Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2023 z dne 13. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2023 z dne 13. 10. 2023

Kazalo

2977. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2023, stran 8941.

  
Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2023 
1. člen 
(1) Neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki) lahko v letu 2023 prevzemajo obveznosti do vključno ponedeljka, 16. oktobra 2023.
(2) Prejšnji odstavek ne velja za prevzemanje obveznosti:
1. iz naslova zadolževanja države,
2. za stroške, povezane s službenimi potovanji,
3. za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja,
4. za stroške, povezane z organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov,
5. za plačila iz 36. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I in 97/23; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2324),
6. iz naslova namenskih sredstev EU in namenskih sredstev finančnih mehanizmov s pripadajočimi sredstvi slovenske udeležbe, sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost in namenskih prejemkov po Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) ter ZIPRS2324,
7. za plačilo stroškov, povezanih z naravnimi nesrečami,
8. pri Državnem zboru Republike Slovenije, Državnem svetu Republike Slovenije, Ustavnem sodišču Republike Slovenije, Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije in pri Računskem sodišču Republike Slovenije,
9. ki jih v izjemnih primerih posebej predhodno odobri Ministrstvo za finance in pri tem upošteva likvidnostni položaj proračuna za leto 2023.
2. člen 
Neposredni uporabniki lahko do vključno petka, 29. decembra 2023, prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih v skladu s 30. členom ZIPRS2324.
3. člen 
(1) Ne glede na 153. in 154. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) morajo neposredni uporabniki potrditi obrazec FEP v sistemu MFERAC in predložiti dokumentacijo svoji računovodski službi najkasneje do ponedeljka, 30. oktobra 2023, do 16. ure, za vse obveznosti iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika.
(2) Neposredni uporabniki morajo posredovati dokumentacijo v izplačilo v rokih, kot jih določa Pravilnik.
(3) Neposredni uporabniki morajo predložiti:
1. odredbe za plačilo – nakazilo najkasneje do četrtka, 21. decembra 2023, do 16. ure,
2. zahtevke za izplačilo najkasneje do petka, 22. decembra 2023, do 16. ure,
3. naloge za obračun drugih stroškov dela do vključno ponedeljka, 11. decembra 2023,
4. odredbe za plačilo – nakazilo stroškov iz prejšnje točke do vključno petka, 22. decembra 2023,
5. odredbe za plačilo – nakazilo iz naslova plač najkasneje do ponedeljka, 11. decembra 2023, do 16. ure,
6. zahtevke za izplačilo iz naslova plač najkasneje do torka, 12. decembra 2023, do 16. ure.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena morajo neposredni uporabniki o obveznostih iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika obvestiti Ministrstvo za finance, dostaviti dokumentacijo ter predložiti odredbe za izplačilo naslednji dan po prevzemu obveznosti, vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
4. člen 
(1) Ne glede na prvi odstavek 1. člena tega pravilnika lahko neposredni uporabniki v letu 2023 prevzemajo obveznosti na postavkah za naravne nesreče do vključno četrtka, 21. decembra 2023.
(2) Ne glede na prejšnji člen ter 153. in 154. člen Pravilnika morajo neposredni uporabniki za obveznosti iz prejšnjega odstavka potrditi obrazec FEP v sistemu MFERAC in predložiti dokumentacijo svoji računovodski službi najkasneje do petka, 22. decembra 2023, do 12. ure. Odredbe za plačilo obveznosti s postavk za naravne nesreče predložijo do vključno srede, 27. decembra 2023, oziroma najkasneje tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
5. člen 
Izplačila s postavk slovenske udeležbe in postavk namenskih sredstev EU iz 19. in 27. točke drugega odstavka 2. člena ZIPRS2324 so mogoča do vključno petka, 29. decembra 2023, pod pogojem, da so odredbe za izplačilo novih obveznosti predložene najmanj tri delovne dni pred rokom izplačila.
6. člen 
(1) Med prejemke proračuna leta 2023 se vključujejo vsi prejemki, ki bodo vplačani na podračun proračuna do vključno nedelje, 31. decembra 2023.
(2) Med izdatke proračuna se vključujejo vsi izdatki za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2023, izplačani do vključno petka, 29. decembra 2023.
(3) Obveznosti v breme proračuna leta 2023 se lahko plačujejo še prva dva delovna dneva v januarju 2024. Ne glede na navedeno neposredni uporabniki pri pripravi mesečnega finančnega načrta za december upoštevajo datum predvidenega plačila.
7. člen 
Neposredni uporabniki, ki so nadzorniki oziroma skrbniki javnofinančnih prihodkov, morajo zagotoviti praznitev prehodnih računov proračuna na dan 29. december 2023 na način, kot ga določi Ministrstvo za finance.
8. člen 
Župan določi končni rok za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme občinskega proračuna za leto 2023, upoštevaje veljavno proračunsko leto in predpisane plačilne roke.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-788/2023/
Ljubljana, dne 11. oktobra 2023
EVA 2023-1611-0094
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti