Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

Ob-3611/21, Stran 2804
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani strani https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-24/2021/3 z dne 2. 12. 2021 in na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 (Uradni list RS, št. 101/21), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 92FS-PO21
Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) za gospodarstvo v obliki:
– nepovratnih sredstev in/ali
– kredita,
dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe, in za nekatere nove naložbe, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 in nasl.), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17, 3/20 in nasl.) in Odlokom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 67/18, 2/20 in nasl.) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.1
1 V trenutku objave tega javnega poziva so to: Mestna občina Celje, Mestna občina Ljubljana, aglomeracija Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju), Mestna občina Murska Sobota, Občina Trbovlje in Občina Zagorje ob Savi. Upošteva se dejansko in pravno stanje ob izdaji odločbe, s katero je odločeno o vlogi vlagatelja.
Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.
Po tem javnem pozivu je za novo naložbo možna dodelitev nepovratnih sredstev in kredita hkrati ali pa samo nepovratnih sredstev ali kredita.
Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) na ta javni poziv:
A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,
K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,
M – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote,
N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
P – uvedba sistema upravljanja z energijo,
R – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.
Nepovratna sredstva za ukrepe od A do L so lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010 oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.
Kredit je lahko dodeljen za stavbe oziroma dele stavb ne glede na datum izdaje gradbenega dovoljenja, morebitne odločbe o legalizaciji oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja.
Spodbude ni mogoče dodeliti za prenovo stavb oziroma delov stavb:
– namenjenih nadaljnji prodaji na trgu in/ali
– stavb, ki ne predstavljajo poslovnega premoženja, s katerim lastnik opravlja gospodarsko dejavnost.
2. Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodelujejo:
– pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.
Do spodbud Eko sklada niso upravičeni vlagatelji:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom,
– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
– ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,
– gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,
– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja,
– ki imajo blokiran transakcijski račun.
Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).
Spodbuda je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti oziroma v uporabi v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb. Pravne osebe javnega prava so upravičene osebe po tem javnem pozivu le za ukrepe, izvedene na/v nepremičnini, ki je v njihovi so/lasti.
Za stavbe s tremi in več deli je za skupne naložbe v ukrepe, ki so predmet tega javnega poziva spodbuda lahko dodeljena le, če je upravičena oseba izključni (edini) lastnik vseh delov stavbe.
Lastništvo predmetne stavbe bo preverjeno z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo.
Vlagatelj, ki ni (edini) lastnik nepremičnine, mora k vlogi priložiti soglasje lastnika oziroma solastnikov nepremičnine, kot so razvidni iz Zemljiške knjige.
Samostojni podjetniki posamezniki so upravičene osebe po tem javnem pozivu za naložbe v poslovne stavbe, tj. za stavbe, katerih namembnost je poslovna tako po namenu kot po dejanski rabi. Izpolnjevanje pogoja namembnosti stavbe bo preverjeno z vpogledom v upravno odločbo (gradbeno oziroma uporabno dovoljenje, odločbo o legalizaciji ali spremembi namembnosti oziroma odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ, ki jo mora vlagatelj priložiti k vlogi za dodelitev spodbude).
3. Vir in višina sredstev ter višina spodbude
a) vir in višina sredstev
Nepovratna sredstva se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023.
Višina nepovratnih sredstev znaša 5.000.000,00 EUR.
Sredstva za kredite se zagotavljajo iz namenskega premoženja Eko sklada.
Višina razpisanih sredstev za kredite znaša 2.000.000,00 EUR.
b) višina spodbude
Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost, razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost.
Za ukrep R – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu višina nepovratnih sredstev znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe, brez davka na dodano vrednost, vendar ne več kot 250,00 EUR na 1 MWh v energetskem pregledu izkazanega letnega prihranka energije.
Če ima vlagatelj sedež ter nepremičnina, kjer se bo izvedla naložba, leži na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu poviša za 25 %.
4. Tehnični pogoji in upravičeni stroški
Tehnični pogoji in upravičeni stroški naložbe so določeni v prilogi Tehnični pogoji, ki je sestavni del tega javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: Tehnični pogoji).
Predračun in račun se morata glasiti na ime vlagatelja, razen v primeru, ko v imenu in za račun vlagatelja naložbo izvaja druga oseba (npr. energetsko pogodbeništvo).
Pri odločanju o pravici do kredita se pri ugotavljanju višine upravičenih stroškov lahko upoštevajo tudi drugi stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo naložbe.
5. Kreditni pogoji
a) višina kredita in pogoji dodeljevanja
Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2.000.000 EUR. Skupna zadolženost vlagatelja pri Eko skladu ne sme preseči 10.000.000 EUR.
Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti upravičenih stroškov naložbe, tako da vsota nepovratnih sredstev in kredita ne presega upravičenih stroškov naložbe.
Z odločbo dodeljena višina kredita se lahko zniža ob podpisu kreditne pogodbe glede na kreditno sposobnost vlagatelja in kakovost zavarovanja kredita. Kreditna sposobnost in višina kredita se določita v postopku pred podpisom kreditne pogodbe, skladno z določili dokumentacije za prijavo.
Presoja kreditne sposobnosti vlagatelja obsega presojo njegovega finančnega položaja, zmožnost zagotavljanja denarnih pritokov v obsegu, potrebnem za redno izpolnjevanje obveznosti do Eko sklada, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v preteklih obdobjih ter presojo drugih informacij, ki bi lahko vplivale na kreditno sposobnost vlagatelja. Kreditna sposobnost vlagatelja se presoja v skladu s prilogo Elementi presoje kreditne sposobnosti in ustreznosti zavarovanja, ki je del razpisne dokumentacije.
b) obrestna mera
Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 1,3 %.
Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera). Če v prihodnosti EURIBOR ne bo več referenčna obrestna mera, se bo uporabila nadomestna referenčna obrestna mera.
Če bi vlagatelj (tj. enotno podjetje) po tem javnem pozivu ali iz drugih virov financiranja že prejel najvišjo možno višino pomoči po pravilu »de minimis« oziroma bi omejitev presegel, se višina subvencije in obrestne mere uskladi tako, da se s kreditom Eko sklada ne preseže dovoljena višina pomoči po tem pravilu.
c) odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto.
V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa, podeljene koncesije ipd., je odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost takšnega akta. Kredit se lahko odobri tudi za daljše obdobje, vendar mora v tem primeru vlagatelj ob vsakokratnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za nadaljnje opravljanje dejavnosti.
Odplačilna doba in moratorij na odplačilo glavnice se določita ob oceni bonitete in kreditne sposobnosti vlagatelja v postopku pred podpisom kreditne pogodbe.
d) zavarovanje kredita
Vračilo kredita je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev in z enim ali več naslednjih zavarovalnih instrumentov:
– hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,
– zastavo tržno zanimivih premičnin,
– drugimi instrumenti zavarovanja, opredeljenimi v prilogi dokumentacije za prijavo.
e) stroški kredita
Vlagatelj je dolžan plačati vse stroške, povezane s predmetnim kreditom, v skladu z vsakokrat veljavnim tarifnim pravilnikom Eko sklada.
Vlagatelj je dolžan plačati tudi stroške v zvezi s sklepanjem pogodbe v obliki notarskega zapisa in v zvezi z zavarovanjem terjatev Eko sklada, predvsem notarske stroške za pripravo in podpis sporazuma o zavarovanju denarnih terjatev Eko sklada, sodne in druge takse, stroške cenitev vrednosti zastavljenega premoženja oziroma premoženja, ponujenega v zavarovanje, in stroške drugih potrebnih izvedenskih mnenj.
6. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga.
Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je Eko sklad prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Če vloga ni poslana priporočeno, se za datum prejema šteje dan, ko Eko sklad dejansko prejme vlogo.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži naslednje dokumente:
– v celoti izpolnjen obrazec Vloga 92FS-PO21, vključno s prilogami,
– obvezne priloge, navedene v Tehničnih pogojih javnega poziva za posamezne ukrepe,
– kopijo gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe, na kateri bo izvedena naložba, morebitne odločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ, če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga. Če obstaja razhajanje med parcelo/-ami na gradbenem/uporabnem dovoljenju in današnjim dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske uprave Republike Slovenije, je vlogi potrebno priložiti tudi dokazilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/-ami na gradbenem/uporabnem dovoljenju in današnjim stanjem,
– pogodbo, sklenjeno med vlagateljem in drugo osebo v primeru, ko naložbe ne izvaja lastnik (npr. pogodba o financiranju, energetsko pogodbeništvo ipd.),
– v primeru, ko je vlagatelj s.p., izpis iz registra osnovnih sredstev, iz katerega bo razvidno ali je nepremičnina del sredstev, ki jih s.p. uporablja pri svoji dejavnosti. V kolikor te nepremičnine ni v registru, je potrebno priložiti pogodbo, na podlagi katere se ta nepremičnina uporablja v poslovne namene.
V primeru vloge za pridobitev kredita je potrebno priložiti še:
– izpolnjen obrazec Podatki o stranki pred vzpostavitvijo poslovnega razmerja,
– izpolnjen obrazec Predlog zavarovanja vračila kredita z vsemi zahtevanimi prilogami,
– izpolnjen obrazec Presoja kreditne sposobnosti z vsemi zahtevanimi prilogami.
Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
b) izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva in dokazovanje ustreznosti gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki so predmet naložbe
Izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva za posamezne ukrepe se dokazuje s tehničnim opisom načrtovanih ukrepov in dokumentacijo, kot je določeno v prilogi Tehnični pogoji.
c) prepoved dodelitve pomoči za vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov
Spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo/nadgradnjo prototipne, obnovljene in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov.
d) skladnost gradnje stavb s predpisi s področja graditve objektov
Naložba, za katero bo dodeljena spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi.
Stavbe in njihovi deli, na katerih bodo izvedeni ukrepi tega javnega poziva, morajo biti zgrajeni skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Izpolnjevanje tega pogoja bo preverjeno z vpogledom v upravno odločbo, s katero se je dovolila gradnja stavbe (gradbeno ali uporabno dovoljenje za predmetno stavbo in njene dele) ali legalizacija izvedenih gradenj oziroma v odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967), ki jo mora vlagatelj priložiti k vlogi za dodelitev spodbude. Legalnost gradnje stavbe vlagatelj zagotavlja tudi s podpisom izjave, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisane pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja. V primeru kakršnih koli dvomov lahko Eko sklad, z namenom ugotavljanja dejanskega stanja, vlagatelja pozove na predložitev drugih dokumentov ter pripadajoče projektne dokumentacije za stavbo.
Če je stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora vlagatelj pri izvedbi naložbe upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim.
Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji, lahko izvedba posameznega ukrepa, ki bo izveden pri obnovi kulturno-varstveno zaščitenih stavb, odstopa od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem pozivu. Nepovratna sredstva in/ali kredit sta v tem primeru lahko dodeljena le, če bodo pri načrtovanju in izvedbi ukrepa upoštevane Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/files/uploads/article/smernice_kd-final.pdf) in uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. Vlagatelj mora v tem primeru k vlogi priložiti tudi kulturnovarstvene pogoje in soglasje/mnenje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
V primeru ugotovljene neskladnosti vlagatelj ni upravičen do dodelitve spodbude oziroma v kolikor se neskladnost ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi spodbude, lahko Eko sklad pravico do nepovratnih sredstev in/ali kredita odvzame, kršitve pa naznani pristojnim organom (gradbeni inšpekciji) oziroma ravna skladno z določili vsakokorat veljavnega Zakona o varstvu okolja.
e) vpis stavbe v kataster stavb
Stavba, ki je predmet spodbude oziroma v kateri bo naložba izvedena, mora biti vpisana v kataster stavb.
f) omejitve glede dodeljevanja spodbude po pravilu »de minimis« pomoči
Za vlagatelje oziroma lastnike, ki opravljajo pridobitno dejavnost, predstavlja po tem javnem pozivu dodeljena nepovratna finančna spodbuda pomoč po pravilu »de minimis«.
Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena vlagatelju oziroma lastniku, ne sme preseči 200.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih oziroma 100.000,00 EUR pri podjetjih v cestno tovornem prometu.
Spodbuda se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:
– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture,
– dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov,
– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Spodbuda se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega,
– vlagateljem oziroma lastnikom, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
– vlagateljem oziroma lastnikom v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17 in nasl.). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
– vlagateljem oziroma lastnikom, ki na dan izdaje odločbe o dodelitvi pomoči nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije.
Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od vlagatelja oziroma lastnika pa pridobil pisno izjavo:
– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidirala za »de minimis« pomoč,
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške,
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
– s seznamom vseh podjetij, ki z vlagateljem oziroma lastnikom tvorijo enotno podjetje.2
2 Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli navedenem razmerju iz zgornjih alinej preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.
g) datum zaključka naložbe
Do spodbude po tem javnem pozivu je vlagatelj upravičen za naložbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva in še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude.
Kot datum zaključka naložbe se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum zaključka naložbe šteje datum izdaje računa.
h) izvedba naložbe pod tržnimi pogoji
Material za izvedbo naložbe mora biti kupljen oziroma storitev mora biti naročena pod tržnimi pogoji. V primeru, ko višina stroška nakupa oziroma naročila znatno presega tržno ceno, Eko sklad kot strošek upošteva tržno ceno.
i) prepoved odstranitve oziroma odtujitve naložbe, ki je bila predmet spodbude
Vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav in opreme, za katere so bila dodeljena nepovratna sredstva, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratnih sredstev.
Kreditirana osnovna sredstva, ki so predmet naložbe, ne smejo biti odsvojena ali oddana v najem ali zakup pred dokončnim poplačilom kredita, razen ob predhodnem soglasju Eko sklada.
j) prepoved dodelitve spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna sredstva ne morejo biti dodeljena za ukrepe, za katere je vlagatelju že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 in nasl.).
7. Pogoji za črpanje kredita
a) Sklenitev kreditne pogodbe
Za sklenitev kreditne pogodbe morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– ugotovljena ustrezna kreditna sposobnost vlagatelja in ustreznost predlaganega zavarovanja vračila dodeljenega kredita,
– opravljen pregled stranke v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma,
– izvršeno plačilo nadomestila za sklenitev kreditne pogodbe skladno z vsakokrat veljavnim tarifnim pravilnikom Eko sklada.
Vlagatelj, pri katerem ima država odločujoč vpliv na upravljanje, mora pred sklenitvijo kreditne pogodbe predložiti tudi soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi.
Kreditna pogodba se ne sklene:
– če identiteta vlagatelja ob sklenitvi poslovnega razmerja ni znana oziroma je ni mogoče ugotoviti,
– če vlagatelj ob sklenitvi poslovnega razmerja ne razkrije podatkov o dejanskih lastnikih,
– če se vlagatelj, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.
Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 3 mesece od datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Iz utemeljenih razlogov se ta rok lahko podaljša za največ 3 mesece.
Kreditno pogodbo se sklene v obliki notarskega zapisa oziroma drugi ustrezni obliki glede na instrument zavarovanja.
b) Poraba odobrenega kredita
Pred prvim nakazilom sredstev mora vlagatelj predložiti pogodbeno dogovorjene zavarovalne instrumente in izpolniti morebitne druge pogodbene pogoje za črpanje kredita. Poraba kredita je dokumentarna ob sočasnem zagotavljanju lastne udeležbe vlagatelja. Pred vsakim nakazilom sredstev mora vlagatelj poravnati vse zapadle obveznosti do Eko sklada. V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti lahko Eko sklad zadrži nakazilo sredstev oziroma odpove sklenjeno kreditno pogodbo. Ustrezni deleži sredstev bodo vlagatelju oziroma izvajalcu nakazani po predložitvi zahtevanih dokumentov (pogodbe, računi, predračuni, mesečne situacije dotlej opravljenih del idr.).
Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko med izvajanjem naložbe vlagatelj zaprosi Eko sklad za spremembo obsega del ali posameznih postavk. V utemeljenih primerih Eko sklad lahko dopusti take spremembe, vendar v okviru odobrenega ukrepa naložbe in zneska kredita. Zadnje nakazilo sredstev pa se lahko izvede najkasneje v 2 mesecih po zaključeni naložbi.
8. Pogoji za izplačilo nepovratnih sredstev
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna sredstva bodo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratnih sredstev, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do spodbude.
b) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratnih sredstev, podpisano s strani vlagatelja,
– dodatne obvezne vsebine dokumentacije o zaključku naložbe glede na posamezni ukrep, kot so določene v prilogi Tehnični pogoji.
Kot dokazilo o plačilu računov se lahko šteje tudi kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke.
c) izplačilo nepovratnih sredstev
Nepovratna sredstva se izplačajo ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun vlagatelja. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
V primeru, da ima vlagatelj neplačane zapadle obveznosti do Eko sklada, se z nepovratnimi sredstvi poplačajo zapadle obveznosti, preostanek pa se nakaže na račun vlagatelja.
9. Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 2 leti od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo niso izpolnjeni.
10. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
11. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do porabe sredstev oziroma objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelji vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo pravočasno vložene. Vloge, ki ne bodo pravočasno vložene, bodo s sklepom zavržene.
12. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in nasl.), če vsakokrat veljavni Zakon o varstvu okolja ali drug zakon ne določa drugače.
Vlagatelji pridobijo pravico do spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do spodbude se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO in nasl.), ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
13. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 4 let po izplačilu nepovratnih sredstev oziroma do dokončnega poplačila kredita, z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva, odločbe, pogodbe, Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve oziroma odtujitve in oddaje v najem ali zakup predmeta nepovratne finančne spodbude.
V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih in neresničnih podatkov, vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude.
V kolikor se po izdaji odločbe ugotovi nenamenska poraba sredstev, kršitev določb tega javnega poziva, odločbe, pogodbe ali drugih določil Splošnih pogojev poslovanja glede na namen dodeljenih sredstev ali pa vlagatelj onemogoči ali ovira nadzor Eko sklada, lahko Eko sklad pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, vlagatelj pa je dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Kršitev se skladno z veljavno zakonodajo naznani pristojnim organom.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov, vlagatelj v obdobju 1 leta od dokončnosti odločbe, s katero je bila vloga zavrnjena oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, ne more sodelovati na javnih pozivih/razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 
Priloga: Tehnični pogoji 

AAA Zlata odličnost