Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3914. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2022, stran 12422.

  
Na podlagi 30. člena Odloka o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti (Uradni list RS, št. 7/11 in 80/11), 46., 47. in 71. člena Koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti z dne 21. 7. 2011, 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 20. redni seji dne 7. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2022 
1. člen 
(1) Mestna občina Celje bo v skladu z določili 30. člena Odloka o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti, 46., 47. in 71. člena Koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah subvencionirala cene storitev uporabe javnih objektov, ki so opredeljene v planu uporabe javnih objektov za leto 2022, vključenih v izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi objekti.
(2) Subvencioniranje cene uporabe se izvaja ločeno po posameznih javnih objektih.
2. člen 
(1) Osnova za določitev subvencije za leto 2022 do polne cene uporabnine za izvajanje javnega programa uporabe javnih objektov je stroškovna cena izvajanja javnega programa posamičnega javnega objekta, izračunana na uro uporabe posamičnega javnega objekta, zmanjšana za prihodek od uporabe javnih objektov za izvajanja javnega programa in presežka prihodkov nad odhodki drugih programov.
(2) Dejanska vrednost subvencioniranja cen javnega programa uporabe javnih objektov je določena z Odlokom o proračunu Mestne občine Celje za leto 2022.
3. člen 
(1) Skupna vrednost subvencij cen javnega programa uporabe javnih objektov, določena s potrjenim proračunom MOC za leto 2022, znaša 1.663.500 EUR z DDV in zagotavlja 79,2 % pokritje celotne razlike med vsemi odhodki in prihodki izvajanja javnih programov v javnih objektih.
(2) Mestna občina Celje bo sredstva subvencije nakazovala koncesionarju ZPO Celje d.o.o. mesečno na podlagi mesečnih zahtevkov, ki jih izstavlja koncesionar v višini 1/12 letne vrednosti subvencij.
Razporeditev subvencij po objektih pa je naslednja:
Opis
Dvorana Golovec
Zimski bazen
Kegljišče
Drsališče
Letno kopališče
Dvorana Zlatorog
ŠRC Šmartinsko jezero
Stadion Z'dežele
Olimp
Skalna klet
SKUPAJ
A) PRIHODKI IN ODHODKI JAVNEGA PROGRAMA
Prihodki brez subvencij MOC
189.547
155.434
17.270
142.722
126.383
88.836
9.434
45.707
42.669
41.717
859.719
Vsi odhodki javnega programa
330.411
390.000
41.807
379.793
306.521
382.190
31.189
295.987
69.253
151.746
2.378.897
PRESEŽEK ODHODKOV NAD ODHODKI
–140.864
–234.566
–24.537
–237.071
–180.138
–293.354
–21.755
–250.280
–26.584
–110.029
–1.519.178
B) UPORABA OBJEKTOV
Ure uporabe – javni program
1.580
2.250
800
1.700
860
1.675
487
173
1.700
1.050
12.275
C) VREDNOSTI NA URO
Prihodek na uro uporabe
119,97
69,08
21,59
83,95
146,96
53,04
19,37
264,20
25,10
39,73
70,04
Vsi odhodki na uro uporabe
209,12
173,33
52,26
223,41
356,42
228,17
64,04
1710,91
40,74
144,52
193,80
Presežek odhodkov na enoto mere
89,15
104,25
30,67
139,45
209,46
175,14
44,67
1446,71
15,64
104,79
123,76
D) SUBVENCIJE NA ENOTO MERE BREZ DDV
Subvencije za vadbene programe in prireditve
89,15
104,25
30,67
139,45
209,46
175,14
44,67
1446,71
15,64
104,79
123,76
E) SKUPNA VREDNOST SUBVENCIJ BREZ DDV
140.864
234.566
24.537
237.071
180.138
293.354
21.755
250.280
26.584
110.029
1.519.178
Vadbeni programi in netržne prireditve
140.864
234.566
24.537
237.071
180.138
293.354
21.755
250.280
26.584
110.029
1.519.178
F) SKUPNA VREDNOST SUBVENCIJ Z DDV
154.246
256.850
26.867
259.593
197.251
321.223
23.822
274.057
29.109
120.482
1.663.500
4. člen 
ZPO Celje d.o.o. bo poročal o porabi subvencij v okviru poročil o izvajanju in poslovanju javne službe GJO.
5. člen 
(1) Mestna občina Celje s tem sklepom dovoljuje prelivanje subvencij med objekti, ki so posledica sprememb v pogojih poslovanja (sprememba v številu ur uporabe, prihodkih in vseh odhodkih).
(2) Prelivanje subvencij cen med programi (javni program, drugi programi) ni dovoljeno in predstavlja nenamensko uporabo le-teh.
(3) V primeru, da so skupni prihodki od javnih programov uporabe objektov večji od vseh odhodkov, se za ta presežek zmanjša subvencija za tekoče leto.
6. člen 
Za nadzor nad uporabo subvencij se smiselno uporabijo določila koncesijske pogodbe.
7. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-4/2017
Celje, dne 7. decembra 2021
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost