Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3931. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji (SD UN Ljubno), stran 12445.

  
Na podlagi določb 119. in 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 31. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je župan Občine Ljubno sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji (SD UN Ljubno) 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji (Uradni list RS, št. 69/94, 72/00, Uradni glasilo ZSO št. 4/02, Uradni list RS, št. 117/04).
Pravna podlaga za pripravo SD UN Ljubno je Zakon o urejanju prostora – Zurep-2 (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 70/19, v nadaljevanju: OPN) ter vsi ostali relevantni zakoni in podzakonski akti.
Priprava izhodišč za SD UN Ljubno ni potrebna, saj gre za območje znotraj veljavnega ureditvenega načrta (UN), ki je kot takšen opredeljen tudi v občinskem prostorskem načrtu Občine Ljubno (OPN) in so izhodišča oziroma usmeritve za njegovo pripravo že podane v omenjenih prostorskih planih.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi) 
Obravnavano območje SD UN Ljubno glede na namensko rabo zajema zelene površine, območje centralnih dejavnosti in območja prometne infrastrukture.
Dejansko stanje zazidanosti v območju SD UN Ljubno zaradi ureditev, ki so se dogajale skozi leta, ne izraža ureditev, kot so bile načrtovane z UN Ljubno.
Razlogi za pripravo SD UN Ljubno so v preučitvi obstoječega stanja, ki se je skozi leta že realiziralo ter predlagati dopolnilno gradnjo na obravnavanem območju oziroma UN Ljubno dopolniti z možnimi posegi (legalizacije, gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, ograj in rešitev problematike namestitve sončnih panelov na strehe objektov).
3. člen 
(ureditveno območje) 
Območje sprememb UN Ljubno ob Savinji se nanaša na vsa zemljišča, ki jih ureja UN Ljubno. Manjši popravek meje se zgodi na vzhodu pri objektu osnovne šole, kjer se nova meja UN predvidi glede na mejo namenske rabe. Območje, ki je predmet obravnave, leži v enoti urejanja prostora LJU-1 in LJU-37.
Celotno območje UN Ljubno obsega cca 13.84 ha zemljišča.
4. člen 
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev) 
Tekstualni in grafični del odloka se dopolni z dopustnimi posegi, ki v veljavnem UN niso posebej obravnavani. Ti posegi so: možnost rušitve objektov, nove gradnje kot dopolnilne gradnje, gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, možnost nameščanja solarnih modulov na strehe objektov in druge uskladitve z dejanskim stanjem. Predvidi se tudi možnost zagotovitve dodatnih površin za parkiranje.
Namenska raba zemljišč se ne spremeni.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag in strokovnih rešitev) 
Občina Ljubno poleg izdelave geodetskega posnetka ne načrtuje izdelave posebnih strokovnih podlag, saj so predvidene novogradnje dopustne že z obstoječim odlokom, odstranitve ter hkrati novogradnje pa predstavljajo samo obnovo obstoječega stavbnega fonda.
SD UN Ljubno se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje.
Pri izdelavi strokovnih podlag in SD UN Ljubno je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva kulturne dediščine, varstva okolja in ohranjanja narave.
6. člen 
(roki za pripravo posameznih faz) 
Roki za pripravo SD UN Ljubno in njegovih posameznih faz so naslednji:
– Sprejetje sklepa o pripravi SD UN Ljubno (5 dni),
– Občina pošlje vlogo in sprejeti sklep o pripravi SD UN Ljubno na MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja za dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta in v javno objavo sklepa (15 dni),
– Občina objavi sklep o pripravi SD UN Ljubno z gradivom na svoji spletni strani in pozove državne nosilce urejanja prostora (NUP) za podajo mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov SD UN Ljubno na okolje in pridobi njihova mnenja (45 dni),
– Občina pošlje vlogo skupaj z vsemi prejetimi mnenji NUP-ov na MOP, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, za pridobitev odločbe glede izvedbe postopka CPVO na podlagi 40. člena ZVO-1 (35 dni),
– Poziv NUP za izdajo konkretnih smernic in pridobitev le-teh (35 dni),
– Priprava osnutka SD UN Ljubno (20 dni),
– Izdelava okoljskega poročila (OP), v kolikor je potreben postopek CPVO (30 dni),
– Objava osnutka SD UN Ljubno in OP na spletni strani občine, poziv NUP za podajo mnenja k osnutku SD UN Ljubno in OP, pridobitev mnenj (30 dni),
– Pridobitev mnenj državnih NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO in mnenja MOP glede ustreznosti OP (30 dni),
– Dopolnitev osnutka SD UN Ljubno in OP (20 dni),
– Priprava elaborata ekonomike – I. faza (10 dni),
– Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi (JR) osnutka SD UN Ljubno in OP ter izvedba javne razgrnitve (30 dni),
– Priprava odgovorov in zavzetje stališča župana do podanih pripomb iz JR (20 dni),
– Objava Stališča do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve na spletni strani občine in osebna seznanitev predlagateljev pripomb iz javne razgrnitve (5 dni),
– Izdelava predloga SD UN Ljubno (20 dni),
– Objava predloga SD UN Ljubno in OP na spletni strani občine,
– Občina pozove NUP za izdajo drugega mnenja k predlogu SD UN Ljubno (35 dni),
– Občina v primeru postopka CPVO pozove državne NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO, da podajo mnenja glede opredelitve do sprejemljivosti vplivov izvedbe SD UN Ljubno na okolje (35 dni),
– Občina pošlje vlogo skupaj z vsemi prejetimi mnenji državnih NUP (glede opredelitve do sprejemljivosti vplivov izvedbe SD UN Ljubno na okolje) na MOP, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, za pridobitev odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD UN Ljubno na okolje (35 dni),
– Priprava usklajenega predloga SD UN Ljubno – glede na prejeta druga mnenja NUP (20 dni),
– Izdelava končnega elaborata ekonomike – II. faza (10 dni),
– Obravnava in sprejem usklajenega predloga SD UN Ljubno na OS (30 dni),
– Občina posreduje sprejeti odlok o SD UN Ljubno na MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, ki ga javno objavi na svoji spletni strani in o tem obvesti občino (15 dni),
– Izdelava končnih izvodov SD UN Ljubno (15 dni – do začetka uveljavitve odloka o SD UN Ljubno).
Navedeni roki se lahko zaradi nepredvidljivih razlogov ali krajših oziroma daljših rokov vseh udeležencev, ki sodelujejo v postopku, tudi spremenijo.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja) 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in morebitnih konkretnih smernic, so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana (CPVO),
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
– RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Lava 42, 3000 Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje,
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Javno podjetje Komunala Mozirje d.o.o., Praprotnikova 36, 3330 Mozirje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji.
V kolikor se v postopku priprave sprememb PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Dopolnjeni osnutek (v primeru postopka CPVO tudi OP) se objavi in javno razgrne za najmanj 30 dni. V tem času bo javnosti omogočeno podajanje pripomb in predlogov na objavljeno in razgrnjeno gradivo. Javnost bo s krajem in časom javne razgrnitve gradiva in javne obravnave, načinom podajanja pripomb ter rokom za njihovo podajanje, seznanjena preko objave sklepa o javni razgrnitvi. Slednji se objavi v Uradnem listu RS, na oglasni deski Občine Ljubno ter na spletni strani Občine Ljubno. Razgrnjeno gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Ljubno.
Stališča do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve se objavi na spletni strani Občine Ljubno, z njimi pa se tudi osebno seznani predlagatelje pripomb (v kolikor bodo podali svoj naslov).
9. člen 
(obveznosti financiranja) 
Sredstva v zvezi s financiranjem izdelave SD UN Ljubno, morebitno izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, izdelavo geodetskega načrta, elaborata ekonomike in pripravo vseh strokovnih podlag in rešitev, sredstva za vodenje postopka SD UN Ljubno ter uradne objave zagotovi Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji.
10. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Ta sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Ljubno: http://www.ljubno.si/ in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki ga objavi v prostorsko informacijskem sistemu.
Št. 007-006/2021-1
Ljubno, dne 2. decembra 2021
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 

AAA Zlata odličnost