Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3062. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (OdUVŠUPNM-A), stran 9153.

  
Državni zbor je na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1, 100/22 – ZSZUN in 102/23) in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US, 111/21 in 58/23) na seji 18. oktobra 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (OdUVŠUPNM-A) 
1. člen
V Odloku o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (Uradni list RS, št. 172/21) se v 11. členu peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Predstavnike ustanovitelja v upravni odbor imenuje Vlada Republike Slovenije, izberejo pa se na podlagi javnega poziva ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. Če se na navedeni javni poziv ne prijavi dovolj kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, in je treba zagotoviti nemoteno delovanje upravnega odbora, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, vladi predlaga kandidate, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, brez ponovljenega javnega poziva.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Način izvolitve predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov se določi s statutom visoke šole, predstavnika delodajalcev pa visoka šola z javnim pozivom določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ in Združenje managerjev Slovenije.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
2. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku za osmo alinejo doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– določa cenike za prodajo blaga in storitev na trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu,«.
Dosedanji deveta in deseta alineja postaneta deseta in enajsta alineja.
3. člen 
V 17. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Visoka šola lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z njo zagotovila najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Visoka šola uskladi svoj statut v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/23-17/7
Ljubljana, dne 18. oktobra 2023
EPA 933-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti