Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2023 z dne 13. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2023 z dne 13. 10. 2023, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3054. Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke
3055. Uredba o načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva

Odloki

3056. Odlok o oprostitvi plačila koncesijske dajatve za izvajanje ribiškega upravljanja v celinskih vodah
3057. Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023–2026

MINISTRSTVA

2977. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2023
2978. Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
2979. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sledljivosti porekla za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso
2980. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2981. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja domov upokojencev, posebnih socialnovarstvenih zavodov, varstveno delovnih centrov in socialno varstvenih zavodov za usposabljanje v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2982. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
2983. Odredba o določitvi struktur zračnega prostora LJTSA1 MERYL in LJTSA2 MERYH
2984. Navodilo o načinu izstavitve zahtevkov vrtcev za povračilo sredstev zaradi izpada plačil staršev zaradi oprostitve plačila vrtca
3058. Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije

USTAVNO SODIŠČE

2985. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o duševnem zdravju ni v neskladju z Ustavo
2986. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
2987. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
2988. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

SODNI SVET

2989. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2990. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu
2991. Splošni akt o varnosti omrežij, storitev in podatkov
2992. Splošni akt o kakovosti storitev komunikacij v sili
2993. Splošni akt o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev
2994. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev
2995. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2023

OBČINE

Bistrica ob Sotli

2996. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2023
2997. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Bistrica ob Sotli

Cerkno

2998. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.

Črnomelj

2999. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3000. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3001. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrova-Polhov Gradec

3002. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2023
3003. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrova - Polhov Gradec
3004. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v podEUP KE1/41 v Občini Dobrova - Polhov Gradec, ID: 2899

Dravograd

3005. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd
3006. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Dravograd za financiranje izdatkov, povezanih z izvajanjem ukrepov ob poplavah v avgustu 2023 in blažitev njihovih posledic

Hrpelje-Kozina

3007. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2023

Idrija

3008. Odlok o poimenovanju območja med Osnovno šolo Idrija ter sotočjem Idrijce in Nikove za »Spominski park osamosvojitve Slovenije«
3009. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija
3010. Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna za mlade v Občini Idrija
3011. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora EUP CP_130 Idrijski Log
3012. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ilirska Bistrica

3013. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2023

Kobarid

3014. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.

Komen

3015. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Antona Puščavnika v Škrbini, cerkve sv. Petra v Gabrovici pri Komnu in cerkve Najdenja sv. Križa na Ivanjem Gradu za kulturne spomenike lokalnega pomena
3016. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest«
3017. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest«
3018. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2023

Kranj

3019. Sklep o ugotovitvi javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremičnine potrebne za izvedbo gradnje in obnovo lokalne ceste LC 251040 Breg ob Savi–Mavčiče – Sklop 4

Kranjska Gora

3020. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi in promocijski taksi v Občini Kranjska Gora

Laško

3021. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice – izvennivojsko križanje regionalne ceste R3–680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo

Litija

3022. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu v EUP LI-20 (del)
3023. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora LI-54 SSa
3024. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3025. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

3026. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 139 Novi center
3027. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416
3028. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška

Mežica

3029. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica

Miren-Kostanjevica

3030. Sklep o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2023 in 2024 (uskladitev z rebalansom št. 1 proračuna za leto 2023)
3031. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 64/3 k. o. 2334 LIPA
3032. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1687/642 k. o. 2330 SELA NA KRASU
3033. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 215/4 k. o. 2323 VRTOČE

Murska Sobota

3049. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2023

Piran

3050. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran
3051. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Mornarček Piran
3052. Razveljavitev drugega odstavka tolmačenja 12. člena Odloka o PUP za območja planskih celot: Strunjan (1), Fiesa – Pacug (2), Piran (3), Razgled – Moštra – Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Seča (8), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12), M ST/1 IN M SE/2 v Občini Piran

Ribnica

3034. Pravilnik o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim
3035. Pravilnik o izvajanju videonadzora
3036. Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Gradu Ribnica in kolesarskega poligona Pumptrack ter Stadiona Ugar

Sevnica

3037. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Krmelj II (OPPN 40-04)

Slovenj Gradec

3038. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih načrtov z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Slovenj Gradec
3039. Pravilnik o postopku pridobitve in pogojih za pridobitev parkirnih abonmajev
3040. Sklep o višini šolskih pomoči
3041. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 11.3)
3042. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra in prodaji nepremičnega premoženja: (št. 11.5)
3043. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi parkirnine za javne parkirne površine in določitvi višine občinske takse za parkirne abonmaje

Slovenske Konjice

3044. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o občinskih cestah v Občini Slovenske Konjice
3045. Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna Občine Slovenske Konjice za obdobje 2024–2026
3046. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Slovenske Konjice v šolskem letu 2023/2024

Straža

3047. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2024

Sveti Tomaž

3048. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Trebnje

3053. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Cviblje

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti