Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

Ob-3603/21, Stran 2794
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko (v nadaljevanju: koncedent) na podlagi 42. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljnjem besedilu: ZJZP), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40; v nadaljnjem besedilu: ZGJS), 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16; v nadaljnjem besedilu: ZPPDej) ter 47. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 7/2021) objavlja
javni razpis 
za izbiro koncesionarja za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba pogrebne dejavnosti v Občini Vransko
Koncesijski akt: Odlok o pokopališkem redu v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 7/2021).
Predmet koncesije: izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba pogrebne dejavnosti na območju Občine Vransko, pri čemer gre za razmerje javno-zasebnega partnerstva. 24-urna dežurna služba pogrebne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: GJS) obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
Območje koncesije: območje Občine Vransko.
Predvideni čas trajanja koncesijskega razmerja: 10 let od podpisa koncesijske pogodbe.
Koncedent bo postopek izbire koncesionarja izvajal v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40). Podrobnejše določbe glede postopka izbire koncesionarja so podane v razpisni dokumentaciji.
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane GJS. Minimalni pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesionirane GJS, so določeni v ZPPDej, in sicer:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt;
– da ima zaposleni najmanj dve osebi;
– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene;
– da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika;
– da ima najmanj eno transportno krsto;
– da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki.
Zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za predložitev le-te so podane v razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno dostopna na spletni strani koncedenta https://www.vransko.si/.
Rok za oddajo vlog je 17. 1. 2022, do 10. ure. Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozne (prejemna teorija).
Javno odpiranje vlog bo potekalo v sejni sobi Občine Vransko na naslovu Vransko 130C, 3305 Vransko, dne 17. 1. 2022, ob 11. uri.
Za koncesionarja bo izbran vlagatelj, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje in predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo na podlagi ocenjevalnega merila »najnižja cena storitve javne službe«. Metodologijo za oblikovanje cene storitve javne službe določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18).
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni do 31. 1. 2022.
Vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte na naslov obcina.vransko@vransko.si, z navedbo zadeve »Koncesija – 24-urna dežurna služba«. Skrajni rok za posredovanje vprašanj je 5. 1. 2022, do 12. ure. Koncedent bo odgovore na zastavljena vprašanja podal najkasneje 7. 1. 2022, do 12. ure tako, da jih bo objavil na svoji spletni strani https://www.vransko.si/.
Občina Vransko

AAA Zlata odličnost