Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3904. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice, stran 12377.

  
Na podlagi 2. in 3. točke 65. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju ZBan-3) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, s katero:
1. kandidat za člana uprave banke in hranilnice (v nadaljevanju banka) v dvotirnem sistemu upravljanja ali izvršnega direktorja banke v enotirnem sistemu upravljanja, za likvidacijskega upravitelja banke oziroma za poslovodjo podružnice banke tretje države (v nadaljevanju kandidat za člana uprave) dokazuje izpolnjevanje pogojev za imenovanje člana uprave iz 40. člena ZBan-3, oziroma
2. banka v svojem imenu in za račun kandidata za člana nadzornega sveta banke v dvotirnem sistemu upravljanja ali neizvršnega direktorja banke v enotirnem sistemu upravljanja (v nadaljevanju kandidat za člana nadzornega sveta) dokazuje izpolnjevanje pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta iz 55. člena ZBan-3.
(2) Ta sklep se smiselno uporablja za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana poslovodstva finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga iz 342. člena ZBan-3.
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(uporaba pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v ZBan-3 oziroma Uredbi (EU) št. 575/2013 in predpisih, izdanih na njuni podlagi.
3. člen 
(priloge v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja pogojev) 
(1) Kandidat za člana uprave mora k zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka 42. člena oziroma v zvezi s 96. členom ter drugim odstavkom 138. člena ZBan-3 priložiti tudi:
1. izpolnjen vprašalnik KAN, ki je priloga tega sklepa, v delu, ki se nanaša na kandidata za člana uprave;
2. kopijo osebnega dokumenta;
3. življenjepis;
4. kopije dokazil o pridobljeni strokovni izobrazbi;
5. kopijo morebitnih priporočil delodajalcev;
6. izpisek iz kazenske evidence in dokazilo, da zoper to osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več (pogoj iz 2. točke prvega odstavka 40. člena ZBan-3) oziroma drugo ustrezno dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja;
7. sklep nadzornega sveta/skupščine o imenovanju za člana uprave banke iz tretjega odstavka 41. člena ZBan-3;
8. izpis iz sistema izmenjave informacij o boniteti strank (SISBON) ali druge ustrezne zbirke osebnih podatkov iz tujine, če ta obstaja.
(2) Banka mora v petnajstih dneh po imenovanju člana uprave Banki Slovenije posredovati:
1. izpolnjen vprašalnik BAN, ki je priloga tega sklepa;
2. oceno banke o primernosti kandidata za člana uprave.
(3) Banka mora v petnajstih dneh po imenovanju člana nadzornega sveta na skupščini Banki Slovenije posredovati:
1. izpolnjen vprašalnik KAN, ki je priloga tega sklepa, v delu, ki se nanaša na kandidata za člana nadzornega sveta in ki ga izpolni zadevni kandidat;
2. izpolnjen vprašalnik BAN, ki je priloga tega sklepa;
3. kopijo osebnega dokumenta kandidata za člana nadzornega sveta;
4. življenjepis kandidata za člana nadzornega sveta;
5. kopije dokazil o pridobljeni strokovni izobrazbi kandidata za člana nadzornega sveta;
6. kopijo morebitnih priporočil delodajalcev;
7. izpisek iz kazenske evidence in dokazilo, da zoper to osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več (pogoj iz 2. točke prvega odstavka 55. člena ZBan-3) oziroma drugo ustrezno dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja;
8. sklep skupščine banke o imenovanju člana nadzornega sveta;
9. izpis iz sistema izmenjave informacij o boniteti strank (SISBON) ali druge ustrezne zbirke osebnih podatkov iz tujine, če ta obstaja;
10. oceno banke o primernosti kandidata za člana nadzornega sveta.
4. člen 
(prenehanje veljavnosti sklepa) 
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 33/17).
(2) Ta sklep se ne uporablja za postopke, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega sklepa.
5. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 7. decembra 2021
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost