Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

Ob-3613/21, Stran 2831
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom št. 47602-24/2021/3 z dne 2. 12. 2021 in na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 (Uradni list RS, št. 101/21), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 88SUB-PPŠ21
Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev 
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za izvajanje javnega mestnega in medkrajevnega potniškega prometa, za prevoz potnikov in njihove prtljage ter za prevoz šolarjev.
Namen javnega poziva je z nakupom novih vozil širiti oziroma vzpostaviti nove linije javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa ali šolskih prevozov oziroma na obstoječih linijah javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa ali šolskih prevozov zamenjati zastarela vozila z visokimi izpusti delcev PM10 s sodobnimi vozili z nizkimi emisijami delcev ter tako zmanjšati količino emitiranih delcev. Poleg tega je namen s sodobnimi vozili znižati raven hrupa in povečati število prepeljanih potnikov v javnem mestnem potniškem prometu ter tako izboljšati trajnostno mobilnost prebivalcev. Skupni učinek je manjša onesnaženost zunanjega zraka s PM10 oziroma izboljšanje kakovosti zraka in bivanja.
Novo vozilo pomeni vozilo, ki bo kupljeno s strani občine kot prve lastnice po oddaji vloge na javni poziv.
Občina lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na njeno ime, in sicer za:
– nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2;
– nakup novega vozila na vodik, brez emisij CO2.
Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena za nakup novih vozil naslednjih kategorij:
– M1 z vsaj sedmimi sedeži poleg sedeža voznika (npr. kombi),
– M2,
– M3, in/ali
– vozil drugih kategorij (razen M1) z vsaj petimi sedeži poleg vozniškega sedeža (npr. minibus) ali nadgradnjami z najmanj enim ali največ tremi priklopniki (npr. cestni turistični vlak),
ki bodo namenjena izključno za javni prevoz potnikov (tudi otrok, mlajših od 12 let) in ki bodo namenjena širitvi ali vzpostaviti novih linij javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa ali šolskih prevozov oziroma bodo na obstoječih linijah javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa ali šolskih prevozih nova vozila nadomestila obstoječa vozila namenjena javnemu ali medkrajevnemu potniškemu prometu ali šolskemu prevozu emisijskega razreda EURO IV in nižje ali bodo namenjena za prevoz potnikov in njihove prtljage.
Kategorije vozil so določene v Prilogi I Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 – ZMV, 75/17 – ZMV-1 in nasl.), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17, 92/20 – ZPrCP-E in nasl.). Morebitna nadgradnja vozil mora biti namenjena javnemu prevozu potnikov (tudi otrok, mlajših od 12 let).
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne spodbude ter priznani stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 7.000.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % priznanih stroškov za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot:
– 350.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2;
– 500.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na vodik, brez emisij CO2.
Če občina na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl., v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1) kandidira na tem javnem pozivu za naložbo, ki se bo uporabljala izključno na območju iz 9. člena ZTNP-1, se v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu poviša za 25 %.
V primeru, da bo do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije prispelo več vlog, na podlagi katerih bi vsota nepovratnih finančnih spodbud presegla razpisana sredstva po tem javnem pozivu, bo nepovratna finančna spodbuda za vozila zadnje prispele popolne vloge dodeljena v sorazmerno nižjem znesku do skupne višine še razpoložljivih sredstev.
c) priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe vključujejo strošek nakupa novega vozila brez DDV.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu: na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo sprejet občinski proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil oziroma sprejet načrt razvojnih programov (NRP) s finančno konstrukcijo za naložbo, ki bo predmet spodbude.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno vložena in popolna vloga.
Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred zaprtjem tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko občina predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga naslednje in obvezne priloge:
– predračun/ponudbo za nakup vozila;
– tehnično dokumentacijo proizvajalca vozila, iz katere izhaja, da vozilo izpolnjuje pogoje javnega poziva in iz katere so jasno razvidni podatki o vozilu (znamka, tovarniška in komercialna oznaka, kategorija in vrsta vozila, število sedežev ter nazivna moč motorja in vrsta goriva oziroma pogona), ki so lahko vključeni v predračun/ponudbo ali podani ločeno v specifikaciji vozila;
– dokument, iz katerega bo razvidna (a) širitev ali vzpostavitev nove linije javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa, (b) linija za prevoz potnikov in njihove prtljage ali (c) linija za prevoz šolarjev (če ne gre za zamenjavo zastarelega vozila);
– dokument, iz katerega bo razvidno, da se bo vozilo uporabljalo izključno na območju iz 9. člena ZTNP-1.
Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
b) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi.
V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, lahko Eko sklad na podlagi 146.h člena ZVO-1 pravico do pridobljenih sredstev odvzame.
c) kandidiranje za nakup več vozil
Občina lahko z eno vlogo kandidira za nakup enega ali več vozil, ki so predmet tega javnega poziva.
d) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Vozilo mora najmanj 3 leta po prvi registraciji vozila ostati registrirano in v lasti občine. Če se ugotovi, da občina vozilu ni podaljšala registracije oziroma je vozilo odtujila prej kot v treh letih, mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila pridobljene nepovratne finančne spodbude. Čas od odjave vozila iz prometa zaradi višje sile do dneva ponovne prijave v promet se ne všteva v triletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti občina ves čas lastnica vozila.
e) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup vozila že dodeljena spodbuda dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14, 158/20 – ZURE in nasl.).
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo občine lahko natisnejo same, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko občine naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko občine pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, ki so objavljene na spletni strani www.ekosklad.si, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
6. Brezplačno energetsko svetovanje
V skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, lociranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski svetovalci. Predstavniki občin se lahko v izbrani lokalni pisarni naročijo na brezplačno energetsko svetovanje, kjer jim neodvisni svetovalci nudijo individualno svetovanje glede na njihove specifične okoliščine ter jim z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov.
Več informacij o brezplačnem energetskem svetovanju lahko občine dobijo na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si ali na brezplačni tel. 080/16-69.
7. Rok in način prijave
Občina lahko odda vlogo na ta javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do porabe sredstev oziroma objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Vloga je vložena, ko jo prejme Eko sklad. Če je vloga poslana priporočeno na pošti, se za datum prejema šteje datum oddaje na pošto. Če vloga ni poslana priporočeno, se za datum prejema šteje dan, ko Eko sklad dejansko prejme vlogo.
Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo pravočasno vložene. Vloge, ki ne bodo pravočasno vložene, bodo s sklepom zavržene.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in nasl.), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.
Občina pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO in nasl.) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
9. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila občini dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 18 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo občini.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih občina ni mogla predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njeni krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
Datum registracije vozila se šteje za datum zaključka naložbe.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora občina predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani občine;
– kopijo pravnomočne odločitve o oddaji javnega naročila za nakup vozila;
– kopijo računa za nakup vozila;
– kopijo potrdila o plačilu celotnega zneska računa iz prejšnje alineje;
– kopijo veljavnega potrdila o skladnosti vozila;
– kopijo prometnega dovoljenja vozila, izdanega na ime občine, iz katerega bo razvidno, da je vozilo registrirano za javni prevoz potnikov ali šolarjev;
– dokument, iz katerega bo razvidno, da se vozilo uporablja za namen, določen z javnim pozivom (npr. pogodba med občino in javnim podjetjem, koncesionarjem ali pogodbenim izvajalcem javnega mestnega potniškega prometa);
– dokument, iz katerega bo razvidno, da je bilo obstoječe vozilo, ki je nadomeščeno z novim vozilom, odjavljeno iz prometa in dokument, iz katerega bodo razvidni podatki o obstoječem vozilu (znamka, tovarniška in komercialna oznaka, kategorija in vrsta vozila ter emisijski razred) – oba dokumenta se predložita v primeru, če se na obstoječi liniji javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa ali šolskega prevoza ali prevoza potnikov in njihove prtljage nadomesti obstoječe vozilo emisijskega razreda EURO IV in nižje z novim vozilom.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun občine. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
10. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 4 let po prvi registraciji vozila, z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbo naložbe z določili javnega poziva, odločbe, pogodbe, Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude.
V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih ali neresničnih podatkov, občina ni upravičena do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude.
V kolikor se po izdaji odločbe ugotovi nenamenska poraba sredstev, kršitev določb tega javnega poziva, odločbe, pogodbe ali drugih določil Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada glede na namen dodeljenih sredstev ali pa občina onemogoči ali ovira nadzor Eko sklada, lahko Eko sklad pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, občina pa je dolžna Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Kršitev se skladno z veljavno zakonodajo naznani pristojnim organom.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov, občina v obdobju 1 leta od dokončnosti odločbe, s katero je bila vloga občine zavrnjena oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, ne more sodelovati na javnih pozivih/razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina