Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

Št. 4102-2/2023/4 Ob-3229/23, Stran 1925
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22) in Zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi (Uradni list RS, – Mednarodne pogodbe, št. 14/09) objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
javni razpis 
za sofinanciranje projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2024 in 2025 
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna namestitev. Projekt je namenjen odraslim in otrokom žrtvam trgovine z ljudmi.
Projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev obsega:
1. nastanitev in nudenje psihosocialne podpore žrtvam trgovine z ljudmi pri nujnem umiku iz ogrožajočih okoliščin in vsebuje:
– ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo,
– psihosocialno podporo,
– pomoč pri dostopanju do osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje,
– zagotavljanje varnosti žrtev in zaposlenih, ki sodelujejo pri posameznem primeru, kadar je to potrebno,
– 24-urno dosegljivost izvajalca,
– 24-urno prisotnost izvajalca, ko je nameščen otrok,
– storitve prevajanja in tolmačenja, kadar je to potrebno,
– svetovanje in nudenje informacij zlasti v zvezi z njihovimi pravicami v jeziku, ki ga razumejo,
– pomoč pri urejanju statusa v Republiki Sloveniji,
– pomoč pri urejanju vrnitve žrtve nazaj v izvorno državo in
– druge naloge v smislu opolnomočenja;
2. informiranje in osveščanje otrok, mladih in vzgojno pedagoškega kadra ter morebitnih drugih ciljnih populacij o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi:
– izdelava, distribucija in objava informativne tiskane in digitalne zloženke o nevarnostih trgovine z ljudmi v slovenskem jeziku, v nakladi 15.000 izvodov,
– digitalno ozaveščanje otrok in mladostnikov preko različnih kanalov, ki jih ta ciljna skupina uporablja:
– priprava enega digitalnega informativnega materiala, v obliki infografike ali kratkega filma ali animacije ter njegova objava na različnih spletnih straneh ali družbenih omrežij, minimalno 15 različnih objav letu 2024 in minimalno 25 objav v letu 2025. 
– izvedba vsaj 24 delavnic v letu 2024 in vsaj 24 delavnic v letu 2025, pri čemer mora izvajalec upoštevati:
– pokritost različnih ciljnih skupin (mladi, ki se izobražujejo ali so nastanjeni v vzgojno izobraževalnih zavodih, pedagoško vzgojni kader), 
– smiselno terminsko pokritost usposabljanj tekom celega leta, 
– enakomerno regijsko pokritost po Republiki Sloveniji – 2 do 3 delavnice na posamezno regijo, 
– izvajalec delavnice izvaja v živo. V kolikor obstajajo objektivni razlogi, se izjemoma lahko delavnice izvedejo tudi na daljavo (npr.: epidemiološki ukrepi, naravne nesreče). 
III. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa je 45.900,00 EUR v letu 2024 in 45.960,00 EUR v letu 2025. Ministrstvo bo z izvajalcem sklenilo pogodbo za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025.
Projekt se sofinancira iz sredstev ministrstva, proračunska postavka 170084 – Oskrba žrtev trgovine z ljudmi.
V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev si ministrstvo pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva proračunska sredstva zmanjša višino sredstev za sofinanciranje projekta.
V primeru izrednega povečanja namestitev, zaradi katerega bi prišlo do preseganja prijavljenih oziroma razpisanih sredstev, se po predložitvi predloga spremembe finančne konstrukcije z utemeljitvijo s strani izvajalca višina sredstev za sofinanciranje projekta poveča v skladu s proračunskimi zmožnostmi.
IV. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena, in namenskost porabe sredstev
Celoten projekt mora trajati od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025, sredstva pa morajo biti porabljena namensko za izvajanje projekta v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Sredstva, dodeljena za leto 2024, morajo biti porabljena do 31. 12. 2024, sredstva dodeljena za leto 2025 pa do 31. 12. 2025.
Sredstva morajo biti porabljena skladno s finančno konstrukcijo v prijavi na javni razpis za sofinanciranje projekta Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna namestitev v letih 2024 in 2025.
V. Pogoji za prijavo na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Prijavljen projekt vsebuje vse elemente, opredeljene v predmetu javnega razpisa.
2. Prijavitelj je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki ima v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje in je registriran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in sicer za dejavnost SKD 87 – socialno varstvo z nastanitvijo, SKD 88 – socialno varstvo brez nastanitve po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) ali ima status humanitarne organizacije ali status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva ali status nevladne organizacije v javnem interesu na področju družinske politike oziroma ima opravljanje socialnovarstvene dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu organizacije.
3. Projekt se pretežno izvaja v Republiki Sloveniji. Krizne namestitve se izvajajo v Republiki Sloveniji, stroški, povezani z izvajanjem projekta, pa lahko nastanejo tudi izven ozemlja Republike Slovenije, če so upravičeni.
4. Prijavitelj ima zagotovljene prostorske možnosti za krizne namestitve, ki so primerne tako za odrasle kot tudi za otroke in imajo možnost ločenega nameščanja moških, žensk in otrok.
5. Za izvajanje projekta prijavitelj izpolnjuje kadrovske pogoje, in sicer:
– strokovni delavec ima izobrazbo po 69. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1; v nadaljevanju ZSV) in vsaj 2 leti delovnih izkušenj kot strokovni delavec po ZSV na področju socialnega varstva,
– laični delavec ima zaključeno najmanj V. stopnjo izobrazbe.
6. Prijavitelj ima znotraj organizacije za prijavljen projekt urejen pritožbeni postopek, ki ga imajo na voljo uporabniki projekta.
7. Prijavitelj zagotavlja sodelovanje z organi odkrivanja in kazenskega pregona Republike Slovenije v predkazenskih in kazenskih postopkih ter sodelovanje s centri za socialno delo in z drugimi državnimi organi pri urejanju statusa žrtev trgovine z ljudmi.
8. Prijavitelj zagotavlja sodelovanje z drugimi nevladnimi organizacijami pri urejanju statusa krizno nameščenim žrtvam trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji, kot tudi prevzemanje in namestitev žrtev trgovine z ljudmi, ki se odločijo za sodelovanje z organi odkrivanja in pregona v predkazenskem in kazenskem postopku.
9. Prijavitelj bo s strokovnim delavcem oziroma s strokovnima delavcema na projektu sklenil pogodbo o zaposlitvi na projektu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2024 in 2025 in ministrstvu v roku 20 dni od podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta predložil kopijo pogodbe o zaposlitvi.
10. Projekt se izvaja v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu.
11. Zaposleni iz 5. točke tega poglavja ne smejo biti zaposleni na projektu, ki ga Ministrstvo za notranje zadeve financira za oskrbo žrtev trgovine z ljudmi – varna namestitev.
12. Prijavitelj mora izkazati pozitivno poslovanje. Če AJPES-ovi potrjeni računovodski izkazi za leto 2022 izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki, mora biti v prijavi priložen sprejet program pokritja v naslednjih letih.
13. Proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, oziroma ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
14. Prijavitelj ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis.
15. Zaposleni iz točke 5. tega poglavja niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev.
16. Zoper zaposlene iz točke 5. tega poglavja ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Če prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se prijava zavrne.
VI. Merila za izbor izvajalca
Prijave, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, bodo ocenjene glede na naslednja merila:
1. Usposobljenost prijavitelja
Ocenjujejo se izkušnje prijavitelja pri izvajanju aktivnosti s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami nasilja, in sicer tako z odraslimi kot z otroki.
dve leti ali več neprekinjenih izkušenj 
4 točke
eno do dve leti izkušenj 
2 točki
manj kot eno leto izkušenj
0 točk
2. Metode dela
Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v projektu so jasno opredeljeni v prijavi na javni razpis in se z njimi dosegajo cilji projekta.
izpolnjuje v celoti 
4 točke
delno izpolnjuje 
2 točki
ne izpolnjuje 
0 točk
3. Oskrba otrok žrtev trgovine z ljudmi
Način namestitve, posebne oblike oskrbe in podpore otrokom žrtvam trgovine z ljudmi so jasno opredeljeni v prijavi na javni razpis in se z njimi dosegajo cilji projekta.
izpolnjuje v celoti
4 točke
delno izpolnjuje
2 točki
ne izpolnjuje
0 točk
4. Delovne izkušnje
Ocenjuje se število let delovne dobe strokovnega delavca pri izvajanju aktivnosti s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami nasilja, pri čemer se čas pripravništva ne upošteva.
tri leta ali več 
4 točke
eno do treh let 
2 točki
manj kot eno leto 
0 točk
V primeru dveh prijavljenih strokovnih delavcev se število let delovne dobe ocenjuje tako, da posamezni strokovni delavec prejme 2, 1 oziroma 0 točk.
5. Usposobljenost kadra
Ocenjujejo se druga znanja strokovnega delavca s področja psihosocialnega svetovanja, kot je udeležba na izobraževanjih in seminarjih s področja psihosocialnega svetovanja, predvsem s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami nasilja (z odraslimi in otroki). Če iz dokazila ne bo razvidno število ur izobraževanja, se le-to šteje kot 1 urno izobraževanje.
40 ur ali več 
4 točke
od vključno 20 ur do 40 ur 
2 točki
pod 20 ur 
0 točk
V primeru dveh prijavljenih strokovnih delavcev se usposobljenost kadra ocenjuje tako, da posamezni strokovni delavec prejme 2, 1 oziroma 0 točk.
6. Finančna konstrukcija
Načrtovana poraba (predvideni odhodki projekta) je vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljeno vsebino projekta.
izpolnjuje v celoti
4 točke
delno izpolnjuje
2 točki
ne izpolnjuje
0 točk
Izbran bo tisti projekt, ki bo dosegel najvišje število točk. V primeru, da bo več projektov doseglo enako število točk, bo izbran tisti, ki bo pri merilih 2 (Metode dela) in 3 (Oskrba otrok žrtev trgovine z ljudmi) dosegel večje število točk. Če bodo tudi pri merilih 2 in 3 projekti dosegli enak seštevek točk, bo izbran tisti, ki pri nobenem merilu ne bo prejel 0 točk.
Če prijavitelj pri merilih 2 (Metode dela) ali 3 (Oskrba otrok žrtev trgovine z ljudmi) prejme 0 točk, se ne uvrsti v nadaljnje ocenjevanje in se prijava zavrne.
VII. Način sofinanciranja projekta
1. Stroški dela
V projektu se zagotavljajo sredstva za stroške dela največ v višini do 32.000,00 EUR za posamezno leto.
V projektu se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje stroškov dela za enega strokovnega delavca za polni delovni čas ali za dva strokovna delavca za polovični delovni čas do višine, ki jo prijavitelj navede v razpisni dokumentaciji. Izvajalec mora zagotavljati plačilo za delo v skladu s kolektivno pogodbo.
Prijavitelj bo s strokovnim delavcem oziroma strokovnima delavcema na projektu sklenil pogodbo o zaposlitvi na projektu oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2024 in 2025 in ministrstvu v roku 20 dni od podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta predložil kopijo pogodbe o zaposlitvi.
V projektu se glede na obseg dela oziroma število namestitev zagotavljajo sredstva za financiranje dela največ treh laičnih delavcev, in sicer glede na dejansko opravljeno število ur na projektu, v višini bruto urne postavke, ki jo prijavitelj navede v finančni konstrukciji projekta v razpisni dokumentaciji. Laični delavci se v projekt lahko vključujejo tudi v primeru, da strokovni delavec ni dosegljiv (dopust, bolniški stalež).
Ne glede na zgoraj navedeno, bo ministrstvo v primeru namestitve otroka krilo morebitne dodatno nastale utemeljene stroške dela.
2. Materialni stroški povezani z izvajanjem projekta
Krizne namestitve bodo financirane v obsegu dejansko nastalih stroškov, ki pa ne smejo presegati ocene cene oskrbnega dne, ki jo prijavitelj navede v finančni konstrukciji projekta v razpisni dokumentaciji.
V ceno oskrbnega dne so zajeti naslednji stroški: namestitev, prehrana, storitve prevajanja in tolmačenja, svetovanje in informiranje, zlasti v zvezi s pravicami, ki jim pripadajo skladno s področnimi predpisi, v jeziku, ki ga razumejo, pomoč pri dostopanju do osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.
Kadar je to potrebno, bodo financirane storitve prevajanja in tolmačenja ter prevajalske storitve nastale v zvezi z urejanjem dokumentov in ostalih zadev pred pristojnimi organi Republike Slovenije ali pristojnimi organi matične države od koder izhaja žrtev, in sicer na podlagi izstavljenih fotokopij računov, ki jih izvajalec pošlje ministrstvu kot prilogo k specifikaciji zahtevanih sredstev.
Ostali utemeljeni materialni stroški bodo financirani na podlagi specifikacije materialnih stroškov, ki jo izvajalec pošlje ministrstvu kot prilogo k e-računu. Ostali utemeljeni materialni stroški, ki jih prijavitelj navede v razpisni dokumentaciji, so zlasti: stroški, ki so povezani s prostovoljskim delom, stroški, ki nastanejo na podlagi pisnih dogovorov, stroški dežurnega telefona, stroški, ki nastanejo pri vrnitvi žrtve v izvorno državo (potni stroški), supervizija.
Ne glede na zgoraj navedeno bo ministrstvo v primeru namestitve otroka krilo morebitne dodatno nastale utemeljene materialne stroške.
Izdelava in distribucija zloženk bo financirana na podlagi specifikacije materialnih stroškov, ki jo izvajalec pošlje ministrstvu kot prilogo k e-računu. V ta namen bo izvajalec projekta zadolžen za izdelavo in distribucijo ustreznih gradiv, namenjenih osveščanju ciljnih populacij navedenih v 2. točki poglavja II tega razpisa. Če je izbrani izvajalec zavezan ravnati v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) in bo za izdelavo informativnega gradiva izbral zunanjega izvajalca, mora izvesti javno naročilo v skladu z zakonodajo s področja javnega naročanja.
Cena informativnega gradiva v načrtovani nakladi 15.000 izvodov ne sme presegati zneska 2.200,00 EUR. Stroški izdelave zloženke niso materialni stroški iz drugega odstavka te točke, vendar morajo biti ti stroški všteti v finančni konstrukciji.
Cena izdelave enega digitalnega informativnega materiala, v obliki infografike ali kratkega filma ali animacije, v dolžini od 30–60 sekund ne sme presegati zneska 500,00 EUR. Stroški izdelave digitalnega informativnega materiala niso materialni stroški iz drugega odstavka te točke, vendar morajo biti ti stroški všteti v finančni konstrukciji.
Za izvedbo delavnic ministrstvo krije potne stroške strokovnemu delavcu. Stroški ne smejo presegati 1.000,00 EUR v letu 2024 in 1.000,00 EUR v letu 2025. Potni stroški niso materialni stroški iz drugega odstavka te točke, vendar morajo biti všteti v finančni konstrukciji.
VIII. Oblika in obvezna vsebina prijave
A. Prijavitelji morajo prijavo oddati na predpisanem obrazcu »Razpisna dokumentacija: prijava na javni razpis za sofinanciranje projekta oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2024 in 2025«, sicer bo prijava izločena iz nadaljnjega postopka. Obrazca ni dovoljeno spreminjati.
B. Popolna prijava vsebuje:
1. izpolnjen obrazec »Razpisna dokumentacija: prijava na javni razpis za sofinanciranje projekta oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2024 in 2025«,
2. kopijo ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta,
3. v primeru, da prijavitelj ni registriran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva oziroma nima statusa humanitarne organizacije ali statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva ali statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju družinske politike, predloži temeljni akt oziroma statut, iz katerega je razvidna njegova dejavnost oziroma naloge, ki jih opravlja,
4. fotokopijo potrdila o doseženi izobrazbi za zaposlene na projektu,
5. dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja socialnega varstva za strokovnega delavca,
6. fotokopijo delovne knjižice ali izpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o obdobjih zavarovanja v Republiki Sloveniji po 1. 1. 2009 za strokovne delavce na projektu s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami nasilja (če zavarovanje po tem datumu ni razvidno iz delovne knjižice, je potrebno potrdilo delodajalca o številu let delovne dobe s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami nasilja ali drugo ustrezno potrdilo),
7. dokazila o dodatni strokovni usposobljenosti za strokovnega delavca/strokovna delavca na projektu,
8. dokazila o izkušnjah izvajalca projekta,
9. dokazilo o zagotovljenih prostorih za izvajanje projekta,
10. če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen povsod, kjer je to predvideno. Če z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede »Ne poslujemo z žigom« s podpisom odgovorne osebe in k prijavi priloži tudi pisno izjavo, da ne posluje z žigom,
11. pooblastilo, da lahko ministrstvo pridobi podatke od Finančne uprave RS, da ima prijavitelj poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis (obrazec pooblastila je sestavni del razpisne dokumentacije).
V roku 8 dni od odpiranja prijav bodo prijavitelji, katerih prijave ne bodo formalno popolne, pisno pozvani k dopolnitvi prijav. Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom in v postavljenem roku, bodo zavržene.
IX. Ministrstvo bo pridobilo po uradni dolžnosti naslednje dokumente oziroma potrdila:
– obvestilo o identifikaciji izvajalca s strani AJPESA,
– potrjene računovodske izkaze za leto 2022 od AJPES-a,
– podatke glede poravnanih davkov in drugih obveznih dajatev, skladno z zakonodajo,
– potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije, izpisek o registraciji iz sodnega registra, potrdilo Urada Vlade RS za verske skupnosti o prijavi ustanovitve verske skupnosti, odločba upravne enote o registraciji,
– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, in tudi ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– podatek o tem, da strokovni delavci niso zaposleni na projektu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – varna namestitev v letu 2024 in v letu 2025, ki je financiran s strani Ministrstva za notranje zadeve.
X. Rok, do katerega morajo biti oddane prijave
1. Prijave z zahtevanimi podatki je potrebno poslati v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno označene z oznako:
» Ne odpiraj – prijava!«
»Javni razpis – oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev«
Pod oznako razpisa morata biti navedena naziv prijavitelja in njegov naslov.
2. Rok za oddajo prijav je dne 13. 11. 2023.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Prijave in dopolnitve prijave, ki bodo prispele ali bodo oddane po tem roku, bodo kot prepozne zavržene.
3. Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem neodprte, zato mora biti na vsaki pošiljki označen prijavitelj. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, bodo zavržene.
XI. Ocenjevanje prijav in obveščanje prijaviteljev
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih prijav, preverila izpolnjevanje pogojev ter jih ocenila na podlagi meril tega javnega razpisa. Če bo komisija ugotovila, da prijavljeni program ne izpolnjuje pogojev tega javnega razpisa, bo prijava zavrnjena.
Komisija bo na podlagi ocenjevanja oblikovala predlog projektov za sofinanciranje, o dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu pa bo na predlog komisije s sklepom odločil minister, pristojen za socialno varstvo.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju projekta v letih 2024 in 2025. V primeru, da se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva za podpis pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.
XII. Rok, v katerem bodo prijavitelji projektov obveščeni o izidu javnega razpisa
1. Prijavitelji bodo o izboru projekta obveščeni v roku 30 dni od odpiranja prijav izvajalca.
2. Zoper sklep o izbiri je dovoljena pritožba na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik bo moral v pritožbi natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje prijav. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
XIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
Vprašanja v zvezi s pripravo prijave lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti do 6. 11. 2023 na naslov gp.mddsz@gov.si, s pripisom: »Dodatne informacije – javni razpis Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2024 in 2025«.
XIV. Odpiranje prijav
Odpiranje pravilno označenih in pravočasnih prijav, prispelih na naslov iz X. poglavja tega razpisa, bo dne 16. 11. 2023 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana.
Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči zakoniti zastopniki prijavitelja oziroma predstavniki prijavitelja, če imajo pisno pooblastilo zakonitega zastopnika. V primeru, če bo prispelo več kot 10 prijav, odpiranje ne bo javno, o čemer bodo prijavitelji obveščeni na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dne 15. 11. 2023.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti