Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3943. Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2021, stran 12460.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11, 191/20) je Občinski svet Občine Sodražica na 18. redni seji dne 9. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o drugem rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2021 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 77/19, 44/21, dalje odlok), se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
Skupina/podskupina kontov 
Rebalans proračuna 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.503.957
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.188.539
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.943.416
700
Davki na dohodek in dobiček 
1.735.656
703
Davki na premoženje 
161.160
704
Domači davki na blago in storitve 
46.600
706
Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
245.123
710
Udeležba na dobičku in prihodki 
od premoženja 
178.293
711
Takse in pristojbine 
4.000
712
Globe in druge denarne kazni
30.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev 
4.380
714
Drugi nedavčni prihodki 
28.450
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
19.066
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolg. sredstev
19.066
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
296.352
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
233.420
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
62.932
II.
SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43)
2.527.966
40
TEKOČI ODHODKI 
880.850
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim 
180.663
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
29.177
402
Izdatki za blago in storitve 
660.560
403
Plačila domačih obresti 
1.450
409
Rezerve 
9.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
981.315
410
Subvencije 
9.100
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
718.433
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
103.200
413
Drugi tekoči domači transferi 
150.582
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
526.064
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
526.064
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
139.737
431
Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
35.083
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
104.654
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
 
 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–24.009
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK PRIMANJKLJAJ
–22.559
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
326.374
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
150.000
50
ZADOLŽEVANJE
150.000
500
Domače zadolževanje
150.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
121.675
55
ODPLAČILA DOLGA
121.675
550
Odplačila domačega dolga
121.675
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
4.316 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
28.325
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
24.009 
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
–1.792 
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2021.
Št. 410-14/19
Sodražica, dne 9. decembra 2021
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec 

AAA Zlata odličnost