Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3131. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 – rebalans II, stran 9238.

  
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2) in 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I in 97/23), je v skladu s 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) Občinski svet Občine Trebnje na 8. redni seji dne 18. oktobra 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 – rebalans II 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 (Uradni list RS, št. 142/22 in 34/23) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»2. člen 
(obseg in struktura proračuna) 
Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2023 se določa v naslednjih zneskih:
SKUPINA/PODSK. KONTOV
OPIS
LETO 2023 
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
17.979.731,66
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
14.258.848,00
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
12.095.412,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
9.943.942,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.825.470,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
326.000,00
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.163.436,00
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
849.686,00
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
24.250,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
79.500,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
70.000,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.140.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
884.000,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
134.000,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
750.000,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
21.000,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
21.000,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
2.811.383,66
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.524.931,52
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
1.286.452,14
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
4.500,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV
4.500,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
21.653.409,61
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.672.255,89
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.029.173,69
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
156.323,00
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.128.302,14
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
180.671,00
409
REZERVE
177.786,06
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
7.186.258,90
410
SUBVENCIJE
98.000,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
4.607.160,66
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
738.750,83
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.742.347,41
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
9.303.834,30
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
9.303.834,30
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)
491.060,52
430
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
291.407,52
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
199.653,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–3.673.677,95
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
443
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) 
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
900.000,00
50
ZADOLŽEVANJE 
900.000,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
900.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
589.336,36
55
ODPLAČILA DOLGA 
589.336,36
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
589.336,36
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.–VIII.)
–3.363.014,31
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
310.663,64
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.-IX.=-III.)
3.673.677,95
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
3.363.014,31
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte in podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(objava in uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prilogi k temu odloku se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 410-112/2022-182
Trebnje, dne 19. oktobra 2023
Županja 
Občine Trebnje 
Mateja Povhe 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti