Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3112. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na parcelah št. 1627, 1628, 1630 in 1631, k. o. Trobni Dol (1033), stran 9212.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19 in 157/20) je Občinski svet Občine Laško na 7. redni seji dne 4. 10. 2023 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na parcelah št. 1627, 1628, 1630 in 1631, k. o. Trobni Dol (1033) 
1. člen 
(1) S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na parcelah št. 1627, 1628, 1630 in 1631, k. o. Trobni Dol (1033), izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, štev. 39/21, julij 2021.
(2) Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2622.
2. člen 
(1) Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradnje, prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča posamične poselitve z namensko rabo prostora A – Površine razpršene poselitve. Predvidi se preoblikovanje (širitev) stavbnega zemljišča na posamični poselitvi, ki je kot izvorno določeno v občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18, 163/21, v nadaljevanju OPN).
(2) Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno zemljišče razširi tako, da se na južni strani izvornega stavbnega zemljišča predlaga širitev stavbnega zemljišča v velikosti 362,65 m2, na parcelah št. 1627, 1628, 1630 in 1631, k. o. Trobni Dol (1033).
(3) Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa, in razvidna v grafičnem prikazu prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča. Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve in digitalnem podatku shp, ki je priloga sklepa.
(4) Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi tega sklepa in elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k elaboratu lokacijske preveritve. Gradnja na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko, se omogoči po določilih OPN ob predhodni pridobitvi geološko geomehanskega poročila.
3. člen 
(1) Na območju lokacijske preveritve iz prvega člena se dopušča individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v območju, ki ga ureja Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18, 163/21, v nadaljevanju OPN). Predlagani objekti za potrebe širitve območja za turizem odstopajo od opredeljenih prostorskih izvedbenih pogojev v veljavnem OPN v prostorskih izvedbenih pogojih glede faktorja zazidanosti, dopustnih dejavnosti, velikosti in oblikovanja objektov.
(2) Kot odstopanje od PIP se za izvorno območje te lokacijske preveritve z razširitvijo opredeli nove PIP za predlagane objekte:
– povečanje faktorja zazidanosti do 0,8 in to ne glede na določila 4. točke v prilogi 1 OPN (območja razpršene poselitve),
– razširitev dopustnih dejavnosti tako da se za celoten objekt nameni za dejavnost gostinstvo (121 gostinske stavbe) in to ne glede na določila 5. točke v prilogi 1 OPN (območja razpršene poselitve),
– sprememba tlorisnih gabaritov, tako da se dopusti pravokotna ali kvadratna tlorisna zasnova, zimski vrt z nadstreškom ima tlorisno zasnovo nepravilne oblike – kot povezava med sosednjimi obstoječimi objekti, in to ne glede na določila 8. točke v prilogi 1 OPN (območja razpršene poselitve),
– sprememba višinskih gabaritov ta kod da se dopusti za hiša na drevesu: maksimalna višina objekta 11,00 m nad koto tal terena; lovski stolp: maksimalna višina objekta 11,00 m nad kota tal terena; zimski vrt z nadstreškom: maksimalna dovoljena etažnost je pritličje, in to ne glede na določila 8. točke v prilogi 1 OPN (območja razpršene poselitve),
– sprememba pogojev za oblikovanje streh, tako da se skladno s funkcijo objektov dopustijo nesimetrične dvokapnice, naklona 28° do 45°, ravne strehe in strehe v minimalnem naklonu, in to ne glede na določila 8. točke v prilogi 1 OPN (območja razpršene poselitve),
– spremembe pri arhitektonskem oblikovanju stavb, tako se dopusti oblikovanje in členitev fasad, umeščanje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov, ki naj izhajajo iz funkcije objekta ter naj se poenoti na območju ter uporabo sodobnih obložnih materialov (les, steklo, kovina, beton in drugih sodobnih materialov, in to ne glede na določila 8. točke v prilogi 1 OPN (območja razpršene poselitve).
4. člen 
(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Laško in pristojnemu ministrstvu za okolje in prostor.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3503-03/2022
Laško, dne 4. oktobra 2023
Župan 
Občine Laško 
Marko Šantej 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti