Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3117. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade družine v Občini Metlika, stran 9215.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 8. redni seji dne 12. 10. 2023 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade družine v Občini Metlika 
1. člen 
S tem odlokom se določajo pogoji in upravičenci za subvencioniranje plačila komunalnega prispevka, višina subvencije, postopek za uveljavljanje subvencije in nadomestitev namenskih sredstev v Občini Metlika.
2. člen 
(1) Subvencija je enkratna denarna pomoč, ki pripada upravičenim prosilcem – mladim družinam (v nadaljevanju: upravičenec), kot spodbuda za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta na območju Občine Metlika.
(2) Za mlado družino po tem odloku se šteje življenjska skupnost otroka, z obema ali enim od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima po družinskem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice, pri čemer nobeden od staršev ni star več kot 35 let, ne glede na starost otrok ter družina z otrokom do največ sedem let, ne glede na starost staršev, če gre za prvega otroka obeh staršev.
(3) Za upravičence, ki niso stari več kot 35 let, se štejejo osebe, ki v letu vložitve popolne vloge še ne dopolnijo 35 let. Za otroke v starosti do največ sedmih let se štejejo otroci, ki v letu vložitve popolne vloge dopolnijo največ sedem let.
(4) Posamezen upravičenec je upravičen do subvencije samo enkrat.
3. člen 
Do subvencioniranja plačila komunalnega prispevka je upravičen eden od članov upravičenca, ki na območju Občine Metlika prvič rešuje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta in ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena tega odloka, izpolnjuje tudi pogoj, da je zemljiškoknjižni lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem je predvidena gradnja novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega objekta ali pa ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in zemljiškoknjižno vpisane stavbne pravice.
4. člen 
Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka vendar največ do 2.000,00 EUR.
5. člen 
(1) Vlogi za uveljavljanje pravice do subvencioniranega komunalnega prispevka za mlade družine je treba priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, potrdilo o plačilu komunalnega prispevka, prijavo začetka gradnje oziroma izjavo o začetku del v primeru rekonstrukcije.
(2) Vloga za uveljavljanje pravice do subvencioniranega komunalnega prispevka za mlade družine se vloži najpozneje 6 mesecev po prijavi začetka gradnje oziroma izjavi o začetku del v primeru rekonstrukcije.
6. člen 
(1) V vlogi iz prejšnjega člena tega odloka morajo biti navedeni vsi podatki in dokazila, ki omogočajo presojo zahtevanih pogojev po tem odloku.
(2) Izpolnjevanje pogojev iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka se dokazuje z izjavo upravičenca, v kateri so navedeni člani mlade družine, njihovi rojstni datumi in sorodstveno razmerje.
(3) Izpolnjevanje pogoja za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja iz 3. člena tega odloka se dokazuje z izjavo upravičenca, v kateri mora biti navedeno, da prvič rešuje svoje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta.
(4) Izpolnjevanje pogoja zemljiškoknjižnega lastništva, solastništva ali stavbne pravice iz 3. člena tega odloka se dokazuje z izpisom iz zemljiške knjige za zadevno nepremičnino, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev.
7. člen 
Za vodenje postopka za dodelitev subvencije se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
8. člen 
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina je dolžna sredstva v višini odobrenih in uveljavljenih subvencij nadomestiti iz namenskih sredstev občinskega proračuna.
9. člen 
(1) Če upravičenec, ki mu je bila odobrena subvencija za gradnjo po tem odloku, odtuji zemljiško parcelo ali objekt, za katerega je bila subvencija podeljena, v obdobju petih let od dodelitve subvencije, mora prejeto subvencijo vrniti.
(2) Vlagatelj mora odobreno subvencijo vrniti tudi, če se ugotovi, da v petih letih od dodeljene subvencije ne prijavi stalnega bivališča na objektu, za katerega mu je bila dodeljena.
10. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-22/2023
Metlika, dne 12. oktobra 2023
Županja 
Občine Metlika 
Martina Legan Janžekovič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti