Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3101. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju zdravstvene dejavnosti otroško šolskega dispanzerja na območju občin Ig in Škofljica, stran 9204.

  
Na podlagi prvega in drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZpacP, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ in 14/23 – odl. US) in Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) in Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Ig na 8. redni seji dne 20. 9. 2023 in Občinski svet Občine Škofljica na 7. redni seji dne 28. 9. 2023 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju zdravstvene dejavnosti otroško šolskega dispanzerja na območju občin Ig in Škofljica 
1. člen 
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim občini Ig in Škofljica kot koncedenta, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določata vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zdravstvene dejavnosti otroško šolskega dispanzerja na območju občin Ig in Škofljica.
S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, določi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. člen 
Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne službe koncesije na področju zdravstvene dejavnosti otroško šolskega dispanzerja v mreži zdravstvene službe na območju občin Ig in Škofljica v predvidenem obsegu 1,00 programa/tima in trajanju 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti. Obdobje podelitve koncesije se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
3. člen 
Koncesija za opravljanje zdravstvene dejavnosti se podeli, če koncedenta ugotovita, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev.
Koncesija na področju zdravstvene dejavnosti otroško šolskega dispanzerja se podeli zaradi zagotovitve programa potrebnega zaradi večanja števila prebivalcev oziroma otrok in mladostnikov v starostni skupini 0–19 let v občinah Ig in Škofljica. Sosednja javna zdravstvena zavoda pa ne moreta zagotoviti opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je to določeno z mrežo javne zdravstvene službe, s čimer ni zagotovljena potrebna dostopnost do navedene zdravstvene storitve.
4. člen 
Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti otroško šolskega dispanzerja v mreži zdravstvene službe na območju občin Ig in Škofljica na podlagi koncesije opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
5. člen 
Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe.
Zdravstveno dejavnost na področju zdravstvene dejavnosti otroško šolskega dispanzerja na območju občin Ig in Škofljica na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila občine.
6. člen 
Koncesija za področje zdravstvene dejavnosti otroško šolskega dispanzerja v mreži zdravstvene službe se podeli za območje občin Ig in Škofljica.
Uporabniki na območju občin imajo pravico do uporabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
7. člen 
Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občin Ig in Škofljica in portalu javnih naročil.
Javni razpis mora poleg podatkov glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z zakonom in tem odlokom in se sočasno z javnim razpisom objavi na spletni strani občin Ig in Škofljica in na portalu javnih naročil in mora vsebovati najmanj tisto vsebino, ki jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
8. člen 
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Pri izboru koncesionarja občini Ig in Škofljica upoštevata merila, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge okoliščine in merila, glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti določene v razpisni dokumentaciji.
9. člen 
Koncesijo za opravljanje javne službe otroško šolskega dispanzerja na primarni ravni zdravstvene dejavnosti občini podelita s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.
Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije občina in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo.
10. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občinama Ig in Škofljica in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvajata obe občini.
Koncesionar mora na zahtevo občin Ig in Škofljica v roku, ki mu ga določita, poročati o svojem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
11. člen 
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
12. člen 
Občini Ig in Škofljica z odločbo odvzameta koncesionarju koncesijo na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
13. člen 
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
14. člen 
Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni rešeno.
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 160-0001/2023
Ig, dne 20. septembra 2023
Župan 
Občine Ig 
Zlatko Usenik 
Št.160-05/2023
Škofljica, dne 28. septembra 2023
Župan 
Občine Škofljica 
Primož Cimerman 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti