Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

Ob-3614/21, Stran 2799
Svet zavoda Osnovne šole Šmarje pri Kopru, Šmarje 1, 6274 Šmarje, na podlagi sklepa, sprejetega na 4. korespondenčni seji dne 25. 11. 2021, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja m/ž izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev, morajo kandidati/ke obvezno priložiti še program vodenja šole.
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo 5 let.
Začetek dela: po dogovoru oziroma najkasneje 1. 9. 2022.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne smejo biti starejša od 30 dni, izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja, program vodenja zavoda, dosedanje izkušnje, kratek življenjepis) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Šmarje pri Kopru, Šmarje 1, 6274 Šmarje, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Vloga bo upoštevana kot pravočasna, če bo oddana na pošti v roku ali s priporočeno pošiljko zadnji dan razpisnega roka, tj. 3. 1. 2022.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Šmarje pri Kopru 

AAA Zlata odličnost