Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3135. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, stran 9249.

  
Na podlagi 10. in 11.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 
1. člen 
V Uredbi o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 34/23) se v 1. členu v drugem odstavku v 4. točki besedilo »popravljene s Popravkom (UL L št. 227 z dne 1. 9. 2022, str. 136)« nadomesti z besedilom »spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/813 z dne 8. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta glede dodeljenih sredstev držav članic za neposredna plačila in letne razdelitve podpore Unije za razvoj podeželja po državah članicah (UL L št. 102 z dne 17. 4. 2023, str. 1)«.
V 6. točki se beseda »Uredbe« napiše z malo začetnico.
V 8. točki se besedilo »popravljene s Popravkom (UL L št. 233 z dne 8. 9. 2022, str. 92)« nadomesti z besedilom »spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/330 z dne 22. novembra 2022 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2022/126 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dodatnimi zahtevami za nekatere vrste intervencij, ki jih države članice določijo v svojih strateških načrtih SKP za obdobje 2023–2027 na podlagi navedene uredbe, ter pravili o deležu za standard dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (DKOP) 1 (UL L št. 44 z dne 14. 2. 2023, str. 1)«.
V 9. točki se za besedilom »(UL L št. 20 z dne 31. 1. 2022, str. 95)« dodata vejica in besedilo »zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/57 z dne 31. oktobra 2022 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2022/127 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 5 z dne 6. 1. 2023, str. 7)«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/1172 z dne 4. maja 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema skupne kmetijske politike ter uporabe in izračuna upravnih sankcij v zvezi s pogojenostjo (UL L št. 183 z dne 8. 7. 2022, str. 12), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/744 z dne 2. februarja 2023 o popravku Delegirane uredbe (EU) 2022/1172 glede prehodnih določb za olajšanje pregledov pogojenosti in navzkrižne skladnosti za nekatera plačila na površino v okviru skupne kmetijske politike (UL L št. 99 z dne 12. 4. 2023, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2022/1172/EU);«.
2. člen 
V 26. členu se za trinajstim odstavkom dodata nova štirinajsti in petnajsti odstavek, ki se glasita:
»(14) Ne glede na dvanajsti odstavek tega člena morajo organizacije za kontrolo in certificiranje IPP za upravičence, ki so se prijavili oziroma obnovili prijavo v kontrolo najpozneje do 30. marca 2023 in v letu 2023 kmetujejo v skladu s pravilnikom o integrirani pridelavi, v evidenco pridelovalcev integriranih kmetijskih pridelkov vpisati najpozneje do 1. decembra 2023 podatke o izdanih certifikatih o integrirani pridelavi poljščin za leto 2023.
(15) Podatke iz prejšnjega odstavka v zahtevani strukturi, ki jo določi agencija, agenciji pošlje ministrstvo najpozneje do 31. januarja 2024.«.
Dosedanji štirinajsti do šestnajsti odstavek postanejo šestnajsti do osemnajsti odstavek.
3. člen 
V 27. členu se za trinajstim odstavkom dodata nova štirinajsti in petnajsti odstavek, ki se glasita:
»(14) Ne glede na dvanajsti odstavek tega člena morajo organizacije za kontrolo in certificiranje IPZ za upravičence, ki so se prijavili oziroma obnovili prijavo v kontrolo najpozneje do 30. marca 2023 in v letu 2023 kmetujejo v skladu s pravilnikom o integrirani pridelavi, v evidenco pridelovalcev integriranih kmetijskih pridelkov vpisati najpozneje do 1. decembra 2023 podatke o izdanih certifikatih o integrirani pridelavi zelenjave za leto 2023.
(15) Podatke iz prejšnjega odstavka v zahtevani strukturi, ki jo določi agencija, agenciji pošlje ministrstvo najpozneje do 31. januarja 2024.«.
Dosedanji štirinajsti do šestnajsti odstavek postanejo šestnajsti do osemnajsti odstavek.
4. člen 
V 28. členu se za trinajstim odstavkom dodata nova štirinajsti in petnajsti odstavek, ki se glasita:
»(14) Ne glede na dvanajsti odstavek tega člena morajo organizacije za kontrolo in certificiranje IPH za upravičence, ki so se prijavili oziroma obnovili prijavo v kontrolo najpozneje do 30. marca 2023 in v letu 2023 kmetujejo v skladu s pravilnikom o integrirani pridelavi, v evidenco pridelovalcev integriranih kmetijskih pridelkov vpisati najpozneje do 1. decembra 2023 podatke o izdanih certifikatih o integrirani pridelavi hmelja za leto 2023.
(15) Podatke iz prejšnjega odstavka v zahtevani strukturi, ki jo določi agencija, agenciji pošlje ministrstvo najpozneje do 31. januarja 2024.«.
Dosedanji štirinajsti do šestnajsti odstavek postanejo šestnajsti do osemnajsti odstavek.
5. člen 
V 29. členu se za trinajstim odstavkom dodata nova štirinajsti in petnajsti odstavek, ki se glasita:
»(14) Ne glede na dvanajsti odstavek tega člena morajo organizacije za kontrolo in certificiranje IPSO za upravičence, ki so se prijavili oziroma obnovili prijavo v kontrolo najpozneje do 30. marca 2023 in v letu 2023 kmetujejo v skladu s pravilnikom o integrirani pridelavi, v evidenco pridelovalcev integriranih kmetijskih pridelkov vpisati najpozneje do 1. decembra 2023 podatke o izdanih certifikatih o integrirani pridelavi sadja in oljk za leto 2023.
(15) Podatke iz prejšnjega odstavka v zahtevani strukturi, ki jo določi agencija, agenciji pošlje ministrstvo najpozneje do 31. januarja 2024.«.
Dosedanji štirinajsti do šestnajsti odstavek postanejo šestnajsti do osemnajsti odstavek.
6. člen 
V 30. členu se za dvanajstim odstavkom dodata nova trinajsti in štirinajsti odstavek, ki se glasita:
»(13) Ne glede na enajsti odstavek tega člena morajo organizacije za kontrolo in certificiranje IPG za upravičence, ki so se prijavili oziroma obnovili prijavo v kontrolo najpozneje do 30. marca 2023 in v letu 2023 kmetujejo v skladu s pravilnikom o integrirani pridelavi, v evidenco pridelovalcev integriranih kmetijskih pridelkov vpisati najpozneje do 1. decembra 2023 podatke o izdanih certifikatih o integrirani pridelavi grozdja za leto 2023.
(14) Podatke iz prejšnjega odstavka v zahtevani strukturi, ki jo določi agencija, agenciji pošlje ministrstvo najpozneje do 31. januarja 2024.«.
Dosedanji trinajsti do petnajsti odstavek postanejo petnajsti do sedemnajsti odstavek.
7. člen 
V 35. členu se za trinajstim odstavkom dodata nova štirinajsti in petnajsti odstavek, ki se glasita:
»(14) Ne glede na dvanajsti odstavek tega člena morajo organizacije za kontrolo in certificiranje senene prireje za upravičence, ki so se prijavili oziroma obnovili prijavo v kontrolo najpozneje do 30. junija 2023, v evidenco shem kakovosti vpisati najpozneje do 1. decembra 2023 podatke o izdanih certifikatih o seneni prireji za leto 2023.
(15) Podatke iz prejšnjega odstavka v zahtevani strukturi, ki jo določi agencija, agenciji pošlje ministrstvo najpozneje do 31. januarja 2024.«.
Dosedanji štirinajsti do šestnajsti odstavek postanejo šestnajsti do osemnajsti odstavek.
8. člen 
V 66. členu se za sedmim odstavkom dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Ne glede na šesti odstavek tega člena morajo organizacije za kontrolo in certificiranje EK za upravičence, ki so se prijavili oziroma obnovili prijavo v kontrolo najpozneje do 30. marca 2023 in v letu 2023 kmetujejo v skladu z Uredbo 2018/848/EU in uredbo, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov in živil, v evidenco pridelovalcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil vpisati najpozneje do 1. decembra 2023 podatke o izdanih certifikatih za ekološko pridelavo oziroma predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil za leto 2023 skupaj s podatki o travojedih živalih po vrsti.
(9) Podatke iz prejšnjega odstavka v zahtevani strukturi, ki jo določi agencija, agenciji pošlje ministrstvo najpozneje do 31. januarja 2024.«.
Dosedanji osmi do dvanajsti odstavek postanejo deseti do štirinajsti odstavek.
Za dosedanjim trinajstim odstavkom, ki postane petnajsti odstavek, se dodata nova šestnajsti in sedemnajsti odstavek, ki se glasita:
»(16) Ne glede na štirinajsti odstavek tega člena morajo organizacije za kontrolo in certificiranje EK ministrstvu najpozneje do 1. decembra 2023 poslati seznam KMG, ki so pridobila certifikat za ekološko čebelarjenje za leto 2023.
(17) Podatke iz prejšnjega odstavka v zahtevani strukturi, ki jo določi agencija, agenciji pošlje ministrstvo najpozneje do 31. januarja 2024.«.
Dosedanji štirinajsti odstavek postane osemnajsti odstavek.
Za dosedanjim petnajstim odstavkom, ki postane devetnajsti odstavek, se dodata nova dvajseti in enaindvajseti odstavek, ki se glasita:
»(20) Ne glede na osemnajsti odstavek tega člena morajo organizacije za kontrolo in certificiranje EK ministrstvu najpozneje do 1. decembra 2023 poslati seznam KMG, ki so pridobila certifikat za ekološko pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin za leto 2023.
(21) Podatke iz prejšnjega odstavka v zahtevani strukturi, ki jo določi agencija, agenciji pošlje ministrstvo najpozneje do 31. januarja 2024.«.
Dosedanji šestnajsti odstavek postane dvaindvajseti odstavek.
Za dosedanjim sedemnajstim odstavkom, ki postane triindvajseti odstavek, se doda nov štiriindvajseti odstavek, ki se glasi:
»(24) Ne glede na prejšnji odstavek podatke iz dvaindvajsetega odstavka za leto 2023 v zahtevani strukturi, ki jo določi agencija, agenciji pošlje ministrstvo najpozneje do 31. januarja 2024.«.
Dosedanji osemnajsti do dvajseti odstavek postanejo petindvajseti do sedemindvajseti odstavek.
9. člen 
V 94. členu se v devetem odstavku za besedo »izdelan« doda besedilo »in potrjen s strani Javne službe zdravstvenega varstva rastlin najpozneje«.
Za desetim odstavkom se doda nov, enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Program iz prejšnjega odstavka mora biti s strani Javne službe zdravstvenega varstva rastlin potrjen najpozneje do 30. oktobra 2023.«.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-363/2023
Ljubljana, dne 19. oktobra 2023
EVA 2023-2330-0082
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti