Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3932. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 2), stran 12447.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) je župan Mestne občine Murska Sobota dne 15. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 2) 
1. člen
(vsebina in pravna podlaga) 
(1) Mestna občina Muska Sobota ima sprejet Občinski prostorski načrt Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 1) (Uradni list RS, št. 54/16 in 67/16) (v nadaljevanju: OPN). S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa začetek in način priprave drugih sprememb in dopolnitev OPN (v nadaljevanju: SD OPN 2).
(2) Pravna podlaga za pripravo SD OPN 2 je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljevanju: ZUreP-2) v povezavi z določili Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 – ZIUPOPDVE) (v nadaljevanju: PKP6).
2. člen 
(potrditev izhodišč) 
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo SD OPN 2 Mestne občine Murska Sobota, november 2021.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) SD OPN 2 bodo zajemale:
– spremembo namenske rabe zemljišč in prostorsko izvedbenih pogojev na območju parc. št. 1667/2, 1668/3, 1674/2, 1675/2, 1675/3, 1676/1, 1676/5, 1677/3, 1679/1, 1679/2, 1680/3 k.o. Černelavci in parc. št. 4097, 4098, 4100/2, 4104/2, 4104/4, 4105/2, 4105/4, 4105/5, 4134/2, 4134/9, 4134/10, 4134/12, 4134/13, 4139/2, 4155/3, 4156/2, 4156/3, 4157/1, 4185/2, 4187/2, 4188/1, 4189/1, 4189/2, 5376/4 k.o. Murska Sobota, ki bodo omogočali umestitev zahodne obvoznice v prostor in
– spremembo namenske rabe zemljišč in prostorsko izvedbenih pogojev na območju parc. št. 1968/3, 1968/4, 1969/2, 1970/2, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2185, 2186, 2187, 2188/1, 2188/2, 2189/1, 2189/2, 2190, 2191, 2192, 2193, 2216 in 2231 k.o. Rakičan, ki bodo omogočali ureditev kompleksnega območja nadzemnega pridobivanja mineralnih surovin na območju gramoznice Jezera.
– v SD OPN 2 se lahko po potrebi vključijo tudi druge spremembe namenske rabe zemljišč in prostorsko izvedbenih pogojev.
(2) Strateški del OPN se bo spreminjal v kolikor bo to potrebno ali bodo to zahtevali nosilci urejanja prostora.
(3) Glede na to, da se postopek SD OPN 2 pripravlja v skladu z določili PKP6, je v SD OPN 2 predlagana sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča v površini manjši kot 10 ha.
(4) V kolikor se skozi postopek priprave SD OPN 2 izkaže, da je predvidena sprememba kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča v površini večji od 10 ha, se SD OPN 2 izvede v obliki in vsebini, ki je predpisana za pripravo in sprejem prostorskih aktov po določilih ZUreP-2, brez upoštevanja določil PKP6.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Način pridobitve strokovnih rešitev za pripravo SD OPN 2 je izdelava ustreznih strokovnih podlag skladno s 60. členom ZUreP-2 in PKP6.
5. člen 
(vrsta postopka) 
SD OPN 2 se skladno s 123. členom ZUreP-2 pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje občinskih prostorskih izvedbenih aktov.
6. člen 
(roki za pripravo SD OPN 2 in njegovih posameznih faz) 
(1) Postopek priprave SD OPN2 skladno z ZUreP-2 poteka po naslednjih fazah in okvirnih rokih:
FAZA
OKVIRNI TERMINSKI PLAN
Izdelava Izhodišč za pripravo SD OPN 2, izdelava Sklepa o pripravi SD OPN 2 in sodelovanje z javnostjo (javna razgrnitev)
november, december 2021
Sprejetje Sklepa o pripravi SD OPN 2, objava Sklepa o pripravi SD OPN 2 v uradnem glasilu ter podaja vloge za dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
december 2021
Pridobivanje konkretnih smernic NUP in mnenj NUP o verjetnosti pomembnih vplivov SD OPN 2 na okolje
30 dni (NUP)
Pridobivanje odločbe ministrstva pristojnega za okolje in prostor o tem ali je v okviru SD OPN 2 potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje
21 dni po pridobitvi vseh mnenj NUP, vključenih v postopek celovite presoje vplivov na okolje (Ministrstvo za okolje in prostor)
Izdelava osnutka SD OPN 2 in sodelovanje z javnostjo
60–90 dni po prejemu vseh konkretnih smernic in odločbe o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje
Izdelava Okoljskega poročila, v kolikor iz odločbe ministrstva za okolje in prostor izhaja, da je za SD OPN 2 celovita presoja vplivov na okolje potrebna 
60 dni priprava Okoljskega poročila
Objava osnutka SD OPN 2 in Okoljskega poročila v prostorsko informacijskem sistemu in pridobivanje mnenj NUP na osnutek SD OPN 2 in mnenj NUP o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPN 2 na okolje
30–60 dni (NUP)
Pridobivanje odločbe ministrstva za okolje in prostor o ustreznosti Okoljskega poročila
30 dni po pridobitvi vseh mnenj NUP, vključenih v postopek celovite presoje vplivov na okolje (ministrstvo za okolje in prostor)
Usklajevanje SD OPN 2 in Okoljskega poročila z NUP
30–60 dni
Dopolnitev osnutka SD OPN 2 in Okoljskega poročila na podlagi pridobljenih mnenj 
30 dni
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka SD OPN 2 in Okoljskega poročila 
7 dni
Objava osnutka SD OPN 2 in Okoljskega poročila v prostorsko informacijskem sistemu in javna razgrnitev ter javna obravnava
javna razgrnitev minimalno 30 dni
Eventualna priprava Elaborata ekonomike 
30 dni
Priprava stališč do pripomb 
15 dni
Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti podanih v času javne razgrnitve; I.obravnava na mestnem svetu; občina javno objavi stališča v prostorsko informacijskem sistemu in na krajevno običajen način
občina
Izdelava predloga SD OPN 2 na podlagi stališč do pripomb in predlogov javnosti podanih v času javne razgrnitve
60–90 dni po sprejetju stališč do pripomb
Objava predloga SD OPN 2 in Okoljskega poročila v prostorsko informacijskem sistemu in pridobivanje mnenj NUP na predlog SD OPN 2 in mnenj NUP o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPN 2 na okolje, če tega niso podali že v mnenju na osnutek SD OPN 2
30–60 dni (NUP)
Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj NUP na predlog SD OPN 2)
Ministrstvo za okolje in prostor, NUP
Pridobivanje odločbe Ministrstva za okolje in prostor ali so vplivi izvedbe SD OPN 2 na okolje sprejemljivi
Ministrstvo za okolje in prostor
Izdelava usklajenega predloga SD OPN 2 in posredovanje na Ministrstvo za okolje in prostor, da ga potrdi s sklepom 
30 dni, 30 dni (Ministrstvo za okolje in prostor)
Objava potrjenega predloga SD OPN 2 v prostorskem informacijskem sistemu 
Ministrstvo za okolje in prostor
Sprejem SD OPN 2 v II. obravnavi na mestnem svetu, posredovanje SD OPN 2 na Ministrstvo za okolje in prostor, da ga objavi v prostorsko informacijskem sistemu kot veljavni prostorski akt in objava v uradnem glasilu
občina, Ministrstvo za okolje in prostor
Objava SD OPN 2
občina
(2) V primeru zahteve za izvedbo celovite presoje vplivov na okolje se postopki in okvirni roki izdelave posamezne faze priprave SD OPN 2 temu primerno prilagodijo.
(3) Okvirni roki izdelave posamezne faze SD OPN 2 se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku priprave SD OPN 2 tudi spremenijo, razen zakonsko določenih, saj pripravljavec SD OPN 2 na to nima nikakršnega vpliva.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj, lahko pa tudi za podajo konkretnih smernic, če tako izhaja iz narave prostorske ureditve, na SD OPN 2 so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za prostorsko načrtovanje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve),
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva),
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva),
– Zavod za gozdove, OE Murska Sobota, Arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Sektor za gozdarstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje ribištva),
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje upravljanja z vodami),
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (za področje ohranjanja narave),
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva KD),
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (za področje varstva KD),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (za področje državne cestne infrastrukture),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (za področje železniškega prometa),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za letalstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (za področje pomorskega in zračnega prometa),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (za področje trajnostne mobilnosti),
– DARS – Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje (za področje avtocest),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (za področje energetike),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (za področje rudarstva),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja),
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe),
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana (za področje vojnih in prikritih grobišč),
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje blagovnih rezerv),
– Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za logistiko, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana (notranje zadeve),
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje zdravja),
– ELES d.o.o., Področje za upravljanje s sredstvi in projekti, Služba za upravljanje z infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana (za področje oskrbe z električno energijo),
– Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (za področje oskrbe z električno energijo),
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana (za področje prenosnih plinovodov),
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana (za področje distribucijskih plinovodov),
– Komunala javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota (za področje odpadnih voda)
– Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota (za področje oskrbe s pitno vodo),
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota (za področje telekomunikacij),
– T – 2 d.o.o., Poslovalnica Murska Sobota, Lendavska ulica 3, 9000 Murska Sobota (za področje telekomunikacij),
– Telemach d.o.o., PE Murska Sobota, Lendavska ulica 29d, 9000 Murska Sobota (za področje telekomunikacij),
– Mestna občina Murska Sobota, Mestna uprava, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota (za področje občinskih cest).
(2) Glede na predlagane spremembe v okviru postopka SD OPN 2 se za izdajo konkretnih smernic in mnenje, zaprosi le tiste nosilce urejanja prostora, katerih delovnih področij se predlagane spremembe dotikajo. V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v tem členu, se jih po potrebi vključi v pridobivanje konkretnih smernic ali mnenj.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Dne 6. 12. 2021 je bilo na spletni strani in oglasni deski Mestne občine Murska Sobota objavljeno javno naznanilo o predstavitvi Izhodišč SD OPN 2 in sama Izhodišča SD OPN 2 s prilogami.
(2) Zainteresirana javnost bo v postopek priprave SD OPN 2 vključena v skladu z določili ZUreP-2. V kolikor se bo to izkazalo kot potrebno, se lahko javnost v postopek priprave SD OPN 2 vključi tudi večkrat, kot je to predpisano z ZUreP-2.
9. člen 
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Mestna občina Murska Sobota v postopku priprave SD OPN 2 zagotovi strokovne podlage iz 4. člena tega sklepa, katerih zahteve po izdelavi izhajajo iz veljavne zakonodaje ali zahtev nosilcev urejanja prostora.
(2) Pri pripravi SD OPN 2 se upoštevajo:
– OPN in vse njegove priloge,
– hierarhično višji prostorski akti izdelani na ravni države ali regije,
– veljavni predpisi in podzakonski akti,
– smernice in mnenje nosilcev urejanja prostora,
– veljavni pravni režimi in omejitve v prostoru,
– prostorski podatki in evidence, ki jih vodi Geodetska uprava Republike Slovenije ipd..
(3) Nosilci urejana prostora, ki bodo v postopku priprave SD OPN 2, preko svojih smernic ali mnenj izrazili zahteve po vključitvi dodatnih podatkov, ki niso javno dostopno oziroma niso zagotovljeni v predpisani obliki, kot le-ta velja za pripravo prostorskih aktov, morajo slednje izdelovalcu SD OPN 2 zagotoviti v obliki in na način, kot je le-to predpisano za izdelavo prostorskih aktov.
(4) Postopek in izdelavo SD OPN 2, vključno z izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag, ki izhajajo iz veljavnih predpisov ali zahtev nosilcev urejanja prostora financirata Mestna občina Murska Sobota in investitor gramoznice Jezera.
10. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Ta sklep se skupaj z izhodišči iz 2. člena tega sklepa objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.
Št. 3503-0011/2021–10(700)
Murska Sobota, dne 15. decembra 2021
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek 

AAA Zlata odličnost