Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3119. Odlok o spremembah Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera, stran 9217.

  
Na podlagi 59. in 156. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O) in 7. in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na redni 5. seji dne 4. 10. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera 
1. člen 
V Odloku o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera (Uradni list RS, št. 43/14, 48/18 in 70/19) se spremeni 13. člen tako, da se glasi:
»(izjeme) 
(1) Ne glede na prepovedi iz prejšnjega člena se lahko v skladu z varstvenimi cilji tega odloka in z načrtom upravljanja:
– izvajajo ukrepi varstva narave in naravovarstvene naloge ter gradi ali postavlja objekte in naprave, ki so namenjene varovanju, predstavitvi in obiskovanju krajinskega parka (v nadaljnjem besedilu: parkovna infrastruktura);
– izvajajo ukrepi, s katerimi se preprečujejo ali zmanjšujejo negativni vplivi na krajinski park iz okolice in se kot naravovarstveni pogoji ali usmeritve opredelijo v dovoljenjih, soglasjih, mnenjih ali naravovarstvenih smernicah;
– izvajajo naloge obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda v skladu s sprejetimi načrti oziroma programi izvajanja teh javnih služb;
– izvajajo naloge vzdrževanja objektov in naprav, ki so del cestne infrastrukture.
(2) Naravovarstvene naloge iz prve alineje prejšnjega odstavka so določene z načrtom upravljanja.
(3) Naloge obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda iz tretje alineje prvega odstavka tega člena in naloge vzdrževanja iz četrte alineje, prvega odstavka tega člena se lahko izvajajo na podlagi pisne izjave upravljavca krajinskega parka, da so dela, naloge ali posegi, ki so lahko določeni tudi z letnim programom pristojnih služb, usklajeni z varstvenimi cilji te uredbe in načrtom upravljanja.«
2. člen 
V Odloku o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera (Uradni list RS, št. 43/14, 48/18 in 70/19) se spremeni 16. člen tako, da se glasi:
»(upravljanje krajinskega parka) 
(1) S Krajinskim parkom Pivška presihajoča jezera upravlja Občina Pivka.
(2) Upravljavec v okviru javne službe ohranjanja narave opravlja varstvene, strokovne, nadzorne in upravljavske naloge na območju krajinskega parka.
(3) Upravljavec Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera ima strokovni svet, ki ga praviloma sestavljajo predstavniki lokalne skupnosti, strokovnjaki s področja, krasoslovja, gozdarstva, lovstva in kmetijstva, predstavnik Zavoda za varstvo narave RS, predstavniki lastnikov zemljišč ter predstavniki zainteresirane javnosti.«
3. člen 
V Odloku o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera (Uradni list RS, št. 43/14, 48/18 in 70/19) se spremeni 24. člen tako, da se glasi:
»(neposredni nadzor v naravi) 
(1) Neposredni nadzor v krajinskem parku zagotavlja upravljavec parka v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave z naravovarstvenimi in prostovoljnimi nadzorniki.
(2) Neposredni nadzor v krajinskem parku izvaja tudi medobčinsko redarstvo, ki deluje v okviru skupne občinske uprave.
(3) Prostovoljne nadzornike po objavljenem razpisu izbere upravljavec in jih napoti na ustrezno izobraževanje. Ti nadzorniki so ljubitelji narave, domačini, gozdarji, lovci, ki že sedaj skrbijo za ohranjanje narave. Prostovoljni nadzorniki pomagajo pri nadzoru, vodenju in usmerjanju različnih obiskovalcev parka.«
4. člen 
Spremeni se 25. člen tako, da se glasi:
»(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinsko redarstvo in pristojne inšpekcije v skladu z zakoni in predpisi.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-5/2023
Pivka, dne 4. oktobra 2023
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti