Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

Št. 014-0011/2023-005 Ob-3189/23, Stran 1935
Na podlagi 42. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 40. člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-3/ (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 27. člena Zakona o zaščiti živali /ZZZiv/ (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21) in 20. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču za območje Občine Vitanje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 50/2022), objavljamo
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Vitanje 
Naročnik: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Vitanje.
2. Vrsta postopka: odprti postopek.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: osem let po sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Vitanje: https://www.vitanje.si/
5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje.
Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – Koncesija pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču« in številka objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 6. 11. 2023 do 12. ure.
6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji, in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za oddajo prijave.
6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje;
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve;
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa – če vsebuje vse podatke in dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Zdenko Plankl, e-poštni naslov: zdenko.plankl@vitanje.si, tel. 03/757-43-55.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na e-poštni naslov: zdenko.plankl@vitanje.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na uradni spletni strani Občine Vitanje: https://www.vitanje.si/
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik lahko najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na uradni spletni strani Občine Vitanje: https://www.vitanje.si/
Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijave.
8. Odpiranje prijav: odpiranje prijav je javno in bo potekalo 6. 11. 2023 ob 14. uri v sejni sobi Občine Vitanje.
9. Izpolnjevanje pogojev in dokazila
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev so določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za predložitev skupne prijave.
Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev. Pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo.
10. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merila so določena v razpisni dokumentaciji.
11. Postopek
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od prejema popolnih oziroma dopolnjenih vlog, vse ponudbe pregledala in jih ocenila po merilih ter o tem pripravila poročilo, ki ga bo posredovala Občinski upravi Občine Vitanje, da izvede upravni postopek za izbiro koncesionarja.
V roku 15 dni od dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja, občinska uprava pošlje izbranemu prijavitelju v podpis koncesijsko pogodbo.
12. Koncesijska pogodba: izbrani prijavitelj bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni od prejema le-te.
Občina Vitanje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti