Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3120. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del območja EUP RS04 in RS35 – Peca, stran 9217.

  
Na podlagi 129. člena Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter 29. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je županja Občine Rečica ob Savinji sprejela
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del območja EUP RS04 in RS35 – Peca 
1. člen 
(Splošno) 
(1) S tem sklepom se potrdijo izhodišča za pripravo OPPN za del enot urejanja prostora RS04 in RS35 in se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP RS04 in RS35 – Peca v Občini Rečica ob Savinji (v nadaljevanju OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je:
– Zakon o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) in njegovi podzakonski akti,
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 23/16, 67/16, 81/16, 72/19) – v nadaljevanju OPN,
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 1/17, 3/18) v nadaljevanju OPPN Rečica ob Savinji in ostali relevantni zakoni in predpisi,
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave OPPN (Uradni list RS, št. 99/07, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3), je podaljšana veljavnost skladno s 341. členom ZUreP-3,
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2).
(3) Izhodišča za pripravo OPPN-ja je izdelal Gorazd Furman Oman, s.p., Grudnova ulica 6, 3000 Celje, v juniju 2023.
2. člen 
(Ocena stanja, razlogi in izhodišča za pripravo za OPPN) 
(1) Veljavna pravna akta na obravnavanem območju opredeljujeta območje OPPN kot območje stavbnih in delno vodnih zemljišč, z oznako prostorske enote EUP RS04 in RS35 in namensko rabo za stanovanjske površine z oznako SS, vodne površine z oznako VC in zelene površine z oznako ZD.
(2) Razlog za pripravo OPPN je želja po umestitvi in izgradnji enostanovanjskih ter večstanovanjskih stavb za posebne družbene skupine z vso pripadajočo komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo. Hkrati se podajajo pogoji gradnje za že obstoječe stavbe.
(3) S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN.
(4) Odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenih in drugih upravnih dovoljenj.
3. člen 
(Območje in predmet OPPN) 
(1) Območje OPPN se nahaja na nagnjenem in razgibanem terenu vzhodnega roba naselja Rečica ob Savinji v Občini Rečica ob Savinji in predstavlja pretežno nepozidano stavbno zemljišče. Območje obravnave delov enot urejanja prostora EUP RS04 in RS35 je okvirno v velikosti 2,75 ha.
(2) Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami *58, *241, 989/3, 989/9, 990/1, 990/3, 990/4, 990/5, 997/2, 997/6, 997/7, 997/8, 998, 999, 1000, 1094-del vse k.o. 921-Rečica ob Savinji.
(3) Z OPPN se načrtuje širitev naselja Rečica ob Savinji, in sicer na njenem vzhodnem robu, vzhodno od potoka Rečica. Znotraj območja se že nahajajo obstoječe stavbe. Na novo je predvidena umestitev do 15 enostanovanjskih stavb ter dveh ali več stanovanjskih stavb za posebne družbene skupine.
(4) Znotraj območja OPPN se na novo zasnuje prometno omrežje, ki se na jugu preko novega mostu čez potok Rečica priključi na obstoječo lokalno cesto. Na severnem delu se omogoči dostop do še preostalih nepozidanih stavbnih zemljišč znotraj enote urejanja prostora RS35, ki niso del OPPN. Območje se bo ustrezno opremilo s komunalno in energetsko infrastrukturo.
Na skrajnem južnem delu se ohranjajo odprte zelene površine.
(5) Območje OPPN je razdeljeno na tri enote urejanja (EU). Območje EU/01 je namenjeno enostanovanjskim stavbam, znotraj območja se že nahaja ena enostanovanjska stavba. Območje EU/02 se nameni za stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine, znotraj območja se nahaja stanovanjska stavba s pomožnimi kmetijskimi objekti. Območje EU/03 pa zajema obstoječe stanovanjske stavbe s pomožnimi kmetijskimi objekti.
4. člen 
(Načini pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev se izdelajo v postopku izdelave OPPN ter ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora.
(2) Zagotovijo se tudi vse potrebne strokovne podlage oziroma rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine, za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro ter morebitne uskladitve teh rešitev v zvezi z izdanimi smernicami in mnenji ter drugimi zahtevami pristojnih NUP.
(3) Strokovne podlage, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi OPPN:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– karte poplavne in erozijske nevarnosti A62-FR/09, IZVO-R d.o.o., september 2010,
– Geodetski posnetek (Elaborat geodetske izmere – geodetski načrt, Geo storitve Primož Hren s.p, št. v merilu 1:250, št projekta: GEO-S-152-2021),
– ter vse strokovne podlage in druga gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
5. člen 
(Vrsta postopka in okvirni roki za pripravo OPPN) 
(1) OPPN se pripravi in sprejme po rednem postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih aktov (skladno z ZUreP-3).
(2) Na podlagi mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave – ZRSVN (št. 3563-0365/2023-2, z dne 27. 7. 2023), presoje sprejemljivosti vplivov plana v naravo na varovana območja, ni potrebno izvesti.
(3) Minimalni okvirni roki posameznih faz priprave in rok za sprejem OPPN:
Faza postopka
Rok
1. pridobitev smernic za načrtovanje prostorske ureditve
30 dni po uveljavitvi tega sklepa
2. izdelava osnutka OPPN
60 dni po pridobitvi vseh smernic
3. pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora k osnutku OPPN
30 dni
4. izdelava dopolnjenega osnutka za javno razgrnitev in obravnavo v OPPN na podlagi pridobljenih prvih mnenj 
30 dni
5. javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN 
30 dni
6. priprava Elaborata ekonomike 
30 dni
7. priprava stališč do pripomb
20 dni
8. izdelava predloga OPPN
15 dni
9. pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora
30 dni
10. izdelava usklajenega predloga ter obravnava in sprejem na občinskem svetu 
15 dni
11. izdelava sprejetega OPPN in objava v Uradnem listu RS
10 dni
6. člen 
(Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev pri pripravi OPPN) 
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska 88, 3000 Celje,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike, Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova ulica 61, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach Slovenije, Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Komunala Mozirje d.o.o., Praprotnikova 36, 3330 Mozirje,
– Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji.
V postopek priprave OPPN se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(Načrt vključevanja javnosti) 
(1) Občina Rečica ob Savinji seznani javnost s pričetkom postopka priprave OPPN z objavo tega sklepa in izhodišč iz 2. točke tega sklepa na spletni strani občine.
(2) Občina pripravi javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotovi njegovo javno obravnavo. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve in javne obravnave s spletnim naslovom, kjer je dopolnjen osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njegovo posredovanje.
(3) Občina prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča, ki jih skupaj s predlogom OPPN objavi na svoji spletni strani.
(4) Občinski svet Občine Rečica ob Savinji sprejme OPPN z odlokom, ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in spletni strani občine.
8. člen 
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Izdelavo OPPN financira Občina Rečica ob Savinji na podlagi sprejetega proračuna za leto 2023. Občina Rečica ob Savinji prav tako krije stroške, ki bi nastali zaradi morebitne izdelave dodatnih strokovnih študij, ki bodo potrebne za izdelavo prostorskega akta (zahteve nosilcev urejanja prostora, dodatne preveritve zaradi podanih pripomb na osnutek OPPN, dopolnitve po utemeljenih pripombah v postopkih javnih razgrnitev itd.).
9. člen 
(Izvedba presoje sprejemljivosti vplivov na varovana območja in celovite presoje vplivov na okolje) 
V skladu z mnenjem Zavora Republike Slovenije za varstvo narave s št. 3563-0365/2023-2, z dne 27. 7. 2023, se v postopku OPPN presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja, ne izvede. Mnenje Zavoda RS za varstvo narave iz te točke se, skupaj s tem sklepom, objavi na spletni strani občine.
10. člen 
(Objava in uveljavitev) 
Ta sklep se skupaj z izhodišči iz 2. točke tega sklepa objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati osmi dan po objavi. Objavi pa se tudi na spletni strani Občine Rečica ob Savinji https://www.obcina-recica.si/.
Št. 3500-0006/2021-24
Rečica ob Savinji, dne 10. oktobra 2023
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Majda Potočnik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti