Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

Ob-3610/21, Stran 2801
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) ter Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani: https://ekosklad.si/ informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-24/2021/3 z dne 2. 12. 2021, v skladu s Shemo »de minimis pomoči« Spodbude za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov (št. priglasitve M001-5854067-2014/I), št. 442-10/2018/15 z dne 16. 4. 2019 ter Pravilnikom o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne 23. 5. 2019 (objavljen na spletni strani: https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/pravilnik-o-dodeljevanju-pomoci-po-pravilu-de-minimis), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 94SUB-PN21
Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih 
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) za okoljske naložbe nakupa in montaže energijsko učinkovitih in varnih pnevmatik na lestvici energijskega razreda A in B, kategorij C2 in C3 (kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L št. 200 z dne 31. 7. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 661/2009 o homologaciji za pnevmatike)), ki so bile kupljene od vključno dne 1. 6. 2021 dalje in nameščene od 1. 10. 2021 dalje pri vozilih za cestni promet:
– kategorij N2, vendar le za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t (kot je opredeljeno v Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/11)),
– kategorij N3,
– kategorij M3,
– kategorij O3,
– kategorij O4.
Pnevmatike kategorij C2 in C3 so pnevmatike za kombinirana ter težka vozila, pri čemer so izvzete terenske in rabljene pnevmatike, ježevke in pnevmatike za posebno uporabo, kot so npr. pnevmatike za dirke in rezervne pnevmatike (kot je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 2020/740 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre, spremembi Uredbe (EU) 2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 (UL L št. 177 z dne 5. 6. 2020, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 2020/740 o označevanju pnevmatik).
Energijsko učinkovite in varne pnevmatike so pnevmatike z velikim izkoristkom goriva na lestvici energijskega razreda A in razreda B, določene skladno z Oceno potrebe po pregledu Uredbe (EU) št. 2020/740 o označevanju pnevmatik, Uredbo (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (UL L št. 198 z dne 28. 7. 2017, str. 1) ter Uredbo (ES) št. 661/2009 o homologaciji za pnevmatike. Izkoristek goriva je na energijski nalepki, ki se nahaja na posamezni pnevmatiki, prikazan v obliki barvne lestvice od A do E, pri čemer ima razred najboljšega izkoristka goriva (razred A) najnižji koeficient kotalnega upora. Energijsko učinkovite pnevmatike morajo biti skladne z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 2020/740 o označevanju pnevmatik ter iz Uredbe o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 32/06).
Namen javnega poziva je povečati varnost ter gospodarnost in okoljsko učinkovitost cestnega prometa tovornih vozil s spodbujanjem nakupa trajnejših in varnejših pnevmatik z velikim izkoristkom goriva ter zmanjšanjem emisij CO2 v cestnem prometu.
Okoljska naložba po tem javnem pozivu je nakup in montaža pnevmatik, ki so bile kupljene od vključno dne 1. 6. 2021 dalje in nameščene na vozilo od dne 1. 10. 2021 dalje. Čas nakupa in montaže pnevmatik se izkazuje z računom, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena. Pri tem se kot datum izvedbe naložbe šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa. V primeru, da se montaža izvede v lastni režiji in za montažo ni bilo izdanega računa, se kot dokazilo datuma montaže upošteva datum na internem delovnem nalogu o montaži.
Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli tudi za pnevmatike, kupljene v tujini, če zanje ni bila izplačana ali zaprošena druga pomoč Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) za iste upravičene stroške, v Republiki Sloveniji pa je bila plačana okoljska dajatev skladno z Uredbo o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 32/06).
Za pridobitev nepovratne finančne spodbude za pnevmatike kupljene v tujini je potrebno, da podjetje pridobi pnevmatike v drugi državi članici EU in jih vnese na ozemlje Republike Slovenije ali uvozi iz tretjih držav z namenom dajanja v promet v Republiki Sloveniji ali zaradi lastne uporabe.
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je:
– podjetje, ki proizvedene pnevmatike daje prvič v promet v RS,
– podjetje, ki da pnevmatike prvič v uporabo v RS, če je to podjetje njihov končni uporabnik,
– pridobitelj gum, ki pridobi pnevmatike v drugi državi članici EU ali jih uvozi iz tretjih držav in jih daje prvič v promet v RS,
– pridobitelj gum, ki pridobi pnevmatike v drugi državi članici EU ali jih uvozi iz tretjih držav in jih da prvič v uporabo v RS, če je tudi njihov končni uporabnik.
Za pridobitev nepovratne finančne spodbude je potrebno, da je bila za pnevmatike, ki so prvič dane v promet v Republiki Sloveniji, okoljska dajatev obračunana.
Predmet naložbe po tem javnem pozivu ni nakup obnovljenih pnevmatik.
2. Višina sredstev, višina nepovratne finančne spodbude ter priznani stroški naložbe
a) Vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 4.000.000,00 EUR.
b) Višina nepovratne finančne spodbude in število priznanih pnevmatik na posamezno vozilo
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 100,00 EUR za posamezno pnevmatiko, ki je nameščena na vozilo.
3. Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini (v nadaljnjem besedilu: podjetja), ki imajo v času nakupa in montaže pnevmatik, ter v času oddaje vloge, registrirano vozilo na ime podjetja. Podjetja morajo imeti veljavno licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v notranjem cestnem prometu skladno z drugim odstavkom 19. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZPCP-2) ali licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v mednarodnem cestnem prometu (licenca Skupnosti) skladno s prvim odstavkom 32.a člena ZPCP-2 za vsaj eno od naslednjih registriranih gospodarskih dejavnosti:
– cestni tovorni promet,
– mestni in primestni kopenski potniški promet,
– medkrajevni in drug cestni potniški promet.
Licence bodo preverjene z vpogledom v uradne evidence.
Do nepovratne finančne spodbude niso upravičena podjetja:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom,
– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
– ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,
– v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,
– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja,
– ki imajo blokiran transakcijski račun.
V obdobju desetih let od dneva pogodbene kršitve se nepovratna finančna spodbuda, skladno z določbami Javnega razpisa za nepovratne finančne pomoči za nakup okolju prijaznejših težkih tovornih vozil in avtobusov 23SUB-CTP13 (Uradni list RS, št. 94/13 in 96/13; v nadaljnjem besedilu: javni razpis 23SUB-CTP13), tudi ne dodeli kršiteljem pogodbe, na podlagi katere je bila izplačana pomoč po javnem razpisu 23SUB-CTP13 in je bil prejemnik te pomoči dolžan prejeta sredstva vrniti in plačati pogodbeno kazen.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) Pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna in popolna vloga.
Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloga je popolna, ko podjetje predloži v celoti izpolnjen ter podpisan obrazec Vloga 94SUB-PN21 v izvirniku (obrazec vsebuje tudi izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh povezanih družb, ki bo podpisana s strani podjetja, ki nastopa kot upravičena oseba) in obvezne priloge, ki so:
– kopija računa na ime podjetja za nakup in montažo pnevmatik s specifikacijo, iz katere je razvidna oznaka pnevmatik, ter natančnim nazivom in dimenzijami pnevmatik ter nazivom proizvajalca;
– v primeru, da se montaža izvede v lastni režiji in za montažo ni bilo izdanega računa, podjetje predloži interni delovni nalog o montaži, ki vsebuje podatek o registrski številki vozila, na katero se montaža pnevmatik nanaša ali izpis iz poslovnih knjig podjetja, iz katerega je razviden podatek o porabi časa in vrednosti opravljene storitve;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke – ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.);
– kopija veljavnega prometnega dovoljenja za vsa vozila, na katera so bile nameščene pnevmatike, ki so predmet nepovratne finančne spodbude;
– kopija nalepke energijskega razreda pnevmatike skladno z Uredbo (EU) št. 2020/740 o označevanju pnevmatik;
– potrdilo o plačani okoljski dajatvi za pnevmatike, kupljene v tujini;
– seznam vozil z novo nameščenimi pnevmatikami, na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, katerega je potrebno poslati na e-naslov: pnevmatike@ekosklad.si.
Vloga s prilogami mora biti urejena skladno s seznamom vozil z nameščenimi pnevmatikami.
Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. V primeru, da bo priložena dokumentacija v tujem jeziku, je potrebno predložiti tudi overjen prevod v slovenski jezik.
Če je sicer pravočasno vložena vloga nepopolna ali nerazumljiva, pa podjetje pomanjkljivosti odpravi v roku, ki ga je določila uradna oseba, se šteje, da je vloga pravočasna.
b) Omejitev glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
Za podjetja, ki opravljajo pridobitno dejavnost, predstavlja po tem javnem pozivu dodeljena nepovratna finančna spodbuda pomoči po pravilu »de minimis«.
Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena podjetju, ne sme preseči 100.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih.
Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:
– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture,
– dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov,
– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega,
– podjetjem, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
– podjetjem v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
– podjetjem, ki na dan izdaje odločbe o dodelitvi nepovratne finančne spodbude nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije.
Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, podjetje pa mora podati pisno izjavo, ki se nahaja na obrazcu Vloga, in sicer:
– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiralo za »de minimis« pomoč,
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške,
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
– vključno s seznamom vseh podjetij, ki z upravičeno osebo tvorijo enotno podjetje.1
1 Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli navedenem razmerju iz zgornjih alinej preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazcem je na voljo na spletni strani www.ekosklad.si/gospodarstvo. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo podjetja natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko podjetja tudi naročijo pri Eko skladu, j.s. na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko podjetja pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, ki so objavljene na spletni strani www.ekosklad.si, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno v vložišču Eko sklada v času uradnih ur za stranke.
6. Rok in način prijave
Podjetje lahko odda vlogo na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe sredstev in objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Podjetje vloži pisno vlogo na predpisanem obrazcu z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, obvezno prilogo Seznam vozil z nameščenimi pnevmatikami 94SUB-PN21 pa mora podjetje elektronsko izpolniti in poslati na e-naslov: pnevmatike@ekosklad.si.
Vloga je vložena, ko jo prejme Eko sklad. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je Eko sklad prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Če vloga ni poslana priporočeno, se za datum prejema šteje dan, ko Eko sklad dejansko prejme vlogo.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude podjetju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in nasl.), če ZVO-1 ne določa drugače.
Podjetje pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude upoštevaje določila javnega poziva ter vrstni red prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO in nasl.) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
8. Pogoji za izplačilo nepovratne finanče spodbude
Eko sklad podjetju dodeli nepovratno finančno spodbudo z odločbo o dodelitvi nepovratne finančne spodbude.
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi dokončne odločbe, s katero je bila podjetju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z dnem njene vročitve vlagatelju.
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice na transakcijski račun podjetja.
V primeru, da ima podjetje neplačane zapadle obveznosti do Eko sklada, se z nepovratno finančno spodbudo poplačajo zapadle obveznosti, preostanek pa se nakaže na račun podjetja.
9. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 3 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude, z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva, odločbe, pogodbe, Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi.
V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih ali neresničnih podatkov, podjetje ni upravičeno do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude.
V kolikor se po izdaji odločbe ugotovi nenamenska poraba sredstev, kršitev določb tega javnega poziva, odločbe, pogodbe ali drugih določil Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada glede na namen dodeljenih sredstev ali pa podjetje onemogoči ali ovira nadzor Eko sklada, lahko Eko sklad pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, podjetje pa je dolžno Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Kršitev se skladno z veljavno zakonodajo naznani pristojnim organom.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov, podjetje v obdobju 1 leta od dokončnosti odločbe, s katero je bila njegova vloga zavrnjena oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, ne more sodelovati na javnih pozivih/razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti