kadar lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škoduje okolju;
– preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, kadar dejavnost vodi do znatnega povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo;
– varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je dejavnost bistveno škodljiva za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Evropske unije.
20. Projekt mora biti ekonomsko, finančno in tehnično izvedljiv ter izveden v skladu z veljavno okoljsko zakonodajo.
2.2 Pogoji dodelitve sredstev
Pri dodeljevanju posojil se uporabljata sledeči shemi:
– Za zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi posledic energetske krize se sredstva dodeljujejo po shemi državnih pomoči po Začasnem okviru št. SA.109166 (2023/N) z dne 10. 10. 2023.
– Za zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi poplav v avgust 2023 se sredstva dodeljujejo po shemi de minimis št. M001-5940117-2023 z dne 21. 9. 2023.
Pogoji dodeljevanja sredstev za vlagatelja in projekt
1. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta s področja predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je pomoč pogojena s tem, da se ne prenese delno ali v celoti na primarne proizvajalce, in ni določena na podlagi cene ali količine proizvodov, ki so jih zadevna podjetja dala na trg ali ki so bili kupljeni od primarnih proizvajalcev, razen če v slednjem primeru proizvodi niso bili dani na trg ali pa so jih zadevna podjetja uporabila za neživilske namene, kot je destilacija, metanizacija ali kompostiranje.
2. Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za dejavnost, ki je povezana z izvozom v tretje države ali države članice, in je neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
3. Vlagatelj ne sme dati prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
4. Vlagatelj mora z dnem oddaje vloge imeti na upravičenem območju registrirano dejavnost na sedežu podjetja ali poslovni enoti oziroma podružnici.
5. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
V primeru namena zagotavljanja likvidnosti zaradi posledic energetske krize se sredstva dodelijo po oddelku 2.1 Začasnega okvira. Vlagatelji morajo v tem primeru upoštevati še sledeče pogoje:
1. Vlagatelj mora izkazati, da je utrpel negativne posledice zaradi agresije Rusije proti Ukrajini ter soočil z nenadnim zmanjšanjem likvidnosti oziroma da se sooča z negativnimi posledicami zaradi energetske oziroma ukrajinske krize in draginje, kar mora biti razvidno iz Poslovne dokumentacije.
2. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki v letu prejema oziroma za leto prejema likvidnostnega posojila, načrtujejo ali izvedejo izplačilo dobička, nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, o čimer se upravičenec izreče v izjavi. Pogoj, poleg upravičenca, velja tudi za podjetja, ki skupaj z njim delujejo kot povezan gospodarski subjekt.
3. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, za katera veljajo sankcije, ki jih je sprejela EU zaradi ruske agresije nad Ukrajino, in sicer med drugim, vendar ne izključno, za: (i) osebe, subjekte ali organe, posebej navedene v pravnih aktih, s katerimi se nalagajo te sankcije; (ii) podjetja, ki so v lasti oseb, subjektov ali organov, proti katerim je EU sprejela sankcije, oziroma ki jih te osebe, subjekti ali organi obvladujejo, ali (iii) podjetja, dejavna v industrijskih panogah, proti katerim je EU sprejela sankcije, če bi pomoč spodkopavala cilje zadevnih sankcij.
4. Skupna pomoč na povezan gospodarski subjekt v bruto znesku, skupaj z drugimi pomočmi, prejetimi v skladu z oddelkom 2.1 »Omejeni zneski pomoči« iz Začasnega okvira v nobenem trenutku ne sme presegati 2.000.000 € na povezan gospodarski subjekt. Pri izračunu najvišje skupne višine pomoči se poleg pomoči, ki jih je prejel povezan gospodarski subjekt, upoštevajo tudi pomoči, ki so jih prejela podjetja, ki skupaj z upravičencem delujejo kot povezan gospodarski subjekt po prilogi I Uredbe o skupinskih izjemah.
5. Kadar je povezan gospodarski subjekt dejaven v več sektorjih, za katere veljajo različni najvišji zneski, mora Sklad pred dodelitvijo zagotoviti, da ni presežen najvišji skupni znesek 2.000.000 € na podjetje.
6. Državna pomoč po tem razpisu se lahko kumulira z drugimi pomočmi, prejetimi v skladu z oddelkom 2.1. Začasnega okvira, v kolikor ni presežena skupna pomoč, ki znaša 2.000.000 € na povezan gospodarski subjekt ter s pomočmi iz drugih oddelkov Začasnega okvira, v kolikor so spoštovane zahteve iz teh oddelkov.
7. Državna pomoč iz likvidnostnega posojila, dodeljena po oddelku 2.1 Začasnega okvira, se lahko kumulira s pomočjo po pravilu de minimis ali s pomočjo po Uredbah o skupinskih izjemah, če se upoštevajo določbe in pravila o kumulaciji iz navedenih uredb.
8. Višina državne pomoči po oddelku 2.1 Začasnega okvira je enaka višini posojila.
V primeru namena zagotavljanja likvidnosti zaradi odprave posledic poplav iz meseca avgusta 2023 se sredstva dodelijo po shemi de minimis. Vlagatelji morajo v tem primeru upoštevati še sledeče pogoje:
1. Vlagatelj mora izkazati, da je imel škodo zaradi poplav v mesecu avgustu 2023, kar mora biti razvidno iz izpisa iz aplikacije AJDA.
2. Skupna vsota pomoči (proračunska sredstva, zavarovalnina itd.) vlagatelju za odpravo posledic škode po poplavah v mesecu avgustu 2023 ne sme presegati dejanske škode.
3. Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera po posameznih uredbah.
4. Pomoč »de minimis« se lahko kumulira s pomočjo, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje, opredeljene v posamezni uredbi de minimis.
5. Skupni znesek pomoči »de minimis« odobrenemu enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR (za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu pa 100.000 EUR) v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede na obliko sredstev in namen pomoči. Opredelitev enotnega podjetja je določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013 za pomoč de minimis. V kolikor je vlagatelj in/ali katerokoli podjetje, ki spada v enotno podjetje že prejemnik pomoči in/ali v postopku pridobivanja se o tem opredeli v elektronskem prijavnem obrazcu. V kolikor pa vlagatelj in/ali katerokoli podjetje, ki spada v enotno podjetje še ni prejemnik pomoči to izjavi z okviru izjave, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca. Vlagatelj mora opredeliti tudi prejem sredstev iz drugih državnih pomoči za isti projekt ali sredstev iz morebitnega drugega javnega vira, vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo oziroma je pridobil sredstva ter predložiti ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh sredstev. V kolikor sredstva prejme kasneje v času trajanja projekta, mora to nemudoma sporočiti.
O izpolnjevanju pogojev iz tega poglavja javnega razpisa mora podati vlagatelj ustrezno izjavo.
2.2.1 Upravičeni vlagatelji
Upravičeni vlagatelji so subjekti, ki so:
– registrirani v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O in 75/23), kot:
– pravna oseba, 
– družba z neomejeno odgovornostjo, 
– komanditna družba, 
– družba z omejeno odgovornostjo, 
– delniška družba, 
– komanditna delniška družba, 
– evropska delniška družba, 
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, 
– registrirani v skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo in 121/21) kot,
– zadruga. 
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oziroma poslovni register pred 1. 1. 2022.
2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja
– Mikro, Mala, Srednja
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.2.3 Upravičene dejavnosti projektov
Vse dejavnosti po SKD, razen
– 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve,
– 02 Gozdarstvo,
– 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov,
– 05 Pridobivanje premoga,
– 06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina,
– 07 Pridobivanje rud,
– 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
– 09 Storitve za rudarstvo,
– 10.2 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev,
– 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– 19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov,
– 20.5 Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov,
– 20.6 Proizvodnja umetnih vlaken,
– 24 Proizvodnja kovin,
– 30 Proizvodnja drugih vozil in plovil,
– 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro,
– 46.38 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
– 47.23 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci,
– 49 Kopenski promet; cevovodni transport,
– 50 Vodni promet,
– 51 Zračni promet,
– 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti,
– 53 Poštna in kurirska dejavnost,
– 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
– 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti,
– 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve,
– 84.1 Dejavnost državne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti,
– 84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost,
– 94 Dejavnost članskih organizacij,
– 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem,
– 98 Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo,
– 99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
2.2.4 Upravičeno območje projektov
– Celotno območje Republike Slovenije.
2.2.5 Obdobje upravičenosti
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2023.
2.2.6 Upravičeni stroški
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV. Upravičeni stroški projekta so lahko:
– Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, in sicer: nova in rabljena oprema (proizveden od 1. 1. 2020 naprej), novi in rabljeni delovni stroji (proizveden od 1. 1. 2020 naprej), vse za namene optimizacije porabe energije in/ali nadomestitve v poplavi poškodovane opreme in/ali strojev,
– Neopredmetena sredstva, in sicer: programska oprema,
– Stroški obratnih sredstev: stroški storitev zunanjih izvajalcev (vključno s stroški energetskih pregledov, izdelave dokumentacije za uvedbo sistema upravljanja z energijo, projektne dokumentacije PZI ipd.), stroški materiala in blaga.
Podrobnejša navodila o stroških projektov, ki so lahko financirana s sredstvi tega finančnega produkta, so zapisana v Pravilniku o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki je objavljen na www.srrs.si.
2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov
Najnižja zaprošena vrednost posojila je 80.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa 500.000 EUR.
Zaprošeno posojilo ne sme presegati 30,00 % od višine čistih prihodkov od prodaje v letu 2022.
Vlagatelj mora zaprošena sredstva zaokrožiti na celo število navzdol.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 80.000 EUR.
2.2.8 Posojilni pogoji
1. Obrestna mera je fiksna, njena višina pa je odvisna predvsem od namena likvidnostnega posojila.
a) V primeru posojila za namen zagotavljanja likvidnosti zaradi energetske krize, je obrestna mera odvisna od sedeža vlagatelja (v ali izven obmejnih problemskih območij po Uredbi o obmejnih območjih), in sicer prejmejo:
– vlagatelji s sedežem na obmejnih problemskih območjih fiksno obrestno mero 1,5 % letno,
– vlagatelji s sedežem izven obmejnih problemskih območjih fiksno obrestno mero 1,7 % letno.
V kolikor bo vlagatelj najkasneje do 31. 5. 2024 glede na izhodiščno stanje na 31. 12. 2022:
– izkazal zmanjšanje porabe energije (absolutno ali na enoto proizvoda) za vsaj 5,00 % glede na izhodiščno stanje, ali
– po oddaji vloge na javni razpis izdelal razširjeni energetski pregled s predlaganimi ukrepi za zmanjšanje porabe energije ali pridobil certifikat ISO 14.001 ali ISO 50001,
je vlagatelj upravičen do znižanja obrestne mera za 0,5 % bazičnih točk, pod pogoji, določenimi v posojilni pogodbi.
b) V primeru posojila za namen zagotavljanja likvidnosti zaradi poplav v mesecu avgustu 2023, je obrestna mera fiksna in znaša 0,50 % letno.
Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. Glavnica posojila se vrača mesečno.
Če Sklad zaradi pravil o državni pomoči ali pomoči de minimis upravičencu posojila ne more posredovati razpisani obrestni meri, se višina (fiksne) obrestne mere zviša za največ toliko, kolikor je nujno potrebno, da se ne preseže dovoljenega praga državne pomoči oziroma pomoči de minimis.
2. Doba vračanja
– Skupna doba vračanja posojila je minimalno 24 in maksimalno 84 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
– Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta (v primeru financiranja osnovnih sredstev).
2.2.9 Cilji projekta
Vlagatelj mora v enem letu po zaključku projekta (31. 12.) izkazati, da je dosegel pogodbeno dogovorjene cilje projekta. Vlagatelj se sam odloči kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval.
Cilji projekta so za posamezno področje lahko:
Ukrep oziroma cilj
Kazalnik 
Obnova proizvodnega potenciala zaradi poplave v avgustu 2023 in/ali energetske krize
Ohranitev dejavnosti 
Sanacija poslovnih površin, prostorov in strojev/opreme (EUR)
Izboljšanje likvidnosti, doseganje večje konkurenčnosti in produktivnosti, 
Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega (EUR) 
Povečanje števila zaposlenih
Izvedba ukrepov za obvladovanje porabe/izgub energije 
Poraba energije na enoto proizvoda/storitve (kWh/enoto proizvoda) 
Poraba energije (kWh/leto) 
Izdelava energetskega pregleda 
Pridobitev certifikata ISO 14.001 ali ISO 50001
2.3 Pogoji zavarovanja
1. Vlagatelj mora zavarovati posojilo z 10 bianco podpisanimi menicami z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menic.
2. Sklad bo tekom obravnave vloge preveril tudi vlagateljeve sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do Sklada. V kolikor bo Sklad pri pregledu ugotovil, da vlagateljeva zmožnost izpolnjevanja obvez do Sklada ni zadovoljiva, bo Sklad vlagatelja pozval k predložitvi predloga za dodatno zavarovanje posojila poleg menic.
3. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada.
4. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih zavarovanja, ki so objavljena v okviru razpisne dokumentacije.
5. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
2.4 Pogoji sklepanja posojilne pogodbe
1. Osnova za sklenitev posojilne pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Podpis pogodbe bo predvidoma potekal v digitalni obliki na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila.
3. Pogodba mora biti v primeru zavarovanja posojila z menicami sklenjena v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti. V kolikor bo moral vlagatelj posojilo na zahtevo Sklada zavarovati z dodatno obliko zavarovanja, bo moral vlagatelj skleniti posojilno pogodbi v obliki, glede na zahtevano vrsto zavarovanja (npr. notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve).
4. Rok sklenitve pogodbe je do 60 dni od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev.
5. Nadomestila Sklada v zvezi z dodeljevanjem spodbud so opredeljena v veljavnem Tarifnem pravilniku o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na spletni strani Sklada.
6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
2.5 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 30. 6. 2024 ter hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.
2. Črpanje sredstev je lahko največ v šestih tranšah. Črpanje mora biti skladno s Pravilnikom o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki je objavljen na www.srrs.si, in se izvede na podlagi zahtevkov za črpanje, ki jih mora vlagatelj oddati najkasneje pet delovnih dni pred predvidenim črpanjem. Predvidena mesečna dinamika črpanj se opredeli v posojilni pogodbi.
3. Celotno črpanje posojila mora biti zaključeno pred zapadlostjo prvega obroka.
4. Če vlagatelj ne bo v določenem roku oziroma pred iztekom roka za črpanje in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila oziroma se bo znesek posojila znižal na znesek že realiziranih črpanj.
2.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 30. 6. 2024.
2. Projekt je zaključen, ko so financirani upravičeni stroški vključeni v proces ali storitev in so izkazani cilji projekta.
3. Vlagatelj mora poročati v primeru naložbenega projekta v roku 3 mesecev po zaključku projekta ter Skladu posredovati poročilo v skladu z določili Pravilnika o poročanju ob zaključku projekta.
4. Poročilo ob zaključku projekta vključuje tudi poročilo o doseženih ciljih, ki so bili določeni v odločbi o odobritvi in nato v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca (EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s prijavljenim projektom in mora vsebovati:
– izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni del EPO, katero mora vlagatelj podpisano (elektronsko ali skenirano fizično podpisano) priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava vlagatelja,
– poslovno dokumentacijo:
– vlagatelj mora predložiti Poslovno-finančno prilogo, izpolnjeno na predlogi, ki je sestavni del razpisne dokumentacije oziroma EPO, 
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so odvisne od prijavljenega projekta,
– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi točke.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca.
2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.
Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53 ali preko elektronske pošte info@srrs.si.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 30. 10. 2023 do 8. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev. Vloge ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, po sledečih kriterijih
– regionalni vidik,
– trajnostni vidik,
– finančna ocena.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 25 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo imenuje direktor Sklada. 
2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja javnega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada k sodelovanju povabi Komisija. 
3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik. 
4. Odpiranje vloge
1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge. 
2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 5. delovni dan po oddaji vloge. 
3. Vloge se odpirajo in obravnavajo po vrstnem redu oddaje vloge, odpiranje poteka enkrat tedensko glede na datum dospelosti, do porabe sredstev. 
4. Odpiranje vlog ni javno. 
5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vloge posreduje poziv za dopolnitev vloge. 
2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge preko spletne aplikacije. 
3. Poziv za dopolnitev, posredovan preko spletne aplikacije, velja za vročenega, ko ga vlagatelj v spletni aplikaciji prevzame. Če vlagatelj poziva za dopolnitev v spletni aplikaciji ne prevzame, vročitev velja za opravljeno po preteku 15 dni od datuma posredovanja poziva za dopolnitev. 
6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati preko aplikacije e-Rsklad ali izjemoma na elektronski naslov Sklada v roku 8 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. 
2. Ustrezno dopolnjene vloge se uvrstijo na seznam popolnih vlog na javni razpis glede na čas oddaje dopolnitev. 
3. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavrže. 
7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede popolnosti vlog. 
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna. 
3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali ne dosega minimalnega števila točk, se kot neutemeljena zavrne. 
4. Popolna vloga bo ocenjena s strani ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 
5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na čas uvrstitve na seznam popolnih vlog. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo vloge, ki so dosegle minimalno število točk. 
6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk, bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Lokacija projekta glede na obmejna problemska območja dosegla višje število točk. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta. 
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije o izdaji odločbe o ne/odobritvi sredstev odloči direktor Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 45 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper izdano odločbo o ne/odobritvi sredstev ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje vlog in kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo biti predmet presoje s strani vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti