Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3077. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice, stran 9170.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA, 71/23) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je Občinski svet Občine Brežice na 5. redni seji dne 10. 10. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice (Uradni list RS, št. 63/22 in 34/23) se spremeni 10. člen, ki sedaj glasi:
»10. člen 
(dejavnosti zavoda) 
(1) Glavna dejavnost zavoda kot javne službe je po standardni klasifikaciji dejavnosti:
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti.
(2) Poleg glavne dejavnosti izvaja zavod tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje glavno dejavnost, ki so po standardni klasifikaciji razvrščene v naslednje podrazrede:
– J58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
– J58.190 Drugo založništvo,
– J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
– L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
– P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– R90.010 Umetniško uprizarjanje,
– R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– R91.011 Dejavnost knjižnic,
– R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
(3) Dejavnost iz prejšnjega odstavka se lahko izvaja tudi kot tržna dejavnost, pri čemer mora javni zavod ločeno voditi prihodke in odhodke iz tržne dejavnosti od prihodkov in odhodkov iz naslova izvajanja osnovne dejavnosti zavoda.«
2. člen 
Doda se novi 10.a člen, ki glasi:
»10.a člen 
(opravljanje tržne dejavnosti) 
(1) Javni zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
(2) Javni zavod je zavezan pripraviti cenik z obrazložitvijo, ki vsebuje kalkulativne osnove za oblikovanje cene proizvodov in storitev tržne dejavnosti, ter akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu.«
3. člen 
Doda se enaindvajseta alineja prvega odstavka 19. člena, ki glasi:
»– najmanj enkrat letno obravnava cenik tržnih dejavnosti.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2022
Brežice, dne 10. oktobra 2023
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti