Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3899. Pravilnik o nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom, stran 12364.

  
Na podlagi 50. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1, 104/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik ureja nagrado in povračilo stroškov sodnikom porotnikom za sodelovanje pri sojenju.
(2) Stroški po tem pravilniku obsegajo:
– potne stroške,
– stroške za prehrano in
– nadomestilo plače ali nadomestilo za izgubljeni zaslužek.
2. člen 
(nagrada) 
Sodniku porotniku pripada nagrada v višini tri eure bruto za vsake začete pol ure sodelovanja pri sojenju.
3. člen 
(povračilo potnih stroškov) 
(1) Potni stroški se izplačajo v neto znesku in obsegajo stroške prihoda z delovnega mesta ali od kraja stalnega ali začasnega prebivališča sodnika porotnika (v nadaljnjem besedilu: prebivališče) do sedeža sodišča ali zunanjega oddelka sodišča ali kraja, kjer opravlja funkcijo sodnika porotnika, in njegove vrnitve od tega sedeža ali kraja, kjer opravlja funkcijo sodnika porotnika, do delovnega mesta ali prebivališča. Povračilo potnih stroškov pripada sodniku porotniku po najkrajši varni poti, če ta razdalja znaša več kot dva kilometra.
(2) Potni stroški iz prejšnjega odstavka se sodniku porotniku priznajo kot kilometrina v višini 10 odstotkov najvišje poročane maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki jo ministrstvo, pristojno za javno upravo, objavi na svoji spletni strani, in se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani tega ministrstva, za vsak polni kilometer razdalje. Poleg kilometrine se sodniku porotniku zaradi sodelovanja pri sojenju povrnejo tudi drugi stroški, ki so mu nastali zaradi uporabe lastnega prevoznega sredstva (npr. parkirnina).
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se sodniku porotniku, ki uporabi javni prevoz, povrnejo dejanski stroški povratne vozovnice za potovanje po najkrajši varni poti iz prvega odstavka tega člena. Če sodnik porotnik uporabi obdobno vozovnico ali brezplačni javni prevoz, ni upravičen do povračila potnih stroškov.
(4) Razdalje iz tega člena se ugotovijo na podlagi daljinomera »Google Zemljevidi«.
4. člen 
(povračilo stroškov za prehrano) 
(1) Sodnik porotnik je upravičen do povračila stroškov za prehrano, če sodeluje pri sojenju štiri ure ali več, v višini regresa za prehrano v neto znesku v skladu s predpisi, ki veljajo za javne uslužbence.
(2) V čas sodelovanja pri sojenju iz prejšnjega odstavka se všteva tudi čas, ki je razumno potreben za pot iz prvega odstavka prejšnjega člena.
5. člen 
(nadomestilo plače) 
(1) Sodnik porotnik, ki je v delovnem razmerju, ima za čas odsotnosti z dela zaradi sodelovanja pri sojenju pravico do nadomestila plače. V čas odsotnosti z dela zaradi sodelovanja pri sojenju se všteva tudi čas, ki je razumno potreben za pot iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(2) Za uveljavljanje nadomestila plače sodniku porotniku, ki je v delovnem razmerju in je zaradi sodelovanja pri sojenju odsoten z dela, sodišče izda potrdilo o času in trajanju njegovega sodelovanja pri sojenju.
(3) Delodajalec sodniku porotniku iz prvega odstavka tega člena izplača nadomestilo plače. Sodišče povrne delodajalcu izplačano nadomestilo plače v višini, ki ustreza plači sodnika porotnika iz pisnega obračuna s priloženimi dokazili o višini plače sodnika porotnika in o izplačanem nadomestilu.
6. člen 
(nadomestilo za izgubljeni zaslužek) 
Sodniku porotniku, ki je samostojni podjetnik posameznik ali ki samostojno opravlja dejavnost, se za čas odsotnosti z dela zaradi sodelovanja pri sojenju, v katerega se všteva tudi čas, ki je razumno potreben za pot iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, obračuna nadomestilo za izgubljeni zaslužek, ki se izplača v ustreznem znesku glede na višino bruto zavarovalne osnove, od katere je sodnik porotnik obračunal in plačal prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za mesec pred dejanskim sodelovanjem pri sojenju, povečanem za ustrezni znesek plačanih prispevkov za socialno varnost v enakem preteklem obdobju.
7. člen 
(vložitev zahtevka) 
(1) Po končani obravnavi sodnik porotnik vloži zahtevek za izplačilo nagrade in povračilo stroškov na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Sodnik porotnik, ki je samostojni podjetnik posameznik ali ki samostojno opravlja dejavnost, poleg zahtevka iz prejšnjega odstavka vloži tudi zahtevek za izplačilo nadomestila za izgubljeni zaslužek na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Delodajalec vloži zahtevek za povračilo izplačanega nadomestila plače na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Zahtevkom iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se priložijo dokazila, ki izkazujejo navedbe v zahtevkih.
8. člen 
(sklep predsednika senata) 
Sklep o nagradi in povračilu stroškov ter upravičenosti do nadomestila plače ali nadomestila za izgubljeni zaslužek sodnika porotnika izda predsednik senata, v katerem je sodnik porotnik sodeloval, na obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
9. člen 
(izplačevanje sredstev) 
(1) Nagrade in povračila stroškov se izplačujejo iz proračunskih sredstev sodišča na transakcijski račun sodnika porotnika, obračunani davki in prispevki pa na ustrezne račune javnih sredstev.
(2) Nadomestila plače ali nadomestila za izgubljeni zaslužek se izplačujejo iz proračunskih sredstev sodišča na račun delodajalca ali samostojnega podjetnika posameznika ali osebe, ki samostojno opravlja dejavnost.
10. člen 
(zagotavljanje pogojev za sodelovanje pri sojenju) 
Sodišče zagotavlja sodnikom porotnikom potrebni pisarniški material in druge pogoje za njihovo sodelovanje pri sojenju, ki v primeru povečane pojavnosti nalezljive bolezni vključuje tudi potrebna zaščitna sredstva in teste za preprečitev širjenja nalezljivih bolezni.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
(prehodna ureditev za uveljavljanje povračila nagrade in stroškov) 
Za sodelovanje sodnika porotnika pri sojenju, ki je bilo opravljeno pred uveljavitvijo tega pravilnika, se za uveljavljanje, obračunavanje in izplačilo sredstev uporabljajo določbe Pravilnika o nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom (Uradni list RS, št. 88/01 in 79/08).
12. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom (Uradni list RS, št. 88/01 in 79/08).
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-340/2021
Ljubljana, dne 9. decembra 2021
EVA 2021-2030-0032
Marjan Dikaučič 
minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost