Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3091. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LJ-25-1 – Ljubečna, stran 9192.

  
Na podlagi tretjega odstavka 119. člena v zvezi s prvim odstavkom 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LJ-25-1 – Ljubečna 
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LJ-25-1 – Ljubečna (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
(območje OPPN in predmet načrtovanja) 
(1) S Prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 9/95, 25/98, 59/00, 86/01 in 79/13) in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 25/98, 59/00, 86/01 in 79/13) je območje OPPN po podrobnejši namenski rabi delno opredeljeno kot 902030 – območje oskrbnih in storitvenih dejavnosti in delno kot 90201 – stanovanjsko območje s spremljajočimi dejavnostmi in objekti družbenega standarda.
(2) Na večjem delu območja OPPN ni sprejetega izvedbenega prostorskega akta – strategija razvoja.
(3) Območje OPPN obsega zemljišča s parc. št. 1382/2, 1387/35, 1385/3, 1387/34, 1385/2, 1387/2, 1386/1, 1381/1, 1384/1, 1381/3, 1377/24, 1387/36, 1381/2, 1387/3, 1387/4, 1384/2, 1384/6, 1377/26, del 1377/5, 1382/1, 1385/1, 1381/6, 1381/5, vse k.o. 1073 Trnovlje. Območje obravnave je mogoče glede na zasnovo ali zahteve nosilcev urejanja prostora dopolniti, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.
(4) Območje OPPN obsega površino v izmeri 3,1 ha in se v času priprave OPPN lahko spremeni.
(5) Območje OPPN se nahaja na ravninskem območju v naselju Ljubečna. Na zahodu meji na avto poligon, na severu na pretežno kmetijske površine z dvema stanovanjskima stavbama, na vzhodu na javno pot JP 534181 ter na jugu na regionalno cesto III. reda Arclin–Ljubečna. Zasnova nove prometne mreže vključuje rekonstrukcijo obstoječega priključka na regionalno cesto pri uvozu na avto poligon, pri čemer se nanj veže primarni dostop z območja obravnave proti vzhodu in severu ter dostop do obstoječega avto poligona na zahodu. Predvidena je tudi možnost nadaljevanja prometne mreže proti severu. Znotraj območja se predvidi zasaditev z visokodebelnimi drevesi in bariero v obliki parkirnih mest z drevoredi, ki predstavlja mejo med avto poligonom in stanovanjskim območjem.
(6) Razlog za izdelavo OPPN je namera lastnikov zemljišč na svojih lastniških parcelah pripraviti pogoje za gradnjo nestanovanjskih stavb, večstanovanjskih stavb, vrstnih hiš in samostojnih hiš z nadstrešnicami ter z vso pripadajočo prometno in gospodarsko javno infrastrukturo.
3. 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage za izdelavo OPPN zagotovi investitor. V postopku priprave OPPN je potrebno upoštevati Izhodišča za pripravo OPPN za območje LJ-25-1 – Ljubečna št. 249-2022, izdelana s strani Urbanisti d.o.o., september 2022, smernice nosilcev urejanja prostora ter veljavne prostorske akte Mestne občine Celje (v nadaljnjem besedilu: MOC).
(2) Ker je za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO), mora investitor med pripravo osnutka OPPN zagotoviti okoljsko poročilo.
4. 
(vrsta postopka) 
OPPN se skladno s prvim odstavkom 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3) pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb tega zakona, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
5. 
(okvirni roki za pripravo OPPN) 
(1) Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je sprejem OPPN predviden v 24 mesecih od uveljavitve tega sklepa.
(2) Minimalni okvirni roki posameznih faz priprave in rok za sprejem OPPN so:
1 Izdelava izhodišč za pripravo OPPN
september 2022
2 Pridobitev mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: ZRSVN) o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja (30 dni)
28. 6. 2023
3 Sprejetje sklepa o pripravi OPPN 
30 dni
4 Občina pošlje vlogo za dodelitev identifikacijske številke (ID) k OPPN in javno objavi sklep o pripravi OPPN (vključno z mnenjem ZRSVN in sprejetim sklepom o pripravi OPPN) na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljnjem besedilu: MOPE), Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
(30 dni skupaj s pridobitvijo ID in objavo sklepa v prostorskem informacijskem sistemu)
5 Poziv nosilcem urejanja prostora za izdajo usmeritev in mnenj o obsegu in natančnosti informacij, ki morajo biti vključene v okoljsko poročilo in pridobitev le-teh
35 dni
6 Priprava osnutka OPPN in osnutka Okoljskega poročila (v nadaljnjem besedilu: OP)
60 dni
7 Objava osnutka OPPN na spletni strani občine, poziv nosilcem urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: NUP) za podajo mnenja k osnutku OPPN, pridobitev mnenj in odločbe MOPE o ustreznosti OP
30 dni (ali več, glede na zahteve NUP)
8 Dopolnitev OP in Osnutka OPPN, priprava elaborata ekonomike (v nadaljnjem besedilu: EE) – I. faza (10 dni)
30 dni
9 Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi (v nadaljnjem besedilu: JR) osnutka OPPN, OP in EE (v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani MOC in na oglasni deski krajevne skupnosti) ter izvedba javne razgrnitve
45 dni
10 Proučitev pripomb javnosti in Priprava predloga stališč do pripomb iz JR 
20dni
11 Objava osnutka OPPN in OP na spletni strani občine, javna razgrnitev in javna obravnava ter seznanitev javnosti z morebitnim nasprotjem interesov
min. 30 dni
12 Zavzetje in Objava Stališč do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve na spletni strani občine 
25 dni
13 Izdelava predloga OPPN in OP
20 dni
14 Objava predloga OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na predlog OPPN ter mnenj NUP o ustreznosti OP 
30 dni (+15 dni za mnenje ministrstva, pristojnega za CPVO)
15 Priprava usklajenega predloga OPPN in OP – glede na prejeta druga mnenja NUP
20 dni
16 Izdelava končnega EE – II. faza
10 dni
17 Obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN in OP na Mestnem svetu MOC
na redni seji MS
18 Občina posreduje sprejeti odlok o OPPN na MOPE, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, ki ga javno objavi na svoji spletni strani in o tem obvesti občino
15 dni
19 Izdelava končnih izvodov OPPN
15 dni – do začetka uveljavitve odloka o OPPN 
(3) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to nima vpliva.
6. 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora) 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in usmeritev, so:
1. Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode – območna pisarna Celje;
3. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne energije;
4. Vodovod – kanalizacija, javno podjetje d.o.o.;
5. Telekom Slovenije d.d. – poslovna enota Celje;
6. Simbio d.o.o. Celje;
7. MOC, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo;
8. Energetika Celje d.o.o.
(2) Občina pozove nosilce urejanja prostora o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, in sicer:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
– Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direkcija RS za vode;
– Zavod RS za varstvo narave;
– Ministrstvo za zdravje;
– Ministrstvo za kulturo.
(3) V postopek priprave OPPN se lahko vključijo tudi drugi NUP, če se v okviru postopka priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. 
(način vključevanja javnosti) 
(1) MOC seznani javnost s pričetkom postopka priprave OPPN z objavo tega sklepa na spletni strani MOC.
(2) Dopolnjeni osnutek se javno objavi in razgrne za najmanj 30 dni. V tem času bo javnosti omogočeno podajanje pripomb in predlogov na objavljeno in razgrnjeno gradivo. Javnost bo s krajem in časom javne razgrnitve gradiva in javne obravnave, načinom podajanja pripomb ter rokom za njihovo podajanje, seznanjena preko objave naznanila o javni razgrnitvi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani MOC in na krajevno običajen način. Razgrnjeno gradivo bo objavljeno na spletni strani MOC, v fizični obliki bo na ogled tudi v prostorih MOC in Krajevne skupnosti Ljubečna.
(3) MOC prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališče. MOC stališča objavi, skupaj s predlogom OPPN, na svoji spletni strani.
(4) Mestni svet MOC sprejme OPPN z odlokom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
Za pripravo OPPN mora investitor zagotoviti naslednja strokovna gradiva:
1. geodetski načrt,
2. prikaz stanja prostora,
3. prikaz lastništva zemljišč,
4. investicijske namere lastnikov in investitorjev,
5. utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami NUP,
6. utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov z veljavnimi prostorskimi akti,
7. oceno potrebnih investicij v komunalno, prometno in družbeno javno infrastrukturo,
8. strokovne podlage z usmeritvami za izdelavo strokovne rešitve ureditve območja,
9. elaborat ekonomike,
10. druge študije, glede na zahteve NUP ter
11. druge strokovne podlage, če bo v postopku priprave OPPN ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.
9. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
(1) Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja ter razmerja med investitorjem in občino se podrobneje dogovorijo in določijo z dogovorom o sodelovanju pri izdelavi dokumentacije za pripravo OPPN med MOC in investitorjem.
(2) Vse strokovne podlage in izdelavo OPPN (vključno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami, rešitvami, geodetskim posnetkom in elaboratom ekonomike) bo zagotovil in financiral pobudnik in investitor sam. Pobudnik izdelave OPPN je podjetje KM inštalacije d.o.o., Škofja vas 65, 3211 Škofja vas.
10. 
(izvedba celovite presoje vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti na varovana območja) 
(1) Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: ZRSVN) je dne 28. 6. 2023 na podano pobudo podal mnenje št. 3563-0275/2023-2, v katerem ugotavlja, da območje izdelave OPPN in njegovega daljinskega vpliva leži izven posebnega varstvenega območja Natura 2000 in zavarovanega območja. ZRSVN zato ocenjuje, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti. Mnenje ZRSVN iz te točke se, skupaj s tem sklepom, objavi na spletni strani MOC.
(2) V postopku priprave OPPN je obvezna izvedba CPVO, v okviru katere se izdela okoljsko poročilo.
11. 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi na spletni strani MOC: https://moc.celje.si/prostorsko-nacrtovanje/8-staticne-strani/5850-planiranje- in-urejanje-prostora-sklepi in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3503-3/2022-8
Celje, dne 28. avgusta 2023
Župan 
Mestne občine Celje 
Matija Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti