Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3092. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023, stran 9194.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO), 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine Cerkno na 10. redni seji dne 12. 10. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 (Uradni list RS, št. 57/23) se v drugem odstavku 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih
A) 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov 
Proračun leta 2023
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
8.429.487
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
6.091.209
70 
DAVČNI PRIHODKI 
5.179.028
700 Davki na dohodek in dobiček
4.660.776
703 Davki na premoženje
342.954
704 Domači davki na blago in storitve
175.298
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
912.181
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
490.068
711 Takse in pristojbine
6.500
712 Denarne kazni 
6.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
13.471
714 Drugi nedavčni prihodki
395.642
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
283.067
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
99.513
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
183.554
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
2.055.211
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.987.239
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav
67.972
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)
9.755.443
40 
TEKOČI ODHODKI 
2.897.393
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
407.544
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
62.810
402 Izdatki za blago in storitve
2.147.069
403 Plačila domačih obresti
7.655
409 Rezerve
272.315
41 
TEKOČI TRANSFERI
2.378.473
410 Subvencije
98.147
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.436.020
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
233.152
413 Drugi tekoči domači transferi
611.154
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.201.923
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.201.923
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
277.654
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
191.042
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
86.612
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–1.325.956
B) 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751 Prodaja kapitalskih deležev
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C) 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
639.386
50 
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
639.386
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA (550)
83.422
55 
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
83.422
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
–769.992
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE 
555.964
XI.
NETO FINANCIRANJE
1.325.956
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
769.992
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 410-0030/2022-3
Cerkno, dne 12. oktobra 2023
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti