Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3059. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1L), stran 9151.

  
Državni zbor je na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1, 100/22 – ZSZUN in 102/23) in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US, 111/21 in 58/23) na seji 18. oktobra 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1L) 
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 36/06, 137/06, 58/07, 67/08, 96/09, 17/15, 26/17, 8/19 in 36/21) se besedilo 9.a člena spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike ustanovitelja v upravni odbor imenuje Vlada Republike Slovenije, izberejo pa se na podlagi javnega poziva ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. Če se na navedeni javni poziv ne prijavi dovolj kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, in je treba zagotoviti nemoteno delovanje upravnega odbora, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, vladi predlaga kandidate, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, brez ponovljenega javnega poziva.
Način izvolitve predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov se določi s statutom univerze, predstavnika delodajalcev pa univerza z javnim pozivom določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ in Združenje managerjev Slovenije.
Ne glede na določbo tretjega odstavka 9. člena tega odloka je predstavnik študentov v upravni odbor izvoljen za dve leti.«.
2. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku za osmo alinejo doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– določa cenike za prodajo blaga in storitev na trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu,«.
Dosedanji deveta in deseta alineja postaneta deseta in enajsta alineja.
3. člen 
V 15. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Univerza lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z njo zagotovila najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Univerza uskladi svoj statut v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/23-18/7
Ljubljana, dne 18. oktobra 2023
EPA 934-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti