Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

Ob-3184/23, Stran 1940
Na podlagi 36., 38. in 39. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. (Uradni list RS, št. 100/13 in 44/16) Komisija za izvedbo postopka razpisa direktorja JP KPV d.o.o. objavlja prosto delovno mesto
direktor 
javnega podjetja Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. 
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj VII/2 stopnjo izobrazbe,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora,
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi,
– če je bil član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, da ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij, in sicer za obdobje dveh let po pravnomočnosti sodbe.
Dela in naloge delovnega mesta:
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temeljne razvojne in poslovne politike ter letni poslovni načrt,
– sprejema ukrepe za izvajanje letnega poslovnega načrta,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem in periodičnem obračunu,
– zadrži sklep sveta delavcev oziroma drugega organa, če je z njim kršen zakon ali splošni akt,
– izdaja posamične akte in pravilnike, ki urejajo delo in poslovanje javnega podjetja,
– določa notranjo organizacijo ter odloča o razporeditvi in zaposlitvi delavcev,
– odloča o nagradah in pohvalah delavcem,
– predlaga uvedbo disciplinskega postopka ter izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonskimi pooblastili,
– sklepa pogodbe, podpisuje poslovne akte, listine ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja,
– na predlog strokovnih služb podjetja določa cene za opravljanje dopolnilnih dejavnosti,
– pripravlja predloge za statusne spremembe in prenehanje javnega podjetja ter spremembe v tehnično tehnoloških postopkih,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, odlokom in drugimi akti javnega podjetja ter sklepi skupščine in občin ustanoviteljic.
Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. kratek življenjepis in v njem, poleg formalne izobrazbe, tudi navedbe in/ali dokazila o drugih znanjih in veščinah, ki jih je pridobil,
2. program in vizijo razvoja JP KPV za štiriletno obdobje,
3. dokazilo pristojne institucije o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
4. dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, med drugim tudi, da ima kandidat delovne izkušnje na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
5. izjavo kandidata, da:
a. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora,
b. mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi,
c. če je bil član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, da ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij, in sicer za obdobje dveh let po pravnomočnosti sodbe,
d. za namen tega natečajnega postopka dovoljuje komisiji pridobitev podatkov o izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev iz uradnih evidenc.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javno objavo – delovno mesto Direktor javnega podjetja« na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, in sicer v roku 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije, javnih glasilih, ki jih določi organ za izvedbo javne objave in v uradnih prostorih Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina.vrhnika@vrhnika.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.
Obravnavale se bodo pravočasne, ustrezne in popolne prijave. Za popolno prijavo se šteje, če so priloženi vsi dokumenti navedeni v točkah 1–5. V izbirni postopek, se bodo uvrstili kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali pogoje za imenovanje. Kandidati, uvrščeni v izbirni postopek, bodo povabljeni na razgovor.
Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbiro kandidata bo komisija presojala na podlagi predloženih dokazil in na podlagi razgovora s kandidati.
Pri razgovoru se bo poseben poudarek dalo na:
– vodstvene sposobnosti, dosedanje delovne izkušnje in rezultate kandidata,
– ambicioznost in uresničljivost programa in vizije razvoja JP KPV za štiriletno obdobje,
– poznavanje normativne ureditve področja dela.
O imenovanju direktorja dokončno odločijo občinski sveti občin ustanoviteljic skladno z ustanovitvenim aktom.
Z izbranim kandidatom se sklene delovno razmerje za določen čas, za mandatno dobo štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana. Pogodbo z direktorjem javnega podjetja podpiše predsednik nadzornega sveta javnega podjetja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.
Dodatne informacije o javni objavi prostega delovnega mesta je mogoče dobiti na elektronskem naslovu obcina.vrhnika@vrhnika.si.
V tem besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.
Komisija za izvedbo postopka razpisa direktorja JP KPV, d.o.o. 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti