Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3898. Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk)

MINISTRSTVA

3899. Pravilnik o nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom
3900. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov
3901. Odredba o spremembi Odredbe o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči
3902. Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti državne pomoči glede aktivnosti promocije kmetijskih proizvodov in informiranja o njih za sektor sadja z notranjim trgom

USTAVNO SODIŠČE

3903. Odločba o delni razveljavitvi drugega odstavka 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

BANKA SLOVENIJE

3904. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice
3905. Sklep o uporabi Smernic o preudarnih politikah prejemkov v skladu z Direktivo 2013/36/EU
3906. Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3907. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev
3908. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3909. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti

OBČINE

Ajdovščina

3910. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina za leto 2022
3952. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2022

Bistrica ob Sotli

3911. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2022
3912. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2022

Celje

3913. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Celje
3914. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2022
3915. Sklep št. 4/2021 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
3916. Sklep o spremembi Sklepa o potrditvi cenika za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu Mestne občine Celje

Cerkno

3917. Sklep o cenah programov Vrtca Peter Klepec pri OŠ Cerkno

Črnomelj

3918. Sklep o začasnem financiranju Občine Črnomelj v letu 2022

Dobje

3919. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje

Gorenja vas-Poljane

3920. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas - Poljane

Gornji Petrovci

3921. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2022

Ig

3922. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG 14-3/SC

Jesenice

3923. Odlok o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov na zemljiščih v zasebni lasti na območju Občine Jesenice
3924. Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za del območja v enoti urejanja prostora JES 47 za zemljišči s parc. št. 1247/262 in 1247/263, obe k. o. 2175 Jesenice

Kočevje

3953. Odlok o spremembah proračuna za leto 2022

Kranj

3925. Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Mestne občine Kranj

Kranjska Gora

3926. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun odmere in plačila občinskih taks v Občini Kranjska Gora za leto 2022
3927. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Litija

3928. Odlok o koncesiji za izvajanje izbirne gospodarske javne službe organiziranja in izvajanja spodbujanja razvoja turizma v Občini Litija
3929. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora na parceli št. 130/31 v k.o. 1838 – Litija – (ID 2527)

Ljubljana

3930. Sklep o spremembah Tržnega reda na tržnicah, s katerimi upravlja družba Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

Ljubno

3931. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji (SD UN Ljubno)

Murska Sobota

3932. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 2)

Nova Gorica

3933. Odredba o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina

Odranci

3934. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci za leto 2022

Osilnica

3935. Poročilo o izidu volitev dveh (2) članov Občinskega sveta Občine Osilnica

Podčetrtek

3936. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2022
3937. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero občinskih taks
3938. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2022
3939. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Občini Podčetrtek, na parcelah številka 1285/2 in 1295 obe k. o. 1240 (ID 2432)

Sevnica

3940. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote SE131.pin

Sežana

3941. Sklep o začasnem financiranju Občine Sežana v obdobju januar–marec 2022

Slovenj Gradec

3942. Sklep o začetku priprave petih Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SD OPN 5)

Sodražica

3943. Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2021
3944. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2022
3945. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sodražica
3946. Sklep o določitvi cene storitev 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Sodražica

Šmartno pri Litiji

3947. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Razpršeni hotel Bogenšperk«

Trebnje

3948. Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Janeza Krstnika v Brezi za kulturni spomenik lokalnega pomena
3949. Ugotovitveni sklep o revalorizirani vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje

Žalec

3950. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog

Železniki

3951. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Železniki za leto 2022

POPRAVKI

3954. Popravek Ukaza o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije št. 094-01-38/21-2 z dne 25. 10. 2021
3955. Popravek Ukaza o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije št. 094-01-13/19-4 z dne 25. 10. 2021

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti