Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3073. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, stran 9156.

  
Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – s spremembami in dopolnitvami) in 96. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 2/20 in 99/23), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, na 1. redni seji v študijskem letu 2023/2024, dne 11. 10. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin 
1. člen
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin (v nadaljevanju: pravilnik) določa obliko, vsebino in postopek za izdajo diplom, potrdil o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem programu za izpopolnjevanje in potrdil o drugih oblikah izobraževanja.
V teh pravilih se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Pri izdajanju diplom, potrdil o izobraževanju in potrdil o drugih oblikah izobraževanj se uporablja oblika, ki ustreza spolu konkretne osebe.
2. člen 
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (v nadaljevanju: FZAB) izdaja naslednje diplome in potrdila o izobraževanju:
– diplome,
– dvojnike diplom in
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje.
Listine navedene v prvem odstavku tega člena so javne listine in so sestavljene v slovenskem jeziku.
Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih, ki jih študentom ali diplomantom izda FZAB.
FZAB izdaja tudi potrdila o različnih oblikah neformalnega izobraževanja, ki ga izvaja v okviru Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo.
3. člen 
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega programa za pridobitev izobrazbe na posebnem papirju z vodnim žigom, na katerem je kot podlaga odtisnjen znak FZAB.
Sestavni del diplome je priloga k diplomi, ki je sestavljena v slovenskem in angleškem jeziku na posebnem obrazcu. Sestavine obrazca določi minister, pristojen za visoko šolstvo, na predlog Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.
4. člen 
FZAB podeljuje diplome o zaključenih študijskih programih prve stopnje (visokošolski strokovni študijski program), druge stopnje (magistrski študijski program) in tretje stopnje (doktorski študijski program).
5. člen 
Diploma vsebuje:
– polno ime FZAB,
– ime akreditiranega študijskega programa ter smer oziroma področje, kadar ima študijski program več smeri ali področij,
– stopnjo pridobljene izobrazbe,
– pridobljen strokovni oziroma znanstveni naslov,
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega rojstva.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, datum izdaje, pečat FZAB ter podpis dekana FZAB.
Diploma o strokovnem magisteriju, vsebuje poleg podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena tudi naslov magistrskega dela in datum njegovega zagovora.
Diploma o doktoratu znanosti vsebuje poleg podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena tudi naslov doktorske disertacije in datum njenega zagovora ter ime mentorja in morebitnega so-mentorja.
Dimenzija diplome je 210 mm x 297 mm.
6. člen 
Po opravljenih vseh obveznostih na akreditiranem študijskem programu za izpopolnjevanje, ki ga izvaja FZAB, izda FZAB kandidatu potrdilo.
Potrdilo, ki je natisnjeno na papirju z znakom FZAB, vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– naziv programa in njegovo trajanje, izvajalca programa, lahko pa tudi pričakovane učne izide.
Potrdilo ima podpis dekana FZAB.
7. člen 
FZAB izda potrdilo o zaključenih oblikah neformalnega izobraževanja, ki jih izvaja v okviru Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentostvo (tečaji, seminarji, poletne šole, programi usposabljanja, posveti, konference ipd.). Potrdilo podpiše dekan FZAB.
Tako potrdilo ni javna listina.
Potrdilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– podatke o vsebini, trajanju in izvajalcih izobraževanja, lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih točkah po ECTS, če je program ovrednoten s kreditnimi točkami.
8. člen 
O izdanih diplomah in potrdilih FZAB vodi posebno evidenco v skladu z zakonom in posebnimi predpisi.
9. člen 
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik diplome ali potrdila ni opravil s študijskim programom predpisanih obveznosti, uvede FZAB ustrezne postopke skladno z veljavnimi predpisi.
10. člen 
FZAB izda novo javno listino:
– kadar se na javni listini odkrije napaka,
– zaradi spremembe spola diplomanta.
Postopek izdaje nove javne listine zaradi ugotovljene napake se začne po uradni dolžnosti, kadar napako ugotovi FZAB, ali na zahtevo imetnika listine, kadar napako ugotovi imetnik in to sporoči FZAB.
Postopek izdaje nove javne listine zaradi spremembe spola imetnika listine se začne na zahtevo imetnika listine.
Sklep o izdaji nove javne listine izda dekan FZAB.
11. člen 
FZAB izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi FZAB, razvidno, da mu je bil po končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku uporablja za izdajo diplom FZAB, s tem, da je v gornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri podpisniku zapiše »l. r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome dekan FZAB podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat FZAB.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem objave tega pravilnika v Uradnem listu Republike Slovenije preneha veljati Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Fakulteti za zdravstvo Jesenice, številka 25-02/2020, z dne 2. 9. 2020.
Št. P25-03/2023
Jesenice, dne 11. oktobra 2023
Doc. dr. Sanela Pivač 
dekanja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti