Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3905. Sklep o uporabi Smernic o preudarnih politikah prejemkov v skladu z Direktivo 2013/36/EU, stran 12408.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju: ZBan-3) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o preudarnih politikah prejemkov v skladu z Direktivo 2013/36/EU 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 2. julija 2021 na svoji spletni strani objavil Smernice o preudarnih politikah prejemkov v skladu z Direktivo 2013/36/EU (EBA/GL/2021/04; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice na podlagi člena 74(3) in člena 75(2) Direktive 2013/36/EU opredeljujejo preudarne politike prejemkov, nevtralne glede na spol, ki bi jih morale imeti institucije in investicijska podjetja, za katera na podlagi člena 1(2) in (5) Uredbe 2019/2033/EU velja naslov VII Direktive 2013/36/EU, vzpostavljene za vse svoje zaposlene in za zaposlene, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij v skladu s členi 92 do 95 navedene direktive, vključno z zaposlenimi in zaposlenimi, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij, na posamični in konsolidirani ali subkonsolidirani podlagi, kot je določeno v odstavku 9.
(3) Smernice so naslovljene na:
1. finančne institucije iz prve točke 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010, ki so ali institucije, kakor so opredeljene v točki 3 prvega odstavka 3. člena Direktive 2013/36/EU, ali investicijska podjetja, za katera na podlagi drugega in petega odstavka 1. člena Uredbe 2019/2033/EU velja naslov VII Direktive 2013/36/EU in
2. pristojne organe iz podtočke (i) druge točke 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za:
1. banke in hranilnice, za nadzor nad katerimi je v skladu z ZBan-3 in Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. oktober 2013, str. 63) pristojna Banka Slovenije (v nadaljevanju: banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-3 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na banke.
(3) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-3 in Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1) v celoti upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(Razveljavitev Sklepa o uporabi Smernic o preudarnih politikah prejemkov) 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o uporabi Smernic o preudarnih politikah prejemkov v skladu s členoma 74(3) in 75(2) Direktive 2013/36/EU ter razkritjih v skladu s členom 450 Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 53/16).
4. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 31. decembra 2021.
Ljubljana, dne 7. decembra 2022
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost