Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3129. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območja PO21, PO2V in PO2Z v Podragi, stran 9236.

  
Na podlagi 129. člena in v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3) ter 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14, 20/17) je župan Občine Vipava dne 10. 10. 2023 sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območja PO21, PO2V in PO2Z v Podragi 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora po OPN Vipava, PO2 (PO2V in PO2Z), ter PO21 v k.o. Podraga, za katerega je sicer predvidena izdelava OPPN, z nazivom Podraga (v nadaljevanju tudi le OPPN ali akt).
2. člen 
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo akta) 
(1) Obravnavan prostor, torej območje urejanja (v nadaljevanju tudi le OU) OPPN sta lokaciji vzhodno in zahodno od obstoječega naselbinskega telesa Podraga. Obe bosta dopolnili obstoječo stavbno strukturo kraja.
(2) Za OU OPPN niso identificirana posebna območja varovanj, razen v območju PO2 (PO2Z in PO2V), kjer del sega na območje varovane kulturne dediščine.
(3) Cilj akta je zagotovitev opredelitev ureditve v grafiki in prostorsko izvedbenih pogojih za celovito urejanje z novimi stanovanjskimi stavbami.
(4) Po veljavnem OPN imata območji podrobno namensko rabo prostora opredeljeno kot SS – stanovanjske površine, merila in pogoji ureditve pa so določeni predvsem v EUP PO2 in PO21.
3. člen 
(območje urejanja z OPPN) 
OU OPPN obsega tri lokacije. Prvo PO2 (V in Z) se deli na dve lokaciji na zemljiščih s parc. št. 817, 818/1, 818/2, 821/2, 826/1, 826/2, 828/1, 828/2, 828/3, 839/1, 839/2, vse k.o. Podraga, v skupni velikosti 1,01 ha. Drugo PO21 obsega parcele s številkami 52/2, 56, del 58, 60, 61 del 69, v velikosti 1,17 ha.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovna rešitev se izdeluje vzporedno z izdelavo OPPN, vanj se vključujejo tudi mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora. Strokovne rešitve se izdelajo na obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3). Tekom postopka bo izdelan idejni koncept skupnih površin (poti).
6. člen 
(postopek priprave in sprejema OPPN) 
(1) Akt se bo, po objavi tega sklepa v Uradnem listu, pripravil in sprejel v letu 2024 po naslednjih fazah oziroma terminih:
– (fp1) kompletiranje izhodišč in prejetih predhodnih mnenj, seznanitev javnosti in vabilo k sodelovanju pri pripravi osnutka akta 
– oktobra 2023,
– (fp2, o) izdelava osnutka akta 
– novembra 2023,
– (fp3, mn1) priprava in oddaja vlog NUP, pridobitev/uskladitev mnenj 
– novembra 2023,
– (fp31, do) uskladitev mnenj, izdelava dopolnjenega osnutka 
– januarja 2024,
– (fp4, jr) javna razgrnitev (v tej fazi se javnost seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov – 115. člen ZUreP-3) 
– februarja 2024,
– (fp5, sp) priprava stališč do pripomb, sprejem 
– marca 2024,
– (fp6 p) priprava predloga, oddaja vlog za druga mnenja 
– aprila 2024,
– (fp7 ps) priprava predloga za sprejem, posredovanje v sprejem na OS 
– julija 2024,
– (fp9 k) sprejem, objava v uradnem glasilu 
– avgusta 2024.
(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, kjer pripravljavec akta, Občina Vipava, na to ne more imeti vpliva.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. za področje prostorskega razvoja: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2. za področje ohranjanja narave: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
2a. za področje ohranjanja narave: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
3. za področje voda: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana
4. za področje okolja: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
5. za področje kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
5a. za področje kulturne dediščine: Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
6. za področje varovanja kmetijskih zemljišč: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
7. za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
8. za področje zdravja ljudi: Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
9. za področje komunalne infrastrukture: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina
10. za področje energetike: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica
11. za področje elektronskih komunikacij: Telekom Slovenije d.d., Cesta 25. junija 1 p, 5000 Nova Gorica
12. za področje cest: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
(2) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihove usmeritve in mnenja pridobijo v postopku naknadno.
8. člen 
(izvedba celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja) 
V skladu z drugim odstavkom 128. člena ZUreP-3 je bilo pridobljeno mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. V njem ocenjuje, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti.
9. člen 
(način vključevanja javnosti) 
Javnost se seznani z izhodišči in s sklepom o pripravi OPPN in z objavo na spletni strani Občine Vipava: https://obcina.vipava.si/. Vključitev javnosti v fazi priprave osnutka akta se izvede z objavo le-tega na spletni strani občine in posledičnim zbiranjem mnenj v roku 15 dni. Za javno objavo je predvidena najmanj 30 dnevna razgrnitev in javna obravnava akta v fazi dopolnjenega osnutka. O tem bo javnost predhodno obveščena na spletni strani občine oziroma na krajevno običajen način. V času javne razgrnitve bodo lahko zainteresirani podali mnenja, pripombe in predloge, ki jih bo občina preučila in do njih zavzela strokovno stališče. Sprejeta stališča do pripomb in predlogov javnosti bodo objavljena na spletni strani občine in vgrajena v predlog akta.
10. člen 
(financiranje akta) 
Sredstva v zvezi s financiranjem izdelave OPPN in pripravo strokovnih podlag, ki jih zahtevajo nosilci urejanja prostora, zagotovijo pobudniki OPPN.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Sklep o pričetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Vipava ter začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 3503-5/2020-10
Vipava, dne 10. oktobra 2023
Župan 
Občine Vipava 
mag. Anton Lavrenčič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti